Abecol 180/43,7 mg 30 tuggtabletter
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Abecol 180/43,7 mg 30 tuggtabletter

Webbpris

31:-

Butikspris

47:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar
 • Ger effekt inom några minuter. Tuggtabletter med mintsmak
 • Kontakta sjukvården om du inte blir bättre efter 7 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Abecol 180/43,7 mg används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Tabletten innehåller kalcium och magnesium som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Redan inom några minuter efter intag kommer den syrabindande effekten. Med smak av mint. Sockerfri. 30 tuggtabletter.
 • En tablett innehåller: Kalciumkarbonat, motsvarande 180 mg kalcium. Magnesiumhydroxid, motsvarande 43,7 mg magnesium. Hjälpämne med känd effekt: Sorbitol 286 mg

 • 1-2 tabletter söndertuggas vid behov. Tuggtabletterna kan också delas och sväljas.
 • Källa: 

  FASS
 • Abecol

  180 mg/43,7 mg tuggtabletter

  kalcium och magnesium

  sorbitol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Abecol är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Abecol
  3. Hur du använder Abecol
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Abecol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Abecol är och vad det används för

  Abecol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen blir den irriterad och halsbränna uppstår. Abecol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Redan inom några minuter efter intaget av Abecol kommer den syrabindande effekten. Abecol innehåller inte socker.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.


  Kalcium och magnesium som finns i Abecol kan också vara godkända för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Abecol

  Använd inte Abecol

  • om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har ökade mängder kalcium i blod och/eller ett tillstånd som leder till en ökad mängd kalcium i blodet.

  • om du har ökad mängd kalcium i urinen.

  • om du har njursten.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Abecol om:

  • du har nedsatt njurfunktion

  • du använder andra produkter som innehåller kalciumkarbonat

  • Vid intag av överdrivna mängder kalcium (innehållsämne i Abecol) kan mjölk-alkali syndrom utvecklas. Symptomen är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, samt ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.

  Andra läkemedel och Abecol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Abecol kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot:

  • bakterieinfektioner (norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och tetracykliner, som t.ex. doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin och tetracyklin)

  • svampinfektioner (ketokonazol)

  • tumörer (estramustin)

  • avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

  • hjärt- och kärlsjukdomar (sotalol)

  • reumatiska besvär (penicillamin)

  • benskörhet (alendronat, klodronat, risedronat)

  • epilepsi (gabapentin)

  • brist på blodplättar (s.k. trombopoetinreceptoragonister som eltrombopag)

  • funktionsrubbning av sköldkörteln (levotyroxin)

  • järnbrist. Abecol och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns inga kända risker med att använda Abecol under graviditet. Gravida kvinnor bör inte överskrida den rekommenderade dygnsdosen.


  Abecol kan användas vid amning eftersom aktiva substanser inte passerar över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Abecol påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Abecol innehåller sorbitol

  Detta läkemedel innehåller 285 mg sorbitol per tablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

  3. Hur du använder Abecol

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Dosering:

  Rekommenderad dos är 1-2 tuggtabletter som söndertuggas, vid behov. Tuggtabletterna kan också delas och sväljas. Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter per dygn.

  Om du använt för stor mängd av Abecol

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Förstoppning, diarré.

  Vid långtidsanvändning med höga doser har fall av förhöjda halter av kalcium i blodet rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Abecol ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat motsvarande 180 mg kalcium och magnesiumhydroxid motsvarande 43,7 mg magnesium.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, sukralos, mikrokristallin cellulosa, povidon, talk, stearinsyra, pepparmyntolja.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Abecol är vita, flata, runda tuggtabletter med mintsmak.


  Förpackningsstorlekar: 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare

  S.C. Laropharm S.R.L, 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077025, Rumänien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-07-01