Alvedon Oral suspension 24mg/ml Flaska, 100ml
Alvedon Oral suspension 24mg/ml Flaska, 100ml
Läkemedel

Alvedon Oral suspension 24mg/ml Flaska, 100ml

Paracetamol

Webbpris

52:-

Butikspris

69:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Lindrar tillfällig smärta och feber
 • Lösningen doseras enkelt efter kroppsvikt med medföljande doseringsspruta. Med smak av jordgubb
 • Från 5 kg (från ca 3 månader) Använd inte till barn i mer än 2 dygn utan att kontakta sjukvården. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada
 • Den aktiva substansen är paracetamol Övriga innehållsämnen är flytande sorbitol (icke-kristalliserande), xantangummi, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), citronsyra (vattenfri), natriumcitrat (dihydrat), glycerol, jordgubbssmak, dinatriumedetat (vattenfri), sukralos, flytande manitol, vatten.

 • Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada. Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas. Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt, se bipacksedel för rekommenderad dos
 • Källa: 

  FASS
 • Alvedon

  24 mg/ml oral suspension

  paracetamol

  sorbitol, maltitol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.


  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

  - Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Alvedon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
  3. Hur du använder Alvedon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Alvedon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Alvedon är och vad det används för

  Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


  Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


  För barn 5-40 kg (3 månader – ca 12 år)


  Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


  Paracetamol som finns i Alvedon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

  Använd inte Alvedon

  • om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

  Varningar och försiktighet

  Alvedon innehåller paracetamol. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotek.


  Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare omedelbart om du har tagit för stor dos, även om du mår bra.


  Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Alvedon tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.


  Tala med läkare innan du använder Alvedon om du:

  • har nedsatt lever- eller njurfunktion.

  • har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.

  • har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas.

  • är undernärd eller underviktig på grund av otillräckligt kostintag eller felaktig kosthållning eller om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning. Detta p.g.a. ökad risk för:

   • leverskada

   • metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

  Barn och ungdomar

  Barn under 12 år

  Kontakta läkare innan Alvedon används om:

  • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

  • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

  Om barnet har feber kontakta läkare om:

  • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

  • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

  • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

  Andra läkemedel och Alvedon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel och (traditionella) växtbaserade läkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel och (traditionella) växtbaserade läkemedel.

  • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin och andra kumariner). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin.

  • probenecid (läkemedel mot gikt)

  • vissa läkemedel mot epilepsi:

   • fenytoin

   • fenobarbital

   • karbamazepin

  • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

  • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

  • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.

  • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel).

  Alvedon med mat, dryck och alkohol

  Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Varningar och försiktighet”.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Om så är nödvändigt kan Alvedon användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


  Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Alvedon innehåller sorbitol, maltitol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och natrium

  Detta läkemedel innehåller 150 mg sorbitol per ml och maltitol.


  Sorbitol och maltitol är källor till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


  Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.


  Alvedon innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), som kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

  3. Hur du använder Alvedon

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


  Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Använd alltid lägsta möjliga dos som ger lindring av symtomen, under så kort behandlingstid som möjligt.


  Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.


  Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.


  Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig):


  Hur mycket du ska använda

  Rekommenderad dos är:

  Vikt

  Ålder (ca)

  Dosering

  Hur ofta?

  Barn 5-7kg

  3 – ca 6 månader

  2,5 ml

  var 4-6 timme,

  högst 4 gånger per dygn.


  Barn 7-10 kg

  ca 6 månader – 1 år

  3,5 ml

  Barn 10-15 kg

  ca 1-3 år

  5 ml

  Barn 15-20 kg

  ca 3-5 år

  7,5 ml

  Barn 20-25 kg

  ca 5-7 år

  10 ml

  Barn 25-30 kg

  ca 7-9 år

  12,5 ml

  Barn 30-40 kg

  ca 9-12 år

  15 ml

  Barn 40 kg

  ca 12 år

  20 ml

  Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.


  Hur du mäter upp rätt mängd medicin

  Tryck in doseringssprutan ordentligt i flaskans halsVänd flaskan upp-och-ned. Dosen mäts vid den punkt där kolvens bredaste sidor möter rätt mängd i ml på doseringssprutan. Vänd flaskan upprät och avslägsna doseringssprutan genom att försiktigt vrida den.

  1. Tryck in kolven helt för att stänga doseringssprutan; tryck sedan in doseringssprutan ordentligt i flaskans hals.

  2. Vänd flaskan upp-och-ned, och dosera försiktigt korrekt mängd. Dosen mäts vid den punkt där kolvens bredaste sidor möter rätt mängd i ml på doseringssprutan.

  3. Vänd flaskan upprät och avslägsna doseringssprutan genom att försiktigt vrida den.


  Tryck sedan ut innehållet i sprutan direkt i munnen på barnet.


  Stäng flaskan genom att sätta på locket och vrida tills locket sitter ordentligt fast. Vrid sedan bakåt tills du hör ett klickljud.


  Tvätta doseringssprutan med varmt vatten, torka den och förvara den i kartongen igen.

  Om du använt för stor mängd av Alvedon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Överdosering av paracetamol kan ge allvarlig leverskada med risk för dödlig utgång.

  Det finns risk för leverskada även om man mår bra.


  För att förhindra leverskada är det viktigt att få medicinsk behandling så tidigt som möjligt. Ju kortare tid som går mellan överdosering och påbörjad behandling med motgift (så få timmar som möjligt), desto större chans är det att leverskada kan förebyggas.

  Om du har glömt att använda Alvedon

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande. Ring eventuellt 112:

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Även mindre allvarliga former av hudreaktioner, utslag och klåda kan förekomma.

  • Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående, kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar).

  • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning.

  • Njurbiverkningar.

  • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist.

  • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

  • Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Alvedon ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Efter öppnande är produkten hållbar till det utgångsdatum som anges på förpackningen.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paracetamol

  • Övriga innehållsämnen är flytande sorbitol (icke-kristalliserande), xantangummi, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), citronsyra (vattenfri), natriumcitrat (dihydrat), glycerol, jordgubbssmak, dinatriumedetat (vattenfri), sukralos, flytande manitol, vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Opak, vit suspension med jordgubbssmak.

  100 ml bärnstensfärgad glasflaska (packad i kartong) med barnskyddande skruvlock polypropen/polyeten. Graderad doseringsspruta av polyeten/polypropen medföljer i kartongen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Haleon Denmark ApS 

  Delta Park 37 

  2665 Vallensbæk Strand 

  Danmark


  Tel: 020-10 05 79

  E-mail: mystory.nd@haleon.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-11-27