Pepcid tablett 10 mg 24 st
Pepcid tablett 10 mg 24 st
Läkemedel

Pepcid tablett 10 mg 24 st

Famotidin

Webbpris

125:-

Jämförpris:

5:21/st

Butikspris

135:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid halsbränna och motverkar sura uppstötningar
 • Effekt upp till 12 timmar
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättrats inom 14 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Pepcid® minskar produktionen av magsaft och ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Pepcid innehåller famotidin som är en histamin-(H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av magsaft. Pepcid® lindrar symtom efter ca 30 min och kontrollerar magsaftproduktionen i upp till 12 timmar. Från 12 år.
 • En tablett innehåller: 10 mg famotidin, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172), hjälpämnen.

 • Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.
 • Källa: 

  FASS
 • Pepcid

  10 mg filmdragerade tabletter

  famotidin

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pepcid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Pepcid
  3. Hur du tar Pepcid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pepcid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pepcid är och vad det används för

  Pepcid är en histamin-(H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av magsaft. Magsaften, som innehåller saltsyra och är mycket sur, anses bidra till uppkomsten av bl a halsbränna och sura uppstötningar. En tablett Pepcid kan ge dig lindring av dessa symtom efter ungefär 30 minuter. Magsaftproduktionen kontrolleras upp till 12 timmar.

  Pepcid ger lindring av symtom vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


  Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen.

  En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra livsföringen så att den blir mer regelbunden och stressfri. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande läkemedel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja, eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


  Famotidin som finns i Pepcid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Pepcid

  Ta inte Pepcid

  • om du är allergisk (överkänslig) mot famotidin, andra H2-receptorblockerare eller mot något av övriga innehållsämnen i Pepcid.

  Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Pepcid om du:

  • är över 50 år och upplever halsbränna för första gången eller om du oavsett ålder oavsiktligt har gått ned i vikt

  • har ihållande magbesvär

  • har nedsatt njurfunktion


  Sluta använda detta läkemedel och kontakta läkare om du:

  • upplever symptom för första gången

  • har svårigheter att svälja

  • har smärta vid sväljning

  • har svåra kräkningar

  • har svart avföring

  • har kvävningskänsla eller bröstsmärta

  Barn och ungdomar

  Ge inte den här medicinen till barn under 12 år då det inte finns några data som visar säkerhet och effekt för denna grupp.

  Andra läkemedel och Pepcid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Kalciumkarbonat, vid användning som läkemedel för höga fostatnivåer i blodet (hyperfosfatemi) till patienter som genomgår dialys.


  Ketokonazol, posakonazol oral suspension och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner) som man tar genom munnen, probenecid (läkemedel mot gikt), atazanavir samt rilpiverin (läkemedel mot HIV), cyanokobolamin (läkemedel mot vitamin B12 brist) samt de flesta tyrosinkinashämmarna såsom dasatinib, erlotinib, gefitinib och pazopanib (läkemedel som används för att behandla cancer) kan påverkas av behandlingen med Pepcid.


  Ketokonazol bör ges 2 timmar innan du tar Pepcid.


  Om du tar antacida (läkemedel mot sura uppstötningar som t.ex. aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid) bör du vänta med att ta detta till 1-2 timmar efter att du tagit Pepcid.

  Om du tar sukralfat (läkemedel mot sår i magsäcken och tolvfingertarmen) så bör detta preparat undvikas 2 timmar före och 2 timmar efter att du tagit Pepcid.


  Famotidin kan minska upptaget av ulipristal (ett akutpreventivläkemedel).

  Graviditet och amning

  Pepcid rekommenderas inte under graviditet.


  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Pepcid under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Pepcid kan biverkningar såsom yrsel och huvudvärk uppstå. Du bör därför veta hur behandlingen påverkar dig innan du utför något som kräver skärpt uppmärksamhet t ex köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Hur du tar Pepcid

  Ta alltid Pepcid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten och ska inte tuggas.


  Vuxna samt barn över 12 år: 1 tablett vid behov för symtomlindring eller 1 tablett 30 minuter före måltid vid symtom i samband med intag av mat eller dryck. Om symtomen kvarstår kan du ta ännu 1 tablett, men inte mer än 2 tabletter per dygn. Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Pepcid under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom Dina magbesvär kan ha en annan orsak.

  Om du har tagit för stor mängd av Pepcid

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Pepcid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • Huvudvärk

  • Yrsel

  • Diarré

  • Förstoppning


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • Kräkning

  • Muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig)

  • Illamående och/eller kräkningar

  • Smakpåverkan

  • Obehag i magtrakten och smärta

  • Väderspänning

  • Minskad aptit

  • Trötthet

  • Hudutslag

  • Nässelfeber

  • Klåda


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

  • Sömnighet

  • Obehag i övre magtrakten

  • Gynekomasti (manlig bröstförstoring)

  • Sjukdomskänsla


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • Påverkan på blodbild såsom minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar

  • Kraftigt minskat antal av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos*) samt minskat antal av alla typer av blodkroppar

  • Påverkan av levervärden och gulsot

  • Allergiska reaktioner

  • Kramp i luftrören (bronkospasm)

  • Anafylaktisk reaktion

  • Ledvärk

  • Muskelkramper

  • Håravfall

  • Krampanfall

  • Onormal trötthet

  • Stickande känsla

  • Lunginflammation (ibland allvarlig)

  • Tryck över bröstet

  • Mentala besvär som depression, oro, rastlöshet, desorientering, förvirring och hallucinationer

  • Insomningbesvär

  • Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)

  • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning, Steven Johnsons syndrom)

  • Minskad sexuell lust

  • Erektionsbesvär


  *Agranulocytos:

  Pepcid kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Pepcid ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 10 mg famotidin per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är stärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, talk, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), röd järnoxid (färgämne E 172), karnaubavax.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pepcid är filmdragerade tabletter (rosa, avrundat fyrkantiga, märkta FA10).


  Pepcid levereras i förpackningar om 6, 12 eller 24 tabletter i blisterförpackning.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08-503 385 00

  Consumer-se@kenvue.com

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2024-04-22