Rozex kräm 0,75% 30 g
Läkemedel

Rozex kräm 0,75% 30 g

Metronidazol

Webbpris

187:-

Butikspris

249:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot rodnad och utslag vid rosacea
 • Med metronidazol som har effekt på rodnad, knottror och akneliknande utslag
 • För vuxna. Används efter diagnos av sjukvården
 • Apotekets varuid

  55030
 • EAN

  7046265688679
 • Varunummer

  568867
 • Verksamt ämne

  Metronidazol
 • Kategori

 • Hudtyp

  Rocacea, Torr hud
 • Medvetna val

  Vegansk
 • Varumärken

 • Diagnos bör fastställas av läkare innan behandling påbörjas.
 • Källa: 

  FASS
 • Rozex

  0,75 % Kräm

  metronidazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Rozex kräm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Rozex kräm
  3. Hur du använder Rozex kräm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Rozex kräm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Rozex kräm är och vad det används för

  Rozex kräm innehåller metronidazol, som är ett antibiotikum, som är aktivt endast mot ett fåtal sorters bakterier.


  Rozex kräm används mot rodnad och utslag vid hudsjukdomen rosacea. Rosacea är en hudsjukdom som drabbar de centrala delarna av ansiktet (pannan, näsan, kinderna och hakan) med rodnader, knottror och varblåsor.

  En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rozex kräm inleds.


  Det är inte klarlagt om krämen verkar mot rosacea genom att påverka hudens bakterieflora eller genom någon annan effekt på huden. Metronidazol har inte visats ha effekt mot andra hudsjukdomar eller hudinfektioner.


  Metronidazol som finns i Rozex kräm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Rozex kräm

  Använd inte Rozex kräm

  - om du är allergisk (överkänslig) mot metronidazol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rozex kräm.

  • Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas.

  • Om huden blir irriterad kan du antingen använda Rozex kräm mindre ofta eller göra ett tillfälligt uppehåll i behandlingen. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation.

  • UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen.

  • Tala om för din läkare om du lider eller har lidit av någon blodsjukdom.

  • Långvarig eller ej nödvändig användning av Rozex kräm bör undvikas.

  Barn

  Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas.

  Andra läkemedel och Rozex kräm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan använder detta läkemedel.


  Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Rozex kräm ska endast användas under graviditet om din läkare bedömer det nödvändigt. Rådgör därför med läkare före användning under graviditet.


  Rozex kräm passerar över till modersmjölk. Rådgör med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Rozex kräm påverkar inte förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

  Rozex kräm innehåller cetostearylalkohol och bensylalkohol (E1519)

  Detta läkemedel innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Detta läkemedel innehåller också 22 mg bensylalkohol (E1519) per gram, motsvarande 2,2% w/w, som kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

  3. Hur du använder Rozex kräm

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är 2 applikationer på huden dagligen (morgon och kväll). Krämen påstryks i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Innan användning, rengör huden med en mild tvål. Du kan använda kosmetika som inte är täckande, uttorkande eller sammandragande när du har strukit på Rozex kräm.


  Normal behandlingstid är tre till fyra månader. Kontakta din läkare om du upplever att behandlingen inte hjälper.

  Om du använt för stor mängd av Rozex kräm

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Rozex kräm

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  Hudbiverkningar såsom brännande och stickande smärtkänsla, torrhet, rodnad, irritation, klåda och försämring av rosacea.


  Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare):

  Metallsmak i munnen, stickning eller domning av armar och ben samt illamående.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Kontakteksem, svullnad av ansiktet, fjällning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Rozex kräm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metronidazol. 1 gram kräm innehåller metronidazol 7,5 mg (0,75 %).

  • Övriga innehållsämnen är: bensylalkohol (E1519), isopropylpalmitat, glycerol, sorbitol, emulgerande vax (cetostearylalkohol och polysorbat 60), mjölksyra och / eller natriumhydroxid och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rozex kräm tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Galderma Nordic AB

  Seminariegatan 21

  752 28 Uppsala

  Sverige

  tfn: 018-444 0330

  fax: 018-444 0335

  e-post: nordic@galderma.com


  Tillverkare

  Laboratoires Galderma

  ZI Montdésir

  74540 Alby-Sur-Chéran

  Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-06-16