Precosa Kapsel Hård 250 mg 20 kapslar
Läkemedel

Precosa Kapsel Hård 250 mg 20 kapslar

Saccharomyces boulardii stam CNCM I-745 frystorkad

Webbpris

119:-

Butikspris

143:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Förebygger antibiotikaassocierad diarré
 • Innehåller frystorkad jästsvamp hindrar bakteriers skadliga effekt på tarmslemhinnan
 • Från 6 års ålder. Kontakta sjukvården om du får svår diarré om inte förbättras efter 2-3 dagar
 • Apotekets varuid

  1008026
 • EAN

  7046264859841
 • Varunummer

  485984
 • Verksamt ämne

  Saccharomyces boulardii stam CNCM I-745 frystorkad
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • Källa: 

  FASS
 • Precosa

  250 mg hårda kapslar

  Saccharomyces boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du får svår diarré som inte förbättras efter 2-3 dagar trots behandling med Precosa.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Precosa är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
  3. Hur du använder Precosa
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Precosa ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Precosa är och vad det används för

  Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces boulardii) i frystorkad form som hindrar skadliga effekter av sjukdomsframkallande bakterier på tarmslemhinnan.


  Precosa kapsel används för att förebygga antibiotikaassocierad diarré hos vuxna och barn över 6 år.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa

  Använd inte Precosa

  • om du är allergisk mot Saccharomyces boulardii eller jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en central venkateter inopererad.

  • om du har nedsatt immunförsvar eller om du är inlagd på sjukhus (på grund av allvarlig sjukdom eller förändrat/försvagat immunsystem).

  Varningar och försiktighet

  Kontakta läkare om

  - du får svår diarré som inte förbättras efter 2–3 dagar trots behandling med Precosa.

  - du har feber.

  - du har blodiga eller slemmiga avföringar.

  - du är mycket törstig eller har muntorrhet: dessa symtom tyder på uttorkning (förorsakad av diarré).

  Barn

  Precosa kapsel ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.


  Andra läkemedel och Precosa

  Effekten av behandlingen kan påverkas om Precosa används samtidigt med vissa medel mot svamp. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Graviditet och amning

  Saccharomyces boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte påverka fostret.

  Saccharomyces boulardii utsöndras inte i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Precosa innehåller laktos

  Detta läkemedel innehåller 32,5 mg laktos per kapsel. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  3. Hur du använder Precosa

  Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Behandlingen bör påbörjas inom 48 - 72 timmar efter första intaget av antibiotika och pågå i minst 3 dagar efter avslutad antibiotikabehandling men högst 4 veckor.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna

  2 kapslar på morgonen och 2 kapslar på kvällen.


  Barn från 6 år upp till 18 år

  1 kapsel på morgonen och 1 kapsel på kvällen.

  Om du har tagit för stor mängd av Precosa

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Precosa

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom som kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion eller chock) eller svullnad (angioödem):

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

  • svårigheter att svälja,

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Övriga biverkningar:

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning, törst.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): hudförändringar.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): förekomst av jäst i blodet (fungemi).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): allvarlig blodinfektion (sepsis) hos patienter som är kritiskt sjuka eller med bristfälligt immunförsvar.


  Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med Saccharomyces boulardii förekommit.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Precosa ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är Saccharomyces boulardii stam CNCM I-745 (frystorkad) 250 mg.

  • Övriga hjälpämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Precosa hård kapsel är en vit gelatinkapsel.


  Förpackningen innehåller 10, 20 eller 50 kapslar i glasburk eller 30 kapslar i blister (Al/PVC‑Al/PVC/PVDC).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Biocodex

   7, Avenue Gallieni

   F-94250 Gentilly

   Frankrike


   Tillverkare

   Biocodex

   Beauvais

   Frankrike


   Information lämnas av

   Biocodex AB

   Kista

   info@biocodex.se


   Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-10-20