Pevaryl vagitorium 150 mg 3 st
Läkemedel

Pevaryl vagitorium 150 mg 3 st

Ekonazol

Webbpris

82:-

Jämförpris:

27:33/st

Butikspris

115:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling vid svampinfektion i underlivet
 • Lindrar klåda och irritation. Tas 3 dagar i rad
 • För kvinnor som tidigare behandlats av sjukvården mot svamp i underlivet och som fått samma symtom igen. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 7 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Pevaryl

  150 mg vagitorier

  Ekonazolnitrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pevaryl är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl
  3. Hur du använder Pevaryl
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pevaryl ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pevaryl är och vad det används för

  Pevaryl används vid behandling av svampinfektioner i slidan.


  Vid egenvård av svampinfektioner får Pevaryl 150 mg vagitorier säljas receptfritt till kvinnor, som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som nu fått samma symtom.


  Ekonazolnitrat som finns i Pevaryl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl

  Använd inte Pevaryl

  Om du är allergisk mot ekonazolnitrat eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Pevaryl innehåller en oljebaserad komponent som kan påverka och minska latex-pessarers och -kondomers effektivitet. Därför ska Pevaryl inte användas tillsammans med pessar eller latexkondomer.


  Pevaryl kan inaktivera spermiedödande medel, rådfråga därför läkare vid användning av spermiedödande medel.


  Pevaryl ska inte användas tillsammans med annan behandling i eller på könsorganen.


  Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.


  Sluta att använda Pevaryl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Tag kontakt med läkare om:

  • ingen förbättring sker eller om symtomen förvärras inom 3 dagar efter påbörjad behandling,

  • symtomen inte fullständigt försvunnit inom 7 dagar efter påbörjad behandling,

  • symtomen återkommer mer än 2 gånger inom 6 månader.

  Andra läkemedel och Pevaryl

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om Pevaryl används samtidigt med vissa andra läkemedel.

  Du bör därför inte använda Pevaryl samtidigt med följande läkemedel utan att först rådfråga läkare eller apotekspersonal:

  • blodförtunnande läkemedel (warfarin, acenokumarol).

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet

  Pevaryl ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.


  Amning

  Okänt om Pevaryl går över i modersmjölk. Rådgör med din läkare innan du använder Pevaryl under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pevaryl har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

  3. Hur du använder Pevaryl

  Använd alltid Pevaryl exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vanlig dos vid infektioner i slidan:

  För in vagitoriet djupt i slidan (med den spetsiga delen först) vid sänggåendet under 3 dagar i följd.


  Gravida kvinnor ska tvätta sina händer noggrant innan användning av vagitorierna (se avsnitt om Graviditet ovan för ytterligare rekommendationer, inklusive restriktioner i användning under graviditet).


  Eventuell partnerbehandling:

  Tvätta ollon och förhud med ljummet vatten och smörj in Pevaryl kräm 2 gånger dagligen. Behandlingen ska pågå tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.


  Pevaryl färgar inte kläder och kan tvättas bort med tvål och vatten.

  Om du använt för stor mängd av Pevaryl

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du använt för stor mängd Pevaryl kan du få samma biverkningar som nämns i avsnitt 4. Om du fått Pevaryl i ögonen ska du tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsöka läkare om symtomen inte går över.

  Om du har glömt att använda Pevaryl

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Pevaryl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Klåda, sveda.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Utslag, sveda i hud och slemhinna på applikationsstället.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem). Överkänslighet, nässelutslag, kontakteksem, hudavflagning. Lokala reaktioner i hud och slemhinna på applikationsstället såsom smärta, irritation och svullnad.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Pevaryl ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Pevaryl vagitorier ska förvaras vid högst 30º C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

  Övrigt innehållsämne är hårdfett.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pevaryl 150 mg vagitorium är gulvitt med svag lukt och tillhandahålls i förpackningar om 3 styck i blister.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Trimb Healthcare AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm

  Tel: 08-12135200


  Tillverkare

  Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

  Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-28