Tiger Balsam Röd Salva Burk 19,4 g
Läkemedel

Tiger Balsam Röd Salva Burk 19,4 g

Kajeputolja, Kamfer racemisk, Kryddnejlikolja, Levomentol, Myntaolja delvis avmentoliserad

Webbpris

72:-

Butikspris

99:-
Vissa utvärtes läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Salva för behandling av tillfällig muskelsmärta, lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett samt lindring av symtom i övre luftvägar vid förkylning
 • Antas öka blodflödet och utöva svagt smärtstillande effekt
 • Från 8 år
 • Källa: 

  FASS
 • Tiger Balsam Röd

  Salva

  Kamfer, levomentol, kajeputolja, delvis avmentoliserad myntaolja, kryddnejlikolja

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tiger Balsam Röd är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Röd
  3. Hur du använder Tiger Balsam Röd
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tiger Balsam Röd ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tiger Balsam Röd är och vad det används för

  Tiger Balsam Röd är en salva som används för:

  • behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar.

  • lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett.

  • lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.

  Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Röd verkar. Kamfer, levomentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Röd

  Använd inte Tiger Balsam Röd

  • om du är allergisk mot kamfer, levomentol, kajeputolja, avmentoliserad myntaolja, kryddnejlikolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Tiger Balsam Röd är endast avsett för utvärtes bruk.

  • Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden.

  • Tiger Balsam Röd ska inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

  • Tiger Balsam Röd kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

  Andra läkemedel och Tiger Balsam Röd

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

  Effekten av samtidig användning av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Användning under graviditet och amning rekommenderas inte och läkemedlets inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tiger Balsam Röd har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  3. Hur du använder Tiger Balsam Röd

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn över 8 år:

  Tiger Balsam Röd masseras in i det smärtande eller stela området 3-4 gånger per dag.

  Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam Röd ingnides på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderas inte till barn under 8 år.

  Om du använt för stor mängd av Tiger Balsam Röd

  Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, levomentol och eteriska oljor. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt.


  Om läkemedlet av misstag intas genom munnen eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid kraftig överdosering kan symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper förekomma. Framkalla inte kräkning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Enstaka fall av hudreaktioner har förkommit. Kontakta läkare om du misstänker att Tiger Balsam Röd har gett dig allvarliga biverkningar.

  5. Hur Tiger Balsam Röd ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30°C.

  Förvaras i originalförpackningen.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på burkens och ytterkartongens botten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna i 1 gram salva är 110 mg racemisk kamfer, 100 mg levomentol, 70 mg kajeputolja och 60 mg delvis avmentoliserad myntaolja och 50 mg kryddnejlikolja .

  • Övriga innehållsämnen är gult vaselin, fast paraffin och kassiaolja.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Röd salva med fast konsistens och kraftig doft av mentol.

  Sexkantig glasburk med metallock innehållande 19,4 gram salva.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd

  Telefon: 08– 544 960 30  Tillverkare

  Evolan Pharma AB

  Svärdvägen 19

  182 33 Danderyd


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-07-28