Tears Naturale ögondroppar endosbehållare 30 x 0,4 ml
Läkemedel

Tears Naturale ögondroppar endosbehållare 30 x 0,4 ml

Dextran 70, Hypromellos

Webbpris

92:-

Butikspris

97:-
Vissa utvärtes läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används som tårsubstitut vid torra ögon och lättare ögonirritation
 • Smörjer, fuktar och lindrar sveda
 • Från 12 år. Fri från konserveringsmedel och kan användas med kontaktlinser
 • Duasorb, Natriumborat, Natriumklorid, Kaliumklorid.

 • Källa: 

  FASS
 • Tears Naturale

  1 mg/ml + 3 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

  dextran 70/hypromellos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tears Naturale är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tears Naturale
  3. Hur du använder Tears Naturale
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tears Naturale ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tears Naturale är och vad det används för

  Tears Naturale innehåller de aktiva substanserna dextran 70 och hypromellos.


  Tears Naturale är en konstgjord tårvätska som hjälper den naturliga tårfilmen och smörjer obehagliga torra punkter i ögat.


  Tears Naturale används för att behandla ögonen i samband med lättare ögonirritation eller torra ögon hos vuxna, äldre och ungdomar över 12 år.


  Dextran 70 och hypromellos som finns i Tears Naturale kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tears Naturale

  Använd inte Tears Naturale

  • om du är allergisk mot dextran 70, hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Tears Naturale.


  Om du får huvudvärk, smärta i ögat, synförändringar, kvarstående rodnad i ögonen eller irritation eller om ögat inte förbättras, ska du sluta att använda läkemedlet och rådfråga läkare.


  Om lösningen ändrar färg eller blir grumlig, ska du inte använda ögondropparna.

  Andra läkemedel och Tears Naturale

  Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Tears Naturale.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Tears Naturale kan användas under graviditet och amning och förväntas inte ha någon effekt på fertilitet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om dimsyn eller andra synstörningar uppstår efter att du använt Tears Naturale, ska du vänta med att köra bil eller hantera maskiner tills synen klarnar igen.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Hur du använder Tears Naturale

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos är

  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år

  1–2 droppar i det påverkade ögat 3–4 gånger dagligen om inte läkare ordinerat annat.

  Rekommenderas ej till barn under 12 år.


  Använd Tears Naturale endast för att droppa i ögonen.


  Så här använder du Tears Naturale på rätt sätt


  Användningsinstruktion

  1. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

  2. Ta ut remsan med 5 behållare.

  3. Håll i remsan med den långa, plana änden överst och avskilj en behållare genom att dra den mot dig medan du håller ett fast grepp om de andra behållarna. Du måste rycka loss behållaren där den sitter ihop med de andra (bild 1).

  4. Behåll en behållare och lägg tillbaka de andra i kartongen.

  5. Håll behållarens långa, plana ände mellan tummen och långfingret och öppna den genom att vrida av den andra änden (bild 2).

  6. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.

  7. Håll behållaren mellan tummen och fingrarna med den öppna änden nedåt.

  8. Håll behållarens spets nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

  9. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med behållarens spets. Det kan förorena ögondropparna.

  10. Kläm försiktigt på behållaren för att frigöra en droppe Tears Naturale åt gången (bild 3).

  11. Om du använder Tears Naturale i båda ögonen upprepar du steg 6–10 för det andra ögat med användning av samma behållare.

  12. Kasta behållaren inklusive överbliven lösning omedelbart efter användning.


  Om en droppe missar ögat så försök igen.
  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

  Om du har använt för stor mängd av Tears Naturale

  En för stor dos av Tears Naturale kan spolas ur ögat med ljummet kranvatten.


  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Tears Naturale

  Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen.  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar har setts med Tears Naturale:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  Effekter i ögonen: dimsyn.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Effekter i ögonen: torra ögon, ögonlocksstörning, onormal känsla i ögat, känsla av att ha något i ögat, obehag i ögonen.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Effekter i ögonen: klåda i ögat, ögonirritation, röda ögon.

  Allmänna biverkningar: huvudvärk.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Effekter i ögonen: erytem (rodnad) på ögonlocket, ögonsmärta, svullna ögon, flytning från ögat, skorpbildning på ögonlocken, ökat tårflöde.

  Allmänna biverkningar: allergi (överkänslighet).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Tears Naturale ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Kassera endosbehållaren omedelbart efter användning.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är dextran 70 och hypromellos. 1 ml lösning innehåller 1 mg dextran 70 och 3 mg hypromellos.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, borax, kaliumklorid, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för pH-justering) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tears Naturale är en klar, färglös lösning som tillhandahålls i en 0,4 ml endosbehållare.


  Förpackningsstorlekar: 20 x 0,4 ml och 30 x 0,4 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Alcon Nordic A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark


  Tillverkare

  Alcon Laboratories Belgium

  Lichterveld 3

  2870 Puurs-Sint-Amands

  Belgien


  Eller


  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  2870 Puurs

  Belgien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-08-03