Omeprazol Actavis kapsel 20 mg 28 st
Läkemedel

Omeprazol Actavis kapsel 20 mg 28 st

Webbpris

39:-

Jämförpris:

1:39/st

Butikspris

53:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för korttidsbehandling av refluxsymtom som till exempel halsbränna och sura uppstötningar
 • Verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen
 • Från 18 år. Används inte i mer än 14 dagar utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Omeprazol Actavis används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom (till exempel halsbränna, sura uppstötningar). Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar). Det kan vara nödvändigt att ta kapslarna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.
 • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
 • Källa: 

  FASS
 • Omeprazol Actavis

  10 mg, 20 mg hårda enterokapslar

  omeprazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Omeprazol Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Omeprazol Actavis
  3. Hur du använder Omeprazol Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Omeprazol Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Omeprazol Actavis är och vad det används för

  Omeprazol Actavis innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.


  Omeprazol Actavis används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom (till exempel halsbränna, sura uppstötningar).


  Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

  Det kan vara nödvändigt att ta kapslarna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


  Omeprazol som finns i Omeprazol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. Vad du behöver veta innan du tar Omeprazol Actavis

  Ta inte Omeprazol Actavis

  • om du är allergisk mot omeprazol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot mediciner som innehåller andra protonpumpshämmare (till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

  • om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

  Ta inte Omeprazol Actavis om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, prata med din doktor eller med apotekspersonalen innan du tar Omeprazol Actavis.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Omeprazol Actavis.

  Ta inte Omeprazol Actavis i mer än 14 dagar utan att ta kontakt med din läkare. Om du inte får en lindring, eller om du får förvärrade symtom, ta kontakt med din läkare.


  Allvarliga hudbiverkningar inklusive Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats i samband med behandling med Omeprazol Actavis. Sluta använda Omeprazol Actavis och uppsök omedelbart läkare om du får symtom på dessa svåra hudreaktioner som finns beskrivna i avsnitt 4.


  Omeprazol Actavis kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Omeprazol Actavis eller under tiden du tar dem, ska du omedelbart kontakta läkare:

  • Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja.

  • Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär.

  • Du börjar kräkas föda eller blod.

  • Du får svart (blodblandad) avföring.

  • Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré.

  • Du har haft tidigare ventrikelsår eller gastrointestinalkirurgi

  • Du har använt kontinuerlig symtombehandling för dyspepsi eller halsbränna i 4 veckor eller längre.

  • Du har haft dyspepsi eller halsbränna i 4 veckor eller längre.

  • Du har gulsot eller svår leversjukdom

  • Du är äldre än 55 år med nya eller nyligen förändrade symtom.

  • Du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Omeprazol Actavis som minskar magsyran.

  • Du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).


  Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Omeprazol Actavis. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


  Under behandling med omeprazol kan inflammation i njurarna förekomma. Tecken och symtom kan inkludera minskad urinmängd eller blod i urinen och/eller överkänslighetsreaktioner såsom feber, hudutslag och ledstelhet. Du ska rapportera sådana tecken till läkare.


  Patienter ska inte ta omeprazol som förebyggande medicinering.

  Andra läkemedel och Omeprazol Actavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även läkemedel som du köper utan recept. Detta eftersom Omeprazol Actavis kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Omeprazol Actavis.


  Ta inte Omeprazol Actavis om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

  • Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner).

  • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem).

  • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).

  • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Actavis.

  • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Actavis.

  • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

  • Atazanavir (används mot HIV-infektion).

  • Takrolimus (vid organtransplantation).

  • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet).

  • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”).

  • Sakvinavir (används mot HIV-infektion).

  • Klaritromycin (används för att behandla bakterieinfektioner).

  • Klopidogrel (används för att förhindra blodpropp).

  • Erlotinib (används för att behandla cancer).

  • Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Omeprazol Actavis.

  Omeprazol Actavis med mat och dryck

  Enterokapslarna ska intas före måltid (frukost eller middag) eller på fastande mage.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Actavis under den tiden.


  Omeprazol passerar över i bröstmjölk, men det är inte troligt att barnet påverkas vid rekommenderad dosering. Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Actavis om du ammar.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att Omeprazol Actavis påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan förekomma (se avsnitt 4). Om du påverkas av dessa symtom bör du inte köra bil eller hantera maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Omeprazol Actavis innehåller sackaros och natrium

  Omeprazol Actavis innehåller sackaros

  Omeprazol Actavis innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


  Omeprazol Actavis innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


  3. Hur du använder Omeprazol Actavis

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är 1 kapsel à 20 mg eller 2 kapslar à 10 mg en gång dagligen i 14 dagar. Kontakta läkare om du inte är symtomfri efter denna period.


  Det kan vara nödvändigt att ta kapslarna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.


  Intag av läkemedlet

  • Det rekommenderas att du tar kapslarna på morgonen.

  • Du kan ta kapslarna tillsammans med föda eller på tom mage.

  • Svälj dina kapslar hela med ett halvt glas vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna. Kapslarna innehåller filmdragerade granulatkorn som förhindrar att medicinen bryts ner av magsyran i din mage. Det är viktigt att inte skada granulatkornen.


  Vad du kan göra om du har svårt att svälja kapslarna

  Om du har svårt att svälja kapseln:

  • Öppna kapseln och svälj innehållet direkt med ett halvt glas vatten eller häll innehållet i ett glas vatten (ej kolsyrat), en syrlig fruktjuice (ex. äpple, apelsin eller ananas) eller äppelmos.

  • Drick blandningen direkt eller inom 30 minuter. Blanda alltid omedelbart innan du dricker (blandningen kommer inte att vara klar).

  • För att vara säker på att du druckit allt, skölj glaset noga med ett halvt glas vatten och drick upp. De filmdragerade granulatkornen innehåller medicinen, tugga eller krossa dem inte.

  Om du har tagit för stor mängd av Omeprazol Actavis

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Omeprazol Actavis

  Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos – hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Omeprazol Actavis och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) eller mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) men allvarliga biverkningar:

  • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion) (sällsynt).

  • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys” (mycket sällsynt).

  • Utbrett hudutslag, feber och förstorade lymfkörtlar (DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom) (sällsynt).

  • Rött, fjällande utbrett hudutslag med knölar under huden och blåsbildning, tillsammans med feber. Symtomen visar sig vanligtvis i början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos) (sällsynt).

  • Gulskiftande hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem (sällsynt).

  Andra biverkningar omfattar:

  Vanliga biverkningar (kan påverka högst 1 av 10 personer)

  • Huvudvärk.

  • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning).

  • Illamående eller kräkningar.

  • Godartade polyper i magsäcken


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka högst 1 av 100 personer)

  • Svullnad i fötter och anklar.

  • Sömnstörningar (sömnlöshet).

  • Yrsel, stickningar, sömnighet.

  • Svindel (vertigo).

  • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.

  • Hudutslag, nässelfeber och klåda.

  • Generell olustkänsla och orkeslöshet.

  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blåmärken eller infektionskänslighet.

  • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

  • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.

  • Smakförändringar.

  • Synproblem, till exempel dimsyn.

  • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).

  • Muntorrhet.

  • Inflammation i munhålan.

  • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen och orsakas av en svamp.

  • Håravfall (alopeci).

  • Hudutslag vid solning.

  • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).

  • Svåra njurproblem (interstitiell nefrit, som kan leda till njursvikt).

  • Ökad svettning.

  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

  • Aggression.

  • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).

  • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.

  • Erythema multiforme.

  • Muskelsvaghet.

  • Förstoring av bröstkörtlar hos män.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  • Tarminflammation (som ger diarrè)

  • Låga halter av magnesium i blodet (hypomagnesemi)

  • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna

  Omeprazol Actavis kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicin.


  Bli inte oroad av denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte drabbas av någon av dem.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Omeprazol Actavis ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Kapselburk: Förvaras vid högst 30 ºC. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

  Blisterförpackning: Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på etikett, kartong och blister efter

  EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är omeprazol. En kapsel innehåller 10 mg respektive 20 mg omeprazol.

  Övriga innehållsämnen är sockersfärer (sackaros, majsstärkelse, vatten), metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), dispersion, hypromellos, talk, mannitol, makrogol 6000, titandioxid (E171), polysorbat 80, dinatriumfosfat, natriumlaurylsulfat.


  Kapselskal: gelatin, vatten, titandioxid (E171), kinolingul (E104).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  10 mg: ogenomskinlig gul kapsel

  20 mg: ogenomskinlig gul kapsel


  Kapslarna innehåller benvita till krämvita runda mikrogranulat.


  Blisterförpackning: 7, 14, 15, 28, 30 kapslar

  Kapselburk: 7, 14, 28, 30 kapslar


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Actavis Group PTC ehf.

  Dalshraun 1

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island


  Lokal företrädare

  Teva Sweden AB

  Box 1070

  251 10 Helsingborg


  Tillverkare

  Laboratorios Liconsa, S.A.

  Avda Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

  19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

  Spanien  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-12