Oviderm Kräm 250mg/g Burk 500g
Läkemedel

Oviderm Kräm 250mg/g Burk 500g

Propylenglykol

Webbpris

279:-

Butikspris

295:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av torr hud
 • Mjukgörande, fuktgivande och skyddande kräm. Innehåller propylenkglykol som har viss antimikrobiell effekt
 • För vuxna och barn
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Oviderm är en mjukgörande och fuktgivande kräm som skyddar. Innehåller kokosolja som fett samt den aktiva substansen propylenglykol som har vattenbindade egenskaper och viss antimikrobiell effekt. Oparfymerad.
 • Kokosolja, raffinerad Cetostearylalkohol Stearinsyra Makrogolstearat Glycerolmonostearat Natriumcitrat (för pH-justering) Citronsyra, vattenfri (för pH-justering) Renat vatten

 • Applicera vid behov.
 • Källa: 

  FASS
 • Oviderm

  250 mg/g kräm

  propylenglykol

  cetostearylalkohol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Oviderm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Oviderm
  3. Hur du använder Oviderm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Oviderm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Oviderm är och vad det används för

  Oviderm är en mjukgörande kräm som innehåller den aktiva substansen propylenglykol (25 %). Propylenglykol har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och svampar.


  Oviderm används för behandling av torr hud hos vuxna och barn.


  Propylenglykol som finns i Oviderm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Oviderm

  Använd inte Oviderm

  • om du är allergisk mot propylenglykol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Använd inte Oviderm

  • på brännskadad hud

  • i hörselgången eftersom propylenglykol kan skada örat

  Graviditet, amning och fertilitet

  Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


  Använd inte Oviderm på eller omkring bröstvårtorna vid amning för att undvika att barnet oavsiktligt får i sig läkemedlet.

  Oviderm innehåller cetostearylalkohol

  Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

  3. Hur du använder Oviderm

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vuxna och barn

  Krämen ska smörjas på huden vid behov, med fördel flera gånger dagligen och alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket kräm som huden kan ta upp utan att kännas kladdig.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad av huden.

  • Allergiska reaktioner.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Oviderm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen eller på burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är propylenglykol. 1 gram kräm innehåller 250 mg propylenglykol.

  • Övriga innehållsämnen är kokosolja, cetostearylalkohol, stearinsyra, makrogolstearat, glycerolmonostearat, natriumcitrat, vattenfri citronsyra, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Oviderm är en vit, luktfri kräm. Den finns tillgänglig i plasttub (100 g) eller plastburk med pump (500 g).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Galenica AB

  P A Hanssons väg 41

  205 12 Malmö

  Sverige


  Tillverkare

  Bioglan AB

  Borrgatan 31

  211 24 Malmö

  Sverige

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-09-26