Viscotears ögongel i endosbehållare 2 mg/g 120x0,6 ml
Läkemedel

Viscotears ögongel i endosbehållare 2 mg/g 120x0,6 ml

Karbomer

Webbpris

279:-

Butikspris

325:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Tårersättningsmedel vid torra ögon
 • Fuktar ögonen i upp till 6 timmar
 • Ska inte användas tillsammans med kontaktlinser, se bipacksedeln. Utan konserveringsmedel
 • Källa: 

  FASS
 • Viscotears

  2 mg/g ögongel, endosbehållare

  Karbomer

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Viscotears måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultat.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Viscotears är och vad det används för
  2. Innan du använder Viscotears
  3. Hur du använder Viscotears
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Viscotears ska förvaras
  6. Övriga upplysningar

  1. Vad Viscotears är och vad det används för

  Viscotears ögongel ersätter tårvätskan vid fall av torra ögon. Viscotears ögongel fuktar ögonen och bildar en skyddande film, som kan kvarstå i upp till 6 timmar.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln.


  Karbomer som finns i Viscotears kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Innan du använder Viscotears

  Använd inte Viscotears:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot karbomer eller mot något av övriga innehållsämnen i Viscotears.

  Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten, även om dessa skulle skilja sig från den informationen som ges i denna bipacksedel.

  Var särskilt försiktig med Viscotears

  • om du har kontaktlinser skall de tas ut före användning av Viscotears och inte sättas in igen förrän tidigast efter 30 minuter.


  Barn och ungdomar under 18 år

  Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Viscotears som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

  Användning av andra läkemedel

  Om du använder andra ögonläkemedel samtidigt med Viscotears bör du vänta 5 minuter mellan varje behandling. Viscotears droppas alltid i ögat som sista läkemedel.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Får du dimsyn i samband med användning av Viscotears ögongel, bör du inte köra bil eller använda maskiner omedelbart efter att du droppat ögongelen i ögonen.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Hur du använder Viscotears

  Använd alltid Viscotears enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vanlig dos är 1 droppe i ögat 3-4 gånger dagligen eller vid behov.


  Barn och ungdomar under 18 år

  Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Viscotears som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.


  Bruksanvisning:

  Tvätta händerna. Håll endosbehållaren med spetsen riktad nedåt och skaka ned gelen mot spetsen med en snabb snärtande handledsrörelse. Det är enklast att få ut Viscotears ur endosbehållaren då innehållet är samlat i spetsen. Öppna endosbehållaren genom att vrida av toppen på den. Undvik i varje sammanhang att beröra endosbehållarens spets.


  Bild 1  Bild 2


  Bild 3

  Dra ner det undre ögonlocket med ett finger. Böj huvudet bakåt. Tag endosbehållaren i den andra handen och håll den med spetsen riktad nedåt. Tryck på behållarens tjockaste del (ovanför gelytan) så att en droppe faller ned i ögat.


  Endosbehållaren är steril tills behållaren öppnats. Undvik att beröra någon yta, ögat medräknat, med endosbehållarens spets då detta kan förorsaka skada på ögat.

  Viscotears ögongel i endosbehållare skall användas omedelbart efter att behållaren öppnats. Endosbehållaren skall kasseras efter användning. Innehållet i en öppnad endosbehållare får inte sparas.

  Om du har glömt att använda Viscotears

  Om du har glömt att använda Viscotears skall du applicera ögongelen så fort du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Viscotears orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Ögon:

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Lätt övergående ögonirritation, klibbiga ögonlock och dimsyn.


  Följande biverkningar har rapporterats (ingen känd frekvens): Överkänslighet, blodsprängda ögon, svullnad på ögats yttre yta (bindhinnan), svullna ögonlock, samt klåda och smärta i ögonen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Viscotears ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30ºC.

  Förvaras i ytterkartongen.

  Öppnade endosbehållare får inte sparas.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 2,0 mg karbomer per 1 g ögongel.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol (E 420), natriumhydroxid (E 524) och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Steril, klar och färglös flytande gel.


  Förpackningsstorlekar: 30 x 0,6 ml, 60 x 0,6 ml och 120 x 0,6 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

  Brunsbütteler Damm 165-173

  13581 Berlin

  Tyskland


  Tillverkare

  Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 

  135 81 Berlin, Tyskland


  eller


  Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2019-07-01