Oftagel ögongel 2,5 mg/g 10 g
Oftagel ögongel 2,5 mg/g 10 g
Oftagel ögongel 2,5 mg/g 10 g
Läkemedel

Oftagel ögongel 2,5 mg/g 10 g

Karbomer

Webbpris

51:-

Butikspris

71:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används som tårsubstitut vid torra ögon
 • Smörjer, fuktar och lindrar sveda
 • Ska ej användas när kontaktlinser sitter i, se bipacksedel
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Tårersättning vid torra ögon. Bildar en smörjande och skyddande film på ögats yta.
 • Den aktiva substansen är karbomer 2,5 mg/g. Övriga innehållsämnen är sorbitol, polyvinylalkohol, bensalkoniumklorid 0,06 mg/g, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat och vatten för injektionsvätskor.

 • Vid samtidig användning av andra läkemedel i ögat ska Oftagel alltid tas sist och tidigast 15 minuter efter de andra läkemedlen. Dimsyn kan uppstå tillfälligt, vilket bör beaktas vid exempelvis bilkörning eller vid användning av maskiner. Om användning av kontaktlinser inte kan undvikas under Oftagel-behandlingen ska linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och inte återinsättas förrän efter 15 minuter. Rekommenderad dos är en droppe Oftagel i ögat 1–4 gånger per dag efter behov.
 • Källa: 

  FASS
 • Oftagel

  2,5 mg/g ögongel

  karbomer

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.  

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Oftagel är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel
  3. Hur du använder Oftagel
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Oftagel ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Oftagel är och vad det används för

  Oftagel är ett tårersättningsmedel som används för lindring av symtom förorsakade av torra ögon, t.ex. sveda eller gruskänsla i ögat. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner.


  Karbomer som finns i Oftagel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel

  Använd inte Oftagel

  • om du är allergisk mot karbomer eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Barn och ungdomar

  Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

  Andra läkemedel och Oftagel

  Vid samtidig användning av andra läkemedel i ögat ska Oftagel alltid tas sist och tidigast 15 minuter efter de andra läkemedlen.

  Graviditet och amning

  Det finns inga kända risker i samband med graviditet eller amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Dimsyn kan uppstå tillfälligt, vilket bör beaktas vid exempelvis bilkörning eller vid användning av maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Oftagel innehåller bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller ungefär 0,002 mg bensalkoniumklorid per droppe motsvarande 0,06 mg/g.


  Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.


  Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

  3. Hur du använder Oftagel

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är en droppe Oftagel i ögat 1–4 gånger per dag efter behov. Annan dosering enligt läkares föreskrift.


  Användning för barn och ungdomar

  Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.


  Före användning:

  - tvätta händerna

  - välj den position som känns mest naturlig för dig (t ex sitt ner, lägg dig på rygg, stå framför en spegel)


  Applicering:

  1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med droppspetsen så att innehållet inte blir förorenat.


  2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.


  Bild 1


  3. För försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.


  Bild 2


  4. Blinka några gånger så att droppen sprids. Tillslut flaskan.


  Bild 3


  Om du använt för stor mängd av Oftagel

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att använda Oftagel

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Oftagel

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Tillfällig kortvarig dimsyn, sveda eller irritation i ögat kan förekomma i samband med att läkemedlet droppas i ögat.


  Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation i ögat.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Oftagel ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor.

  • Förvaras vid högst 25 °C i ytterkartongen (ljuskänsligt).

  • Förpackningen förvaras upp och ned för bättre droppning.

  Använd inte detta läkemedel om det visar tecken på att ha försämrats.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är karbomer 2,5 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, polyvinylalkohol, bensalkoniumklorid 0,06 mg/g, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Genomskinlig flaska: 10 g och 3 x 10 g

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Santen Oy

  Niittyhaankatu 20

  33720 Tammerfors

  Finland


  Tillverkare

  Santen Oy

  Kelloportinkatu 1

  33100 Tammerfors

  Finland

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-01-27