Noviform ögonsalva 5% 5 g
Läkemedel

Noviform ögonsalva 5% 5 g

Bibrokatol

Webbpris

149:-

Butikspris

185:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Vid tillfälliga ögonbesvär som ögonlocksinflammation och vagel
 • Bakteriehämmande och inflammationsdämpande
 • Till barn endast enligt sjukvårdens ordination. Kontakta sjukvården om dina besvär inte förbättras inom några dagar
 • Apotekets varuid

  13186
 • EAN

  07046260463912
 • Varunummer

  046391
 • Verksamt ämne

  Bibrokatol
 • Kategori

 • Källa: 

  FASS
 • Noviform

  5 %, ögonsalva

  bibrokatol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om dina besvär inte förbättras inom några dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Noviform är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Noviform
  3. Hur du använder Noviform
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Noviform ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Noviform är och vad det används för

  Noviform verkar bakteriehämmande och inflammationsdämpande.

  Noviform används vid tillfälliga ögonbesvär, såsom lättare inflammation i ögonlock och ögats bindhinna (hinnan som täcker insidan av ögonlocket och ögats vita del) samt vid vagel och andra yttre ögonåkommor.


  Du måste tala med läkare om dina besvär inte förbättras inom några dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Noviform

  Använd inte Noviform:

  • om du är allergisk mot bibrokatol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Noviform

  Man har inte upptäckt något fall där Noviform påverkat eller påverkats av andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


  Det är okänt om bibrokatol går över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Salvan kan under en viss tid lägga sig som en hinna över ögat och orsaka tillfällig dimsyn. Om detta inträffar bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän du kan se klart igen.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Noviform innehåller cetostearylalkohol och ullfett

  Noviform innehåller cetostearylalkohol och ullfett som kan ge lokala hudirritationer (t.ex kontakteksem).

  3. Hur du använder Noviform

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

  Rekommenderad dos är en salvsträng (½-1 cm) som läggs på insidan av ögonlocken 1-2 gånger dagligen.

  Salvan kan under en begränsad tid lägga sig som en hinna över ögat. Det är därför lämpligt att lägga en salvsträng i samband med sänggåendet.


  Du måste tala med läkare om dina besvär inte förbättras inom några dagar.

  Användning för barn

  Innan barn behandlas med Noviform bör du kontakta läkare eller sjuksköterska för rådgivning.

  Bruksanvisning

  Sära på ögonlocken (se bilden) och lägg en salvsträng (½ -1 cm) på insidan av det ena ögonlocket (lämpligast på det nedre) med hjälp av tubspetsen. För att fördela salvan jämnt över ögongloben, håll ögonlocken slutna och massera lätt i riktning mot näsan.

  Observera att Noviform kan missfärga kläder och sänglinne.

  Bild1

  Om du använt för stor mängd av Noviform

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Noviform

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Svullnad och rodnad kring ögonen.


  Allergi mot bibrokatol, cetostearylalkohol och ullfett kan förekomma.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Noviform ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Öppnad förpackning ska användas inom en månad.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bibrokatol. 1 g ögonsalva innehåller 50 mg bibrokatol.

  • Övriga hjälpämnen är ullfett, cetostearylalkohol, vitt vaselin och flytande paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Noviform ögonsalva är en gul salva förpackad i tub innehållande 5 g salva.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Viatris AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Tel: 08-630 19 00

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-08-09