Xerodent sugtablett 28,6 mg/0,25 mg 90 st
Läkemedel

Xerodent sugtablett 28,6 mg/0,25 mg 90 st

Natriumfluorid, Äppelsyra

Webbpris

89:-

Jämförpris:

0:99/st

Butikspris

99:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Ökar salivproduktionen och motverkar muntorrhet
 • Med fluor som förebygger karies
 • För vuxna
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Xerodent används mot muntorrhet. Xerodent används för besvär förorsakade av minskad salivsekretion samt förebyggande av karies hos vuxna patienter med muntorrhet. Xerodent innehåller äppelsyra. Den syrliga smaken stimulerar salivreflexen, vilket ökar salivproduktionen. Tabletterna innehåller natriumfluorid, som gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna). Xerodenttabletterna har xylitol som sötningsmedel, vilket också skyddar tänderna mot karies. Xerodent har smak av apelsin
 • Apotekets varuid

  10923
 • EAN

  7350087735733
 • Varunummer

  013593
 • Verksamt ämne

  Natriumfluorid, Äppelsyra
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Målgrupp

 • Beredningsform

 • Aktiva substanser: äppelsyra 28,6 mg, natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor per tablett. Övriga innehållsämnen är xylitol (E 967) 421,5 mg/tablett, dinatriumfosfat dihydrat (E 339), makrogol, natriumstearylfumarat, povidon, apelsinarom, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551)

 • För vuxna: 1 tablett vid behov, vanligen 6 gånger per dag. Vid svår muntorrhet kan dosen höjas till 12 sugtabletter per dag under en begränsad period. Tabletten får långsamt smälta i munnen. Läs bipacksedeln före användning. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
 • Källa: 

  FASS
 • Xerodent

  28,6 mg / 0,25 mg sugtabletter

  äppelsyra / fluor

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Xerodent måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Xerodent är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Xerodent
  3. Hur du använder Xerodent
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Xerodent ska förvaras
  6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Xerodent är och vad det används för

  Xerodent innehåller äppelsyra. Den syrliga smaken stimulerar salivreflexen, vilket ökar salivproduktionen. Tabletterna innehåller natriumfluorid, som gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna). Tabletterna har xylitol som sötningsmedel, vilket också skyddar tänderna mot karies.


  Xerodent används för besvär förorsakade av minskad salivsekretion samt för förebyggande av karies hos vuxna patienter med muntorrhet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Xerodent

  Använd inte Xerodent:

  - Om du är allergisk mot äppelsyra, natriumfluorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Xerodent.

  Varningar och försiktighet

  Vid behandling med Xerodent bör andra produkter som innehåller fluor undvikas, man kan dock fortsätta att använda fluortandkräm. Xerodent bör inte användas i områden med hög koncentration av fluor i dricksvattnet.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Xerodent försämrar inte reaktionsförmågan vid bilkörning eller vid användning av andra maskiner.

  Xerodent innehåller xylitol och natrium

  Xerodent innehåller xylitol

  Xerodent innehåller xylitol som kan ha laxerande effekt.


  Xerodent innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

  3. Hur du använder Xerodent

  Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


  Vanlig dos för vuxna:

  1 tablett vid behov, vanligen 6 gånger per dag.

  Vid svår muntorrhet kan dosen höjas till 12 sugtabletter per dag under en begränsad period.

  Tabletten får långsamt smälta i munnen.


  Dosen bör fördelas jämnt över dagen.

  Om du har använt för stor mängd av Xerodent

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Xerodent orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Xerodent och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

  Detta är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).


  Övriga eventuella biverkningar


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): vita fläckar på tänderna (emaljfluoros).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Xerodent ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Plastburk: Förvaras vid högst 25°C.

  Blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

  6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är äppelsyra 28,6 mg, natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor per tablett.

  - Övriga innehållsämnen är xylitol (E 967) 421,5 mg/tablett, dinatriumfosfat dihydrat (E 339), makrogol, natriumstearylfumarat, povidon, apelsinarom, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita, runda, välvda tabletter, diameter 10 mm.


  Plastburk: 90 eller 270 tabletter.

  Blister: 270 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Karo Pharma AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH

  Hildebrandstrasse 12

  37081 Göttingen

  Tyskland  Denna bipacksedel godkändes senast: 2022-04-01