bild saknas
Läkemedel

Oculac ögondroppar lösning 50 mg/ml 10 ml

Povidon

Webbpris

34:-

Butikspris

37:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används som tårsubstitut vid torra ögon
 • Smörjer och fuktar ögat
 • Ska ej användas när kontaktlinser sitter i, se bipacksedel
 • Källa: 

  FASS
 • Oculac

  50 mg/ml ögondroppar, lösning

  Povidon K25

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Oculac är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Oculac
  3. Hur du använder Oculac
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Oculac ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Oculac är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Oculac heter povidon K25. Oculac ögondroppar är till för att fukta och smörja ögonen. Dropparna används för att lindra besvär som beror på torra ögon.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Oculac

  Använd inte Oculac

  om du är allergisk mot povidon K25 eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, ska du inte använda detta läkemedel innan du rådfrågat läkare.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oculac ögondroppar.

  Om du upplever huvudvärk, ögonsmärta, synförändringar, ögonirritation, ihållande rodnad eller om tillståndet kvarstår eller förvärras – avbryt behandlingen och rådfråga läkare.

  Andra läkemedel och Oculac

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Om du använder andra ögonläkemedel tillsammans med Oculac, ska du göra ett uppehåll på minst 5 minuter mellan de olika läkemedlen och applicera alltid Oculac sist.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror dig vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Oculac kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Oculac kan göra ditt synfält grumligt (förorsaka dimsyn). Om detta händer dig, ska du vänta tills synfältet är klart igen innan du kör bil eller använder maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Oculac innehåller bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller 0,0018 mg bensalkoniumklorid per droppe motsvarande 0,05 mg/ml.


  Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.


  Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

  3. Hur du använder Oculac

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  En vanlig dos är 1 droppe i vartdera ögat 4 gånger dagligen eller vid behov.


  Om en droppe missar ögat, försök igen.


  Om du använder mer Oculac ögondroppar än du borde så förväntas inga biverkningar uppstå.


  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor, vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Oculac ska appliceras sist.


  Om du har ytterligare frågor gällande användningen av denna produkt, fråga läkare eller apotekspersonal.


  Bruksanvisning

  1. Tvätta händerna.

  2. Öppna flaskan. Vidrör inte flaskans spets efter att du öppnat den, eftersom detta kan kontaminera lösningen.

  3. Böj huvudet bakåt (Bild 1).

  4. Dra det nedre ögonlocket nedåt med ett finger och håll droppflaskan i din andra hand. Spetsen på flaskan får inte vidröra ögat, eftersom detta kan skada ögat. Tryck på flaskan så att en droppe faller i ögat. (Bild 2).

  5. Slut ögat och tryck en fingertopp mot ögats inre vrå i 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner genom tårkanalen ner i svalget, samt gör att en större del av droppen blir kvar i ögat (Bild 3). Vid behov, upprepa steg 3-5 för ditt andra öga.

  6. Stäng flaskan efter varje användning.


  MDU


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Oculac orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • lindrig, övergående sveda eller klibbig känsla i ögat

  Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • irritation

  • överkänslighetsreaktioner

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • dimsyn, ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Oculac ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 oC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Själva flaskan med ögondroppar är inte steril, men innehållet i flaskan bevarar sin sterilitet fram till det att flaskan öppnas. Ögondropparna måste sedan användas inom 4 veckor efter det att flaskan öppnats för första gången.


  Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och flaskan (Utg. dat./EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Oculac ögondroppar innehåller povidon K25 som aktiv substans. Varje milliliter innehåller 50 mg povidon K25. Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), borsyra, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid, natriumlaktat natriumhydroxid (för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Beskrivning av Oculac ögondroppar: lätt gulaktig, klar vattenlösning.

  Förpackningsstorlek: 10 ml plastflaska

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike


  Tillverkare

  EXCELVISION, 29 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike


  S.A. Alcon- Couvreur NV, Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgien


  Alcon Laboratories Belgium, Lichterveld 3, 2870 Puurs-Sint-Amands, Belgien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark Oculac (MDU)

  Finland Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos

  Portugal Oculotect (fluid)

  Spanien Oculotect 50 mg/ml colirio en solución

  Sverige Oculac 50 mg/ml ögondroppar, lösning


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-12-04