Scheriproct rektalsalva 0,19% / 0,5% 30 g
Läkemedel

Scheriproct rektalsalva 0,19% / 0,5% 30 g

Cinkokain, Prednisolonkaproat

Webbpris

89:-

Butikspris

149:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av hemorrojder, klåda, irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen
 • Antiinflammatorisk, klådstillande och smärtlindrande effekt. Salva
 • Från 18 år. Kontakta sjukvården om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckor. Används inte mer än 4 veckor i följd
 • Källa: 

  FASS
 • Scheriproct

  Scheriproct 0,19 %/0,5 % rektalsalva, Scheriproct 1,3 mg/1 mg suppositorier

  prednisolonkaproat, cinkokainhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Scheriproct är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct
  3. Hur du använder Scheriproct
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Scheriproct ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Scheriproct är och vad det används för

  Scheriproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Cinkokain har en smärtlindrande, lokalbedövande effekt.


  Scheriproct används för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct

  Använd inte Scheriproct

  • om du är allergisk mot prednisolonkaproat eller cinkokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Undvik att få Scheriproct i ögonen. Efter användandet ska händerna tvättas noga.

  • Prata med läkare om du misstänker att du har en infektion orsakad av t.ex. bakterier eller svamp i ändtarmsområdet. Du kan behöva kompletterande behandling.

  • Tänk på att hemorrojder ofta återkommer på grund av bakomliggande förstoppningsbesvär.

  • Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar.

  • Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare. Det kan vara tecken på att du inte tål något av de aktiva ingredienserna i Scheriproct.

  • Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct.

  • Scheriproct ska inte användas under mer än 4 veckor för att minska risken för att huden runt ändtarmen förtunnas.

  • Om latexinnehållande produkter, såsom kondomer, används i samma område som Scheriproct kan ingredienserna i Scheriproct skada de latexinnehållande produkterna. Detta kan innebära att deras skydd mot graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar, såsom HIV infektion, uteblir. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

  Barn och ungdomar

  Användning av Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom uppgifter om säkerhet och effekt saknas.

  Andra läkemedel och Scheriproct

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder eller nyligen använt bedövningsmedel eller läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat (så kallade antiarytmika).

  Vissa läkemedel kan öka effekterna av Scheriproct och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta.


  Scheriproct går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Scheriproct har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Scheriproct rektalsalva innehåller ricinolja, hydrogenerad ricinolja och makrogolglycerolricinoleat 400

  Detta läkemedel innehåller ricinolja, hydrogenerad ricinolja och makrogolglycerolricinoleat 400 som kan ge hudreaktioner.


  Scheriproct rektalsalva innehåller doftämnen (parfymolja, Chypre)

  Detta läkemedel innehåller doftämnen (parfymolja, Chypre) med allergener som kan orsaka allergiska reaktioner. För fullständig sammansättning, se avsnitt 6.

  3. Hur du använder Scheriproct

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Om du upplever ökad irritation eller blödning där du applicerat Scheriproct ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct).


  Om det behövs, rengör försiktigt analområdet innan du använder Scheriproct . Följ därefter nedanstående anvisningar.


  Vanlig dos för vuxna
  Rektalsalva: Stryk på ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen. För att få snabb smärtlindring kan upp till 4 påstrykningar göras under första dagen.
  Om du ska använda salvan inne i ändtarmen: Ta först lite salva (ungefär lika mycket som storleken av en ärta) och smörj runt ändtarmsöppningen för att underlätta införandet av applikatorn. Skruva på medföljande applikator ordentligt på tuben. För därefter försiktigt in applikatorn i ändtarmen och tryck ut lite salva.


  Rengör applikatorn utvändigt med en pappershandduk efter varje användning. Ta sedan bort rester av produkten i applikatorn med en bomullspinne och rengör igen med en pappershandduk. Skölj applikatorn i varmt vatten i ca 1 minut och torka sedan av den utvändigt med en pappershandduk. Använd inte applikatorn om den är skadad.


  Suppositorier: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i ändtarmen. Vid svåra smärtor kan 1 suppositorium införas 2-3 gånger under första dagen. Suppositoriet förs in med den raka änden först. Om suppositorierna har blivit mjuka pga. värme kan de placeras i kallt vatten innan omslaget tas bort.


  Förbättring inträder vanligtvis snabbt, men behandlingen bör för den skull inte avbrytas. För att undvika att problemen återkommer ska behandlingen fortsätta åtminstone 1 vecka även om symptomen helt försvunnit. Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor, detta för att minimera risken för lokala hudproblem (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct).

  Om du använt för stor mängd av Scheriproct

  Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Scheriproct

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska reaktioner, kontakteksem.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Dimsyn.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Scheriproct ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Scheriproct ska inte användas efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.
  Rektalsalva: Förvaras vid högst 25 °C.
  Suppositorier: Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Suppositorier kan förvaras vid högst 25 °C i 2 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Rektalsalva:

  • De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,9 mg/g och cinkokainhydroklorid 5 mg/g

  • Övriga innehållsämnen är ricinolja (raffinerad), hydrogenerad ricinolja, oktyldodekanol, makrogol-400-monoricinoleat, parfymolja (Chypre).

  Parfymoljan Chypre innehåller de följande allergenerna: alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat, bensylinnamat, bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, hydroxycitronellal, isoeugenol, linalol, limonen (d- och l-limonen), ekmosseextrakt, slånlavextrakt (se avsnitt 2).


  Suppositorier:

  • De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,3 mg och cinkokainhydroklorid 1 mg per suppositorium.

  • Övrigt innehållsämne är hårdfett.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rektalsalva:
  Genomskinlig och färglös till svagt gulaktig rektalsalva.
  Förpackningsstorlek: 30 g salva i aluminiumtub, applikator medföljer.


  Suppositorier:
  Vit-gulaktiga suppositorier.
  Förpackningsstorlek: Ask med 12 suppositorier i blister.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Karo Pharma AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare:

  Rektalsalva:
  LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l., Italien


  Suppositorier:

  Istituto de Angeli S.r.l., Italien


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-02-07