Pevaryl puder 1 % 30 g
Pevaryl puder 1 % 30 g
Läkemedel

Pevaryl puder 1 % 30 g

Ekonazol

Webbpris

65:-

Butikspris

99:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av fotsvamp mellan tårna
 • Pudret kan användas inuti strumpor och skor
 • Barn under 10 år ska ej behandlas utan kontakt med sjukvården. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 7 dagar
 • Apotekets varuid

  15925
 • EAN

  7350087736952
 • Varunummer

  518083
 • Verksamt ämne

  Ekonazol
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Medvetna val

  Vegansk
 • Varumärken

 • Källa: 

  FASS
 • Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder

  ekonazolnitrat

  1. Vad Pevaryl är och vad det används för

  Pevaryl används vid behandling av fotsvamp.


  Pevaryl kan också ordineras av hälso- och sjukvårdspersonal för annat användningsområde och med annan dosering, följ alltid deras ordination och anvisningar. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl

  Använd inte Pevaryl

  Om du är allergisk mot ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Pevaryl ska bara användas på huden, inte i ögon eller mun. När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen, tvätta därför händerna efter varje behandling. Om du har ordinerats behandling avsedd för dina händer, ska du dock inte tvätta händerna efter behandlingen.


  Pevaryl puder innehåller talk som kan irritera luftvägarna. Undvik därför inandning av pudret, särskilt hos spädbarn och barn.

  Andra läkemedel och Pevaryl

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om Pevaryl används samtidigt med vissa andra läkemedel.

  Du bör därför inte använda Pevaryl samtidigt med följande läkemedel utan att först rådfråga läkare eller apotekspersonal:

  • blodförtunnande läkemedel (warfarin, acenokumarol).

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet

  Pevaryl ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.


  Amning

  Okänt om Pevaryl går över i modersmjölk. Rådgör med din läkare innan du använder Pevaryl under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pevaryl har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

  Pevaryl kräm innehåller bensoesyra och butylhydroxyanisol

  Detta läkemedel innehåller 2 mg/g bensoesyra. Bensoesyra kan orsaka lokal irritation. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

  Detta läkemedel innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


  Pevaryl puder innehåller doftämnen

  Detta läkemedel innehåller doftämnen med alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat, bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, limonen, eugenol, farnesol, geraniol, hexylkanelaldehyd, hydroxycitronellal, isoeugenol, 2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd och linalol. Dessa doftämnen kan orsaka allergiska reaktioner.


  3. Hur du använder Pevaryl

  Använd alltid Pevaryl exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vid behandling av fotsvamp

  Före behandlingen ska fötterna tvättas och torkas noggrant. Använd luftiga strumpor och skor.


  Kräm masseras försiktigt in på det infekterade hudområdet morgon och kväll.


  Puder pudras på det infekterade hudområdet morgon och kväll. Pudra även inuti både strumpor och skor.

  Puder är även lämpligt att använda som ett komplement till Pevaryl kräm. Man bör pudra inuti både strumpor och skor. Puder kan också användas för att förebygga fotsvamp om besvären återkommer ofta.


  Behandlingen bör pågå ytterligare 2 veckor sedan symtomen försvunnit.

  Barn under 10 år ska ej behandlas utan läkarordination.

  Om du ordinerats att behandla händerna rekommenderas behandling efter varje handtvätt.


  Pevaryl färgar inte kläder och hud och kan avtvättas med tvål och vatten.

  Om du använt för stor mängd Pevaryl

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du fått Pevaryl i ögonen ska du tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsöka läkare om symtomen inte går över.

  Om du har glömt att använda Pevaryl

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Pevaryl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): klåda, sveda, smärta


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudrodnad, obehag och svullnad


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): överkänslighet, kontakteksem, utslag, blåsor, hudavflagning


  Sluta att använda Pevaryl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):


  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Pevaryl ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Pevaryl kräm ska förvaras vid högst 25 °C.

  Pevaryl puder har inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Tillslut tuben väl.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Pevaryl 1 % kräm:

  • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

  • Övriga innehållsämnen är bensoesyra (E 210), butylhydroxianisol, Pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerid, flytande paraffin, renat vatten.


  Pevaryl 1 % puder:

  • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat

  • Övriga innehållsämnen är zinkoxid, kiseldioxid, talk, parfym med blomdoft (innehåller alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat, bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, limonen, eugenol, farnesol, geraniol, hexylkanelaldehyd, hydroxycitronellal, isoeugenol, 2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd och linalol).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pevaryl 1 % kräm är vit med svag lukt och tillhandahålls i en aluminiumtub innehållande 30 g, 70 g respektive 78 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Pevaryl 1 % puder är vitt och lätt parfymerat. Det tillhandahålls i en plastburk innehållande 30 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Trimb Healthcare AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm

  Tel: 08-12135200


  Tillverkare

  Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

  Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz de Baixo, 2730–055 Barcarena, Portugal.

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-06-02