Zaditen ögondroppar 0,25 mg/ml 5 ml
Läkemedel

Zaditen ögondroppar 0,25 mg/ml 5 ml

Ketotifen

Webbpris

99:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi
 • Ska inte användas tillsammans med kontaktlinser
 • Från 3 år. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom några dagar. Ska inte användas tillsammans med kontaktlinser
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Zaditen ögondroppar är den enda receptfria ögondroppen som har dubbelverkande effekt vid allergiska ögonbesvär. Zaditen innehåller den aktiva substansen ketotifen som verkar snabbt genom att den blockerar histaminreceptorer och som verkar långsiktigt och förebyggande då den är mastcellsstabiliserande. Rekommenderad dos för vuxna och barn från 3 års ålder är en droppe i varje öga två gånger dagligen (morgon och kväll). Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala med läkare innan du börjar använda Zaditen.
 • Källa: 

  FASS
 • Zaditen

  0,25 mg/ml ögondroppar, lösning

  ketotifen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom några dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zaditen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Zaditen
  3. Hur du använder Zaditen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zaditen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zaditen är och vad det används för

  Zaditen innehåller den aktiva substansen ketotifen som är ett antiallergiskt medel.

  Zaditen används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi.


  Ketotifen som finns i Zaditen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom några dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Zaditen

  Använd inte Zaditen

  Om du är allergisk (överkänslig) mot ketotifen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zaditen.

  Andra läkemedel och Zaditen

  Om du använder andra ögonprodukter samtidigt med Zaditen, bör du vänta 5 minuter mellan användning av produkterna.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt om du tar läkemedel som används för behandling av:

  • depression, ångest och sömnstörningar

  • allergi (t.ex. antihistaminer)

  Zaditen med mat, dryck och alkohol

  Det är möjligt att Zaditen kan öka effekten av alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Zaditen kan användas vid amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du upplever dimsyn eller trötthet efter att ha tagit Zaditen ögondroppar, bör du vänta tills dessa symtom har avklingat, innan du kör bil eller använder maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Zaditen innehåller bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller 2,6 mikrogram bensalkoniumklorid per droppe.

  Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.

  Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

  3. Hur du använder Zaditen

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna, äldre och barn från och med 3 års ålder är en droppe i vartdera ögat två gånger dagligen (morgon och kväll).


  Bruksanvisning

  1. Tvätta händerna.

  2. Öppna flaskan. Rör inte vid spetsen efter öppning.

  3. Böj huvudet bakåt (bild 1).

  4. Dra ned det undre ögonlocket med ett finger. Håll ögondroppsflaskan i den andra handen. Tryck på flaskan så att en droppe faller i ögat (bild 2).

  5. Slut ögat och tryck en fingertopp mot ögonvrån i ca 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner ner i svalget genom tårkanalen. En större del av droppen blir då kvar i ögat (bild 3). Upprepa steg 3-5 med det andra ögat om det behövs.

  6. Stäng flaskan efter användning.

  Böj huvudet bakåt. Dra ned undre ögonlocket och droppa en droppe. Tryck fingertoppen mot ögonvrån.


  Bild 1

  Bild 2

  Bild 3

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Om du har använt för stor mängd av Zaditen

  Det finns ingen risk om du råkar få några droppar Zaditen i munnen. Inte heller ska du vara orolig om mer än en droppe råkar droppas i ett öga. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Zaditen

  Om du har glömt att ta dina ögondroppar, ta då dessa så snart som möjligt och gå därefter tillbaka till din vanliga dosering.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats.


  Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

  • ögonirritation eller ögonsmärta

  • inflammation i ögat


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • dimsyn vid applicering av ögondropparna i ögat

  • torra ögon

  • ögonlocksförändringar

  • inflammation i ögats ytskikt

  • ökad ljuskänslighet i ögonen

  • synlig blödning under ögats yta

  • huvudvärk

  • dåsighet

  • hudutslag (som även kan klia)

  • eksem (kliande, röda, brännande utslag)

  • muntorrhet

  • allergisk reaktion (inklusive svullnad av ansikte och ögonlock) och försämring av befintliga allergiska tillstånd som astma och eksem


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Zaditen ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Flaskan är inte steril i sig, men innehållet är sterilt tills flaskan öppnats.

  Ögondropparna ska användas inom 4 veckor efter det att förpackningen öppnats.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ketotifen. Varje ml innehåller 0,345 mg ketotifenfumarat motsvarande 0,25 mg ketotifen.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, glycerol (E 422), natriumhydroxid (E 524), vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zaditen ögondroppar är en klar lösning, färglös till svagt gul. En flaska innehåller 5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike


  Tillverkare:

  Excelvision – 27 rue de la Lombardière – 07100 Annonay – Frankrike


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Österrike

  Zaditen 0,025% - Augentropfen

  Danmark

  Zaditen

  Finland

  Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos

  Frankrike

  Zalergonium, 0,25 mg/ml, collyre en solution

  Tyskland

  Zaditen ophtha 0,25 mg/ml Augentropfen

  Grekland

  Zaditor οfθaλµικές staγόνeς

  Island

  Zaditen

  Irland

  Zaditen 0.25mg/ml eye drops, solution

  Luxemburg

  Zaditen 0,25 mg/ml, collyre en solution

  Norge

  Zaditen

  Portugal

  Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução

  Spanien

  Zaditen colirio

  Sverige

  Zaditen 0,25 mg/ml ögondroppar, lösning

  Nederländerna

  Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing

  England

  Zaditen 0.25 mg/ml eye drops, solution

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-10-23