Zyx apelsin & honung sugtablett 3 mg 20 st
Zyx apelsin & honung sugtablett 3 mg 20 st
Läkemedel

Zyx apelsin & honung sugtablett 3 mg 20 st

Bensydamin

Webbpris

75:-

Jämförpris:

3:75/st

Butikspris

93:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att lindra smärta och irritation i mun och svalg
 • Sugtablett med lätt lokalbedövande effekt
 • Från 6 år. Behandlingen ska inte överskrida 7 dagar. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar
 • Apotekets varuid

  40768
 • EAN

  7046264187470
 • Varunummer

  418747
 • Verksamt ämne

  Bensydamin
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • Källa: 

  FASS
 • Zyx apelsin & honung

  3 mg sugtablett

  benzydaminhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zyx apelsin & honung är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Zyx apelsin & honung
  3. Hur du tar Zyx apelsin & honung
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zyx apelsin & honung ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zyx apelsin & honung är och vad det används för

  Zyx apelsin & honung innehåller den aktiva substansen benzydamin som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och används för lokal behandling i munhålan.


  Zyx apelsin & honung används för att lindra smärta och irritation i mun och svalg hos vuxna och barn över 6 år.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.


  Benzydaminhydroklorid som finns i Zyx apelsin & honung kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Zyx apelsin & honung

  Ta inte Zyx apelsin & honung

  • om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zyx apelsin & honung:

  • om du har eller har haft astma, eftersom Zyx apelsin & honung då kan ge upphov till kramper i luftrören.

  • om du är allergisk mot andra antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID) såsom acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen

   eller naproxen.

  • om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

  • I sällsynta fall kan sårbildning i mun/svalg vara tecken på en allvarlig sjukdom. Om smärtan i halsen eller svalget försämras eller inte förbättras inom 3 dagar när du använder sugtabletterna, eller om du får feber eller andra symtom, bör du därför uppsöka läkare eller tandläkare.

  Andra läkemedel och Zyx apelsin & honung

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Zyx apelsin & honung med mat och dryck

  Mat och dryck har ingen påverkan.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Zyx apelsin & honung sugtabletter ska inte användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Zyx apelsin & honung påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Zyx apelsin & honung innehåller hjälpämnen

  • Isomalt: Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

  • Paraorange (färgämne E 110): kan ge allergiska reaktioner.

  • Apelsinarom som innehåller citral, citronellol, d-limonen, geraniol och linalol. Dessa ämnen kan ge allergiska reaktioner.

  3. Hur du tar Zyx apelsin & honung

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos:

  Vuxna och barn över 6 år: 1 sugtablett 3 gånger dagligen. Ta inte mer än 3 sugtabletter per dygn.


  Användning för barn

  Barn i åldern 6-11 år: När barn under tolv år tar Zyx apelsin & honung sugtabletter bör en vuxen kontrollera att de tas korrekt.

  Sugtabletter ska inte ges till barn under sex år.


  Zyx apelsin & honung ska inte användas i mer än 7 dagar. Om förbättring av symtomen inte skett efter 3 dagars behandling bör läkare eller tandläkare kontaktas. För användning i munnen och svalget. Låt en sugtablett smälta långsamt i munnen. Sugtabletterna ska inte sväljas hela eller tuggas.

  Användning för barn


  Om du har tagit för stor mängd av Zyx apelsin & honung

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Det finns mycket sällsynta rapporter om barn som blivit uppjagade/oroliga eller drabbats av kramper, svettning, ofrivilliga muskelrörelser, darrningar och kräkningar efter intag av benzydamindoser ca 100 gånger högre än styrkan hos sugtabletterna.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Zyx apelsin & honung och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Ljuskänslighet (utslag eller solskada).

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Brännande känsla i munnen eller muntorrhet (om detta händer, drick lite vatten för att lindra effekten)

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem).

  • Kramp i struphuvudet (laryngospasm).

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Känsla av domningar i munnen (oral hypoestesi).

  • Allergisk reaktion (överkänslighet).

  • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock), med tecken såsom andningssvårigheter, bröstsmärta eller trånghetskänsla i bröstet och/eller yrsel/svimningskänsla, svår klåda eller upphöjda utslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Detta kan vara livshotande.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Zyx apelsin & honung ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Förvaras vid högst 30ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är benzydamin.

  • En sugtablett innehåller 3 mg benzydaminhydroklorid motsvarande 2,68 mg benzydamin.

  • Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), citronsyramonohydrat, apelsinarom, honungsarom, levomentol, acesulfamkalium, kinolingult (E 104) och paraorange (E 110).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zyx apelsin & honung sugtabletter är orange-gula, fyrkantiga med en fördjupning i mitten.

  Sugtabletterna förpackas i PVC/PE/PVDC-ALU blister eller inslagna i paraffinerat papper.

  Varje förpackning innehåller 20 eller 30 sugtabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Viatris AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm


  Tillverkare:

  ACRAF SpA

  Via Vecchia del Pinocchio, 22

  60131 Ancona, Italien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-04-24