Verruxin kutan lösning 200 mg/200 mg 10 ml
Läkemedel

Verruxin kutan lösning 200 mg/200 mg 10 ml

Mjölksyra, Salicylsyra

Webbpris

89:-

Butikspris

179:-
Vissa utvärtes läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Mot vårtor eller förhårdnader och liktornar som är återkommande
 • Med salicylsyra som verkar uppmjukande och mjölksyra som är fuktbindande
 • Från 6 år. Kontakta sjukvården om vårtan inte försvunnit efter 3 månader
 • Apotekets varuid

  16312
 • EAN

  7071218700061
 • Varunummer

  198373
 • Verksamt ämne

  Mjölksyra, Salicylsyra
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Medvetna val

  Vegansk
 • Varumärken

 • Källa: 

  FASS
 • Verruxin

  200 mg/200 mg kutan lösning

  mjölksyra/salicylsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om inte vårtan försvunnit efter 3 månader.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Verruxin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Verruxin
  3. Hur du använder Verruxin 200 mg/200 mg
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Verruxin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Verruxin är och vad det används för

  Verruxin 200 mg/200 mg är en lösning för behandling av envisa och återkommande vårtor på händer och fötter samt av envisa och återkommande liktornar och förhårdnader.


  Verruxin innehåller salicylsyra och mjölksyra. Salicylsyra verkar uppmjukande och löser upp förhårdnad vävnad i vårtor, liktornar och andra hudförhårdnader. Mjölksyran har en viss huduppluckrande effekt samt vattenbindande egenskaper, vilket gör det lättare för salicylsyran att lösa upp förhårdnad vävnad. Verruxin innehåller även kollodion som ger en skyddande hinna runt vårtan, liktornen eller förhårdnaden.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Verruxin

  Använd inte Verruxin

  • om du är allergisk mot mjölksyra eller salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Diabetiker och personer med dålig blodcirkulation eller känslig hud ska inte själva behandla vårtor. Verruxin ska inte användas på infekterad eller kraftigt röd och svullen hud eller om det svider då man penslar på Verruxin.

  Barn

  Rekommenderas inte till barn under 6 år. Verruxin har en retande effekt på tunn hud hos mindre barn.

  Andra läkemedel och Verruxin

  Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

  Graviditet och amning

  Vid användning av Verruxin kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra tas upp genom huden. Vid graviditet ska Verruxin endast användas på små hudområden.

  Vid användning av Verruxin kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra går över i modersmjölken, men risk för påverkan på barnet som ammas är osannolik. Verruxin kan därför användas också under amning. Undvik att barnet kommer i kontakt med behandlat hudområde.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Verruxin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  3. Hur du använder Verruxin 200 mg/200 mg

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är

  Vuxna och barn över 6 år:

  Vårtor:

  Behandla vårtan en gång om dagen enligt följande:

  1. Luckra upp vårtan i varmt vatten ca 5 min.

  2. Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på vårtan med t ex fotfil som enbart används vid vårtbehandling.

  3. Pensla vårtan med Verruxin. Undvik att pensla hudområdet utanför vårtan.

  Det tar tid att behandla vårtor. Behandlingen ska pågå till dess vårtan försvunnit helt. Har inte vårtan försvunnit efter 3 månaders behandling, ska behandlingen avbrytas och läkare konsulteras.


  Liktornar och förhårdnader:

  Behandla liktornen eller förhårdnaden en gång om dagen enligt följande:

  1. Luckra upp liktornen eller förhårdnaden i varmt vatten ca 5 min.

  2. Skrapa försiktigt bort lös och uppluckrad hud på liktornen eller förhårdnaden med t ex fotfil som enbart används vid denna behandling.

  3. Pensla liktornen eller förhårdnaden med Verruxin. Undvik att pensla utanför liktornen eller förhårdnaden.

  Behandlingen ska pågå till dess liktornen eller förhårdnaden försvunnit helt. Har inte liktornen eller förhårdnaden försvunnit efter 2 veckors behandling, ska behandlingen avbrytas och fotspecialist konsulteras.


  Vårtor smittar. Därför ska händerna tvättas efter beröring eller behandling av vårtor. Använd helst engångshandduk då vårtan och omgivande hud torkas. Gå inte barfota då fotvårtor konstaterats.


  Verruxin får inte komma i kontakt med ögon eller slemhinnor. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten (i 15 min) och kontakta läkare.

  Om du använt för stor mängd av Verruxin

  Om du penslat på för stor dos av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sveda kan uppträda när lösningen penslas på vårtan, liktornen eller förhårdnaden. Blir svedan besvärande, gör uppehåll i behandlingen en eller ett par dagar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Verruxin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Skruva noga åt flaskans lock efter användning. Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 ºC.


  Verruxin är brandfarligt.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är mjölksyra 200 mg och salicylsyra 200 mg per 1 g lösning.

  • Övriga innehållsämnen är kollodion (lösning av pyroxylin, etanol och eter) och eter.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Verruxin är en ofärgad till lätt gulaktig lösning med lukt av eter.

  Förpackning: 10 ml glasflaska med plastspatel i locket.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Karo Pharma AS

  Postboks 6733 Etterstad

  0609 Oslo

  Norge

  Tel: +47 22 99 86 00


  Tillverkare

  Pharma Production AS

  Karihaugveien 22

  NO-1086 Oslo

  Norge

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2019-02-28.