Vi-Siblin S granulat i dospåse 880 mg/g 50 st
Läkemedel

Vi-Siblin S granulat i dospåse 880 mg/g 50 st

Plantago ovata (vitt loppfrö) fröskal

Webbpris

119:-

Jämförpris:

2:38/dos

Butikspris

139:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för behandling vid både trög och lös mage
 • Ökar tarminnehållets volym och normaliserar tarmfunktionen. Kan röras ut i vatten eller strös på mat
 • Från 2 år. Om små barn har förstoppning ska man kontakta sjukvården innan behandling. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 14 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Vi-Siblin S

  880 mg/g granulat; Vi-Siblin S 880 mg/g granulat i dospåse

  ispagulafröskal

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S
  3. Hur du använder Vi-Siblin S
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för

  Vi-Siblin S är ett volymökande fiberpreparat (bulkmedel) som normaliserar avföringen och hjälper både mot trög och lös mage. Vi-Siblin S innehåller ett växtslem som binder vatten, och ökar därmed tarminnehållets volym så att tarmfunktionen normaliseras. Vi-Siblin S används till vuxna och barn från 2 år. Användning av Vi-Siblin S till barn ska endast ske efter läkares ordination.


  Ispagulafröskal som finns i Vi-Siblin S kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S

  Använd inte Vi-Siblin S

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid sväljsvårigheter.

  • om du har en förträngning i mag-tarmkanalen (stenos), särskilt om den finns i matstrupen eller övre magmunnen.

  • vid passagehinder i mag-tarmkanalen.

  • vid tarmförlamning eller förstorad tjocktarm (megakolon).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vi-Siblin S:

  • Om du har haft sväljsvårigheter eller andra problem i hals eller svalg.

  Barn

  Vi-Siblin S används till barn från 2 år. Användning av Vi-Siblin S till barn ska endast ske efter läkares ordination.

  Vi-Siblin S rekommenderas inte till barn under 2 år pga bristfälliga data på effekt och säkerhet.

  Andra läkemedel och Vi-Siblin S

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vi-Siblin S ska tas minst 1/2 till 1 timme innan eller efter intag av andra läkemedel eftersom upptaget av läkemedel som tas samtidigt kan fördröjas. Tala om för läkare om du behandlas för diabetes eller använder läkemedel som innehåller sköldkörtelhormoner eftersom doseringen av dessa läkemedel kan behöva ändras när Vi-Siblin S används samtidigt.


  Vi-Siblin S ska inte användas tillsammans med läkemedel mot diarré p.g.a. risk för tarmvred, eller med andra läkemedel med känd hämmande effekt på tarmrörelserna (t.ex. opiater, loperamid).

  Graviditet och amning

  Vi-Siblin S kan användas under graviditet och amning om förändring av kosten inte hjälper. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vi-Siblin S påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Vi-Siblin S innehåller sorbitol och natrium

  • Detta läkemedel innehåller 0,44 g sorbitol per dosmått/dospåse. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

  • Detta läkemedel innehåller 16 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dosmått/dospåse. Detta motsvarar 0,8 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

  3. Hur du använder Vi-Siblin S

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Behandlingen inleds med en dos per dag. Doseringen ökas sedan gradvis tills magen fungerar tillfredsställande (tar vanligtvis ca 3-7 dagar). Personer med extra känslig mage bör trappa upp långsamt under 1-2 veckor.


  Rekommenderad underhållsdos:

  Vuxna: 1 dosmått eller 1 dospåse (ca 4 g Vi-Siblin S) 2-3 gånger dagligen.

  Barn över 6 år: 1 dosmått eller 1 dospåse 2 gånger dagligen.

  Barn 2-6 år: 1/2 dosmått eller 1/2 dospåse 2 gånger dagligen.

  Användning av Vi-Siblin S till barn ska endast ske efter läkares ordination.Vi-Siblin S rekommenderas inte till barn under 2 år pga bristfälliga data på effekt och säkerhet.

  Annan dos enligt läkares föreskrift.


  Vi-Siblin S ska intas med ett glas vätska. Utan tillräcklig mängd vätska kan produkten svälla upp och blockera svalget eller matstrupen och orsaka risk för kvävning.


  Vi-Siblin S kan röras ut i vatten, mjölk, juice eller annan dryck. Vi-Siblin S kan även strös på eller blandas i mat, t.ex. filmjölk gröt eller köttfärssås. Oavsett hur du tar Vi-Siblin S, drick alltid ett glas vätska samtidigt.


  För granulat används bifogat dosmått.


  Vi-Siblin S ska inte tas direkt innan sänggående eller när du ligger ned. Ta Vi-Siblin S i en upprätt position.

  Om du har tagit för stor mängd av Vi-Siblin S

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering med ispaghulafröskal kan orsaka obehag i buken, gasbildning och passagehinder i tarmen. Symtomen behandlas med intag av tillräcklig mängd vätska.

  Om du har glömt att använda Vi-Siblin S

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär.

  Gasbildning kan uppkomma vid användning vilket generellt försvinner under behandlingstiden. Uppblåsthet och risk för passagehinder i tarm- eller matstrupe kan uppkomma, särskilt om produkten tas utan tillräcklig mängd vätska.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip och ökad gasbildning.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Allergiska reaktioner t.ex. hösnuva, hudutslag, snuva och bindhinneinflammation. Dessa reaktioner drabbar framför allt personer som i stor utsträckning arbetar med preparat som innehåller den verksamma substansen i Vi-Siblin S.

  Mycket Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Anafylaktiska reaktioner.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Överkänslighetsreaktioner, uppsvälldhet av buken, obstruktion (passagehinder, tilltäppning eller tillsnörning) i tarmkanalen eller matstrupen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Kartong och dospåsar sorteras som pappersförpackningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är

  • ispagulafröskal. Ett gram dosgranulat innehåller 880 mg ispagulafröskal.

  • Övriga innehållsämnen är: sorbitol och natriumklorid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vi-Siblin S granulat: Påse 250 g och 450 g.

  Vi-Siblin S granulat i dospåse: 20x4 g, 50x4 g och 100x4 g.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Viatris AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-12