Nipaxon tablett 50 mg 15 st
Läkemedel

Nipaxon tablett 50 mg 15 st

Noskapin

Webbpris

75:-

Jämförpris:

5:-/st

Butikspris

85:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Vid tillfällig kortvarig rethosta
 • Dämpar hostreflexen
 • Från 10 år
 • Källa: 

  FASS
 • Nipaxon

  50 mg tabletter

  noskapin

  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nipaxon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nipaxon
  3. Hur du använder Nipaxon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nipaxon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nipaxon är och vad det används för

  Nipaxon dämpar hostreflexen genom påverkan på hostcentrum i hjärnan utan att påverka hjärnans funktion i övrigt.


  Vid tillfällig kortvarig rethosta.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nipaxon

  Använd inte Nipaxon

  • om du är allergisk mot noskapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Nipaxon om du har långvarig eller kronisk hosta, som vid astma, eller hosta med mycket slem. 


  Om ingen förbättring sker ska läkare kontaktas.

  Andra läkemedel och Nipaxon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Om du behandlas med warfarin (blodförtunnande läkemedel) bör du rådgöra med läkare innan behandling med Nipaxon påbörjas.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

  Noskapin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Nipaxon under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Nipaxon kan orsaka yrsel och sömnighet. Om du känner av dessa symtom ska du inte köra motorfordon eller använda maskiner som kräver skärpt uppmärksamhet.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Nipaxon innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  3. Hur du använder Nipaxon

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och barn över 14 år:

  1 tablett 3 gånger dagligen.

  Barn: 10-14 år:

  ½ tablett 3 gånger dagligen.


  Ge ej Nipaxon till barn under 10 år. Svälj tabletterna hela.

  Annan dos enligt läkares föreskrift.

  Nipaxon bör tas mellan måltiderna.

  Om du använt för stor mängd av Nipaxon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Nipaxon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  Utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning, svårighet att svälja eller andas. Det kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion såsom angioödem (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) eller anafylaktisk reaktion (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).


  Andra biverkningar som kan förekomma:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Huvudvärk

  • Sömnighet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Yrsel

  • Bröstsmärtor

  • Illamående

  • Kräkningar

  • Buksmärtor

  • Nässelutslag.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Andnöd

  • Snuva

  • Hallucinationer

  • Inflammation i ögats yttre hinna.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Obehagskänsla i bröstet.


  Hos vissa personer kan noskapin ge upphov till intensiva buk/bröstsmärtor ½-4 timmar efter intag. Smärtorna går över av sig själv efter 1-3 timmar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Nipaxon ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är noskapin 50 mg

  • Övriga hjälpämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, gelatin, magnesiumstearat och glycerol.

  Nipaxon tabletter innehåller inte vanligt socker (sackaros).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletter:

  Vita, runda med fasad kant och skåra på ena sidan, märkt med ”N” på motsatt sida.

  Diameter 9 mm, tjocklek 3 mm.

  Tryckförpackning: 15 st, 30 st, 45 st


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08-503 385 00

  Consumer-se@kenvue.com


  Tillverkare

  Temmler Pharma GmbH

  Temmlerstraβe 2

  D-35039 Marburg

  Tyskland

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-03-13