Nipenesin Sirap 20mg/ml Flaska 150 ml
Nipenesin Sirap 20mg/ml Flaska 150 ml
Läkemedel

Nipenesin Sirap 20mg/ml Flaska 150 ml

Guaifenesin

Webbpris

61:-

Butikspris

75:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att lindra hosta med segt slem
 • Bidrar till att lösa upp slem och underlätta upphostning. Smak av honung och citron
 • För vuxna och barn från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 1 vecka
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Nipenesin® lindrar slemhosta från första dagen, genom att lösa upp slem i luftvägarna. Nipenesin® lindrar din hosta utan att framkalla dåsighet.
 • Apotekets varuid

  1004314
 • EAN

  3574661433141
 • Varunummer

  099731
 • Verksamt ämne

  Guaifenesin
 • Kategori

 • "Den aktiva substansen är guaifenesin. Övriga innehållsämnen är: natriumcitrat, citronsyramonohydrat, karbomer, glycerol, etanol, glukos, sackaros, sukralos, natriumbensoat (E211), sockerkulör (E150), honungssmakämne, citronsmakämne, smakämne med kylande effekt, levomentol, smakämne med stickande effekt, smakämne med värmande effekt, smakförstärkare och smakämne med maskerande effekt samt vatten."

 • Vuxna och barn från 12 år: 10 ml, 4 gånger dagligen
 • Källa: 

  FASS
 • Nipenesin

  20 mg/ml sirap

  guaifenesin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nipenesin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Nipenesin
  3. Hur du tar Nipenesin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nipenesin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nipenesin är och vad det används för

  Nipenesin används för att lindra hosta med segt slem.

  Det innehåller:

  • guaifenesin (ett expektorans) som bidrar till att lösa upp slem från luftvägarna och göra det lättare att hosta upp.

  Formuleringen framkallar inte dåsighet. Läkemedlet är avsett för vuxna och ungdomar från 12 års ålder. 

  2. Vad du behöver veta innan du tar Nipenesin

  Ta inte Nipenesin om du

  • är allergisk mot guaifenesin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nipenesin om du:

  • har haft hosta i mer än en vecka eller om hostan återkommer eller är förenad med feber, hudutslag eller ihållande huvudvärk.

  • har ihållande hosta som kan bero på astma.

  • hostar upp stora mängder slem.

  • har allvarliga lever- eller njurbesvär.

  • intar alkohol.

  Andra läkemedel och Nipenesin

  Tala alltid om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Du bör inte ta detta läkemedel tillsammans med andra hostmediciner som är avsedda att få dig att sluta hosta (antitussivum eller hostdämpande medel) eftersom de kan påverka effekterna av detta läkemedel.


  Vissa urinundersökningar kan påverkas om provet tas inom 24 timmar från det att du har tagit detta läkemedel. Tala om för läkaren eller sjuksköterskan som tar provet att du tar detta läkemedel. 

  Nipenesin med mat och dryck

  Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat eller dryck.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Nipenesin. Nipenesin rekommederas inte under graviditet. Om du ammar ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att köra eller använda maskiner. Om du känner dig sjuk ska du emellertid inte framföra fordon eller använda maskiner.

  Nipenesin innehåller:

  • Detta läkemedel innehåller 393 mg alkohol (etanol) per 10 ml, motsvarande 39,3 mg/ml. Mängden i 10 ml av detta läkemedel motsvarar mindre än 10 ml öl eller 4 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

  • 41,1 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 10 ml. Detta motsvarar 2,054 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

  • cirka 2 g sackaros och 7 g glukos per 10 ml. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  • Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus. Sackaros och glukos kan vara skadligt för tänderna.

  • 20 mg natriumbensoat per 10 ml.

  • 57,7 mg propylenglykol per 10 ml.

  3. Hur du tar Nipenesin

  Ta alltid Nipenesin exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Denna sirap är endast avsedd för att sväljas.

  Använd inte mer än den angivna dosen.

  Ålder

  Dos

  Vuxna och ungdomar från 12 år

  10 ml 4 gånger dagligen  Barn under 12 år

  Ges inte till barn under 12 år

  Patienter med lever- eller njurbesvär

  Tala med läkare eller apotekspersonal

  • Ta inte mer än 4 doser (40 ml) per dygn.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka.

  Om du har tagit för stor mängd av Nipenesin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du tar för mycket av detta läkemedel kan du utveckla njursten.


  Symtom kan vara:

  • Magbesvär, illamående och dåsighet.

  Om du har glömt att ta Nipenesin

  Ta endast detta läkemedel vid behov och följ doseringsanvisningarna noga. Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos vid behov. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Ta inte mer än 4 doser (40 ml) per dygn.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Nipenesin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du märker något av följande, ska du sluta använda Nipenesin och omedelbart uppsöka läkare:

  • Allergiska reaktioner med hudutslag (som kan vara svåra och inkludera blåsbildning och avflagning av huden) och klåda.

  • Andningssvårigheter, svullnad i ansiktet, nacken, tungan eller halsen (anafylaktisk reaktion).


  Andra biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare är:

  • Magsmärta

  • Illamående

  • Kräkning

  • Diarré

  • Magbesvär


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Nipenesin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. 


  Använd inte om flaskans försegling är bruten vid köp.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och på ytterkartongen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Används inom 6 månader efter öppnandet.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är: guaifenesin. Denna produkt innehåller 100 mg guaifenesin i varje 5 ml. 

  Övriga innehållsämnen är: natriumcitrat, citronsyramonohydrat, karbomer, glycerol, etanol, glukos, sackaros, sukralos, natriumbensoat (E211), sockerkulör (E150), honungssmakämne, citronsmakämne, smakämne med kylande effekt, levomentol, smakämne med stickande effekt, smakämne med värmande effekt, smakförstärkare och smakämne med maskerande effekt samt vatten.
  (För mer information om några av innehållsämnena, se avsnitt 2.)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nipenesin är en gulbrunfärgad sirap avsedd endast för att sväljas.

  Produkten säljs i 150 ml eller 300 ml bruna glasflaskor försedda med barnskyddat plastlock.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Spara kartongen.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, Solna 

  Tel: 08-503 385 00

  Consumer-se@kenvue.com


  Tillverkare

  Delpharm Orleans 

  5 Avenue de Concyr

  Orleans Cedex 2

  45071 Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-03-13