Omeprazol Bluefish Enterokapsel, hård 20mg Blister, 14kapslar
Läkemedel

Omeprazol Bluefish Enterokapsel, hård 20mg Blister, 14kapslar

Omeprazol

Webbpris

89:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för korttidsbehandling av refluxsymtom som till exempel halsbränna och sura uppstötningar
 • Verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen
 • Från 18 år. Används inte i mer än 14 dagar utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Omeprazol Bluefish används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom (till exempel halsbränna, sura uppstötningar).
 • Källa: 

  FASS
 • Omeprazol Bluefish

  10 mg och 20 mg hård enterokapsel

  omeprazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Omeprazol Bluefish är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Bluefish
  3. Hur du tar Omeprazol Bluefish
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Omeprazol Bluefish ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Omeprazol Bluefish är och vad det används för

  Omeprazol Bluefish innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.


  Omeprazol Bluefish används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom (till exempel halsbränna, sura uppstötningar).


  Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

  Det kan vara nödvändigt att ta kapslarna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.


  Omeprazol som finns i Omeprazol Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Bluefish

  Använd inte Omeprazol Bluefish

  • om du är allergisk mot omeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot mediciner som innehåller andra protonpumpshämmare (till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

  • om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

  Använd inte Omeprazol Bluefish om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Omeprazol Bluefish.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Omeprazol Bluefish.

  Ta inte Omeprazol Bluefish i mer än 14 dagar utan att ta kontakt med din läkare. Om du inte får en lindring, eller om dina symtom förvärras, kontakta läkare.


  Allvarliga hudbiverkningar inklusive Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats i samband med omeprazolbehandling. Sluta använda Omeprazol Bluefish och uppsök omedelbart läkare om du får symtom på dessa svåra hudreaktioner som finns beskrivna i avsnitt 4.


  Omeprazol Bluefish kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför ska du omedelbart kontakta läkare om något av följande inträffar innan du börjar ta Omeprazol Bluefish eller under tiden du tar dem:

  • Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja.

  • Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär.

  • Du börjar kräkas föda eller blod.

  • Du får svart (blodblandad) avföring.

  • Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré.

  • Du har haft tidigare magsår eller genomgått en operation i mag-tarmkanalen.

  • Du har använt kontinuerlig symtombehandling för sura uppstötningar eller halsbränna i 4 veckor eller längre.

  • Du har haft sura uppstötningar eller halsbränna i 4 veckor eller längre.

  • Du har gulsot eller svår leversjukdom.

  • Du är äldre än 55 år med nya eller nyligen förändrade symtom.

  • Du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Omeprazol Bluefish som minskar magsyran.

  • Du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

  Under behandling med omeprazol kan inflammation i njurarna förekomma. Tecken och symtom kan inkludera minskad urinmängd eller blod i urinen och/eller överkänslighetsreaktioner såsom feber, hudutslag och ledstelhet. Du ska rapportera sådana tecken till läkare.


  Du ska inte ta omeprazol som förebyggande medicinering.


  Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Omeprazol Bluefish. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

  Andra läkemedel och Omeprazol Bluefish

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även läkemedel som du köper utan recept. Detta eftersom Omeprazol Bluefish kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Omeprazol Bluefish.


  Ta inte Omeprazol Bluefish om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV- infektion).


  Du bör särskilt informera din läkare eller apotekspersonal om du tar klopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser)).


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

  • Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner).

  • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem).

  • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).

  • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Bluefish.

  • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K-blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Bluefish.

  • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

  • Atazanavir (används mot HIV-infektion).

  • Takrolimus (vid organtransplantation).

  • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet).

  • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”).

  • Sakvinavir (används mot HIV-infektion).

  • Klopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser).

  • Erlotinib (används vid behandling av cancer)

  • Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Omeprazol Bluefish.

  Omeprazol Bluefish med mat och dryck

  Du kan ta dina kapslar i samband med måltid eller på ”tom mage”.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Omeprazol passerar över i bröstmjölk, men det är inte troligt att barnet påverkas vid rekommenderad dosering. Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Bluefish om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att Omeprazol Bluefish påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan förekomma (se avsnitt 4). Om du påverkas av dessa symtom bör du inte köra bil eller hantera maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Omeprazol Bluefish innehåller sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Omeprazol Bluefish innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 10 mg och 20 mg kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

  3. Hur du tar Omeprazol Bluefish

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos är 1 kapsel à 20 mg eller 2 kapslar à 10 mg en gång dagligen i 14 dagar. Kontakta läkare om du inte är symtomfri efter denna period.


  Det kan vara nödvändigt att ta kapslarna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.


  Intag av läkemedlet

  • Du bör ta kapslarna på morgonen.

  • Du kan ta kapslarna tillsammans med föda eller på ”tom mage”.

  • Svälj dina kapslar hela tillsammans med ett halvt glas vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna. Detta för att kapslarna innehåller täckta granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ner av syra i magen. Det är viktigt att granulatkornen inte skadas. Dessa mikro-pellets (granulatkorn) innehåller det verksamma ämnet omeprazol och är magsaftresistenta, vilket skyddar dem från att brytas ner under passagen genom magen. Granulatkornen frigör det aktiva innehållsämnet i tarmen, där det absorberas av kroppen för att ge en effekt.

  Vad du kan göra om du har svårt att svälja kapslarna

  • Om du har problem att svälja kapslarna:

   • Öppna kapseln och blanda ut i en matsked vatten (ej kolsyrat), någon sur vätska (till exempel äpple-, apelsin- eller ananasjuice) eller äppelmos.

   • Rör alltid om blandningen direkt innan du dricker den (blandningen blir inte klar). Drick blandningen genast eller inom 30 minuter.

   • För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj noggrant med ytterligare ett halvt glas vatten som du dricker upp. Använd inte mjölk eller kolsyrat vatten. De fasta partiklarna innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.

  Om du har tagit för stor mängd av Omeprazol Bluefish

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Omeprazol Bluefish

  Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos – hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Omeprazol Bluefish och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) eller mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) men allvarliga biverkningar:

  • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion) (sällsynt).

  • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys” (mycket sällsynt).

  • Utbrett hudutslag, feber och förstorade lymfkörtlar (DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom) (sällsynt).

  • Rött, fjällande utbrett hudutslag med knölar under huden och blåsbildning, tillsammans med feber. Symtomen visar sig vanligtvis i början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos) (sällsynt).

  • Gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem (sällsynt).

  Andra biverkningar omfattar:


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Huvudvärk.

  • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning).

  • Illamående eller kräkningar.

  • Godartade polyper i magsäcken.

  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Svullnad i fötter och anklar.

  • Sömnstörningar (sömnlöshet).

  • Yrsel, stickningar, sömnighet.

  • Svindel (vertigo).

  • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.

  • Hudutslag, nässelfeber och klåda.

  • Generell olustkänsla och orkeslöshet.

  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  • Förändrad blodbild såsom reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet.

  • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

  • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.

  • Smakförändringar.

  • Synproblem, till exempel dimsyn.

  • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).

  • Muntorrhet.

  • Inflammation i munhålan.

  • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen och orsakas av en svamp.

  • Håravfall (alopeci).

  • Hudutslag vid solning.

  • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).

  • Svåra njurproblem (interstitiell nefrit).

  • Ökad svettning.

  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

  • Aggression.

  • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).

  • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.

  • Erythema multiforme.

  • Muskelsvaghet.

  • Förstoring av bröstkörtlar hos män.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Inflammation i tarmen (orsakar diarré).

  • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

  • Låga halter av magnesium i blodet (hypomagnesemi). Detta kan orsaka svaghet, kräkningar, kramper, skakningar och förändringar i hjärtrytmen (arytmier).

  Omeprazol Bluefish kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicin.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Omeprazol Bluefish ska förvaras

  Förvaras vid högst 30 ºC.

  Tillslut burken väl. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är omeprazol. Varje kapsel innehåller enterogranulat med 10 mg eller 20 mg av omeprazol.

  Övriga innehållsämnen är sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), natriumstärkelseglykolat typ A, natriumlaurilsulfat, povidon K30, natriumhydroxid, hypromellos, metakrylsyra - etylakrylatsampolymer (1:1), trinatriumfosfat, trietylcitrat, titandioxid (E 171), talk, erytrosin (E127), kinolingult (E104), gelatin, shellack, polyvinylpyrrolidon, natriumhydroxid, röd järnoxid (E172) (i 10 mg kapslarna) eller indigokarmin (E132) (i 20 mg kapslarna).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  10 mg kapsel: ogenomskinlig röd överdel och ogenomskinlig orange underdel. Innehåller vita till beige granulatkorn. Märkt med O10.

  20 mg kapsel: ogenomskinlig blå överdel och ogenomskinlig orange underdel. Innehåller vita till beige granulatkorn. Märkt med O20.


  Omeprazol Bluefish finns tillgängligt i alu-alu blister och burkar i förpackningar om 5, 7, 14, 15, 20, 21 och 28 kapslar.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  P.O. Box 49013,

  100 28 Stockholm, Sverige


  Tillverkare

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  Gävlegatan 22

  113 30 Stockholm, Sverige


  Teva Pharma, S.L.U.,

  C/C, no 4, Poligono Industrial Malpica

  50016 Zaragoza, Spanien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-04-28