ACO D-vitamin olja orala droppar 80IE/droppe 25 ml
ACO D-vitamin olja orala droppar 80IE/droppe 25 ml
Läkemedel

ACO D-vitamin olja orala droppar 80IE/droppe 25 ml

Kolekalciferol

Webbpris

63:-

Butikspris

89:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att förebygga D-vitaminbrist hos barn
 • Rekommenderas för barn upp till 2 års ålder
 • Kan användas från födseln
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • ACO D-vitamin olja orala droppar förebygger D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk.Rekommenderas för barn upp till 2 års ålder, vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder
 • Solrosolja, Kolekalciferol.

 • Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen. Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen.
 • Källa: 

  FASS
 • D-vitamin Olja ACO

  80 IE/droppe, orala droppar, lösning

  kolekalciferol (vitamin D3)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. D-vitamin Olja ACO måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  Sektion utan rubrik
  2. INNAN DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO
  3. HUR DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR D-VITAMIN OLJA ACO SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Sektion utan rubrik

  D-vitamin Olja ACO är en D-vitamin lösning som ges för att förebygga D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk. D-vitaminbrist hos barn kan leda till mjukt och missformat skelett (rakit).

  D-vitamin Olja ACO rekommenderas för barn upp till 2 års ålder. Vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder och det gäller:

  • barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel

  • barn med mörk hudfärg

  • barn som sommartid inte vistas tillräckligt mycket utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben

  2. INNAN DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO

  Använd inte D-vitamin Olja ACO:

  • om ditt barn är allergisk (överkänslig) mot något innehållsämne i D-vitamin Olja ACO.

  • om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om överdosering sker under en lång tid.

  3. HUR DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen

  Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen

  (se ”1. Vad D-vitamin Olja ACO är och vad det används för”).


  5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D.

  Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen.

  Om du har använt för stor mängd av D-vitamin Olja ACO

  Om ditt barn har fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt ta D-vitamin Olja ACO

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du slutar att använda D-vitamin Olja ACO

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Ytterst få biverkningar, som t ex magknip, har rapporterats för denna produkt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. HUR D-VITAMIN OLJA ACO SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Oöppnad flaska användes före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska bör förbrukas inom 6 månader.
  Förvaras vid högst 25oC.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kolekalciferol (Vitamin D3).

   1 ml D-vitamin Olja ACO innehåller: 59,5 mikrogram kolekalciferol motsvarande 2380 IE vitamin D3. 1 ml D-vitamin Olja ACO motsvarar 30 droppar. 

  • Övrigt innehållsämne är solrosolja. 

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  D-vitamin Olja ACO är en klar, färglös till svagt gul lösning.

  Förpackningsstorlek: 750 droppar (25 ml), brun glasflaska med vit droppinsats och vitt skruvlock.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ACO HUD NORDIC AB

  Box 622

  194 26 Upplands Väsby


  Tillverkare

  Medgenix Benelux NV

  Vliegveld 21
  B-8560 Wevelgem

  Belgien

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2017-09-07