Nicorette Mentolmint medicinskt tuggummi 2 mg 30 st
Nicorette Mentolmint medicinskt tuggummi 2 mg 30 st
Läkemedel

Nicorette Mentolmint medicinskt tuggummi 2 mg 30 st

Nikotin

Webbpris

78:-

Jämförpris:

2:60/st

Butikspris

88:-
Receptfritt läkemedel med nikotin. Från 18 år, och får inte säljas om avsikten är langning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av tobaksberoende
 • Innehåller nikotin som verkar genom att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär. Tuggummi med mentolmintsmak
 • Från 18 år
 • Källa: 

  FASS
 • Nicorette Mentolmint

  2 och 4 mg medicinskt tuggummi

  nikotin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med hälso- och sjukvårdspersonal om du inte kan trappa ner, sluta röka eller inte kan sluta använda Nicorette. Se avsnitt 3

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1.  Vad Nicorette är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Nicorette
  3. Hur du använder Nicorette
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nicorette ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1.  Vad Nicorette är och vad det används för

  Nicorette tillhör en grupp läkemedel som används för att hjälpa dig att sluta röka.


  Nikotinet i Nicorette lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion (nedtrappning inför rökstopp) hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.


  Behandlingen är avsedd för rökare över 18 år.


  När kroppen plötsligt inte längre tillförs nikotin från tobak uppstår olika obehag som kallas abstinensbesvär. Användning av Nicorette tuggummin kan förhindra eller lindra sådana obehag och rökbegär genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.

  När du tuggar Nicorette frisätts nikotin långsamt och tas upp i munhålan. Till skillnad från cigaretter innehåller Nicorette inte skadlig tjära och kolmonoxid.


  Nicorette tuggummi ska helst användas tillsammans med ett rökavvänjningsprogram.

  Råd och stöd ökar normalt chansen att lyckas med ditt rökstopp.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Nicorette

  Ta inte Nicorette

  • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är under 12 år

  • om du aldrig har rökt

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel om du har något av följande tillstånd:

  • nyligen (inom 3 månader) har haft hjärtinfarkt eller stroke

  • bröstsmärta (instabil angina) eller angina i vila

  • hjärtsjukdom som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen

  • högt blodtryck som inte behandlas med läkemedel

  • svår eller måttlig leversjukdom 

  • svår njursjukdom

  • diabetes

  • överaktiv sköldkörtel

  • tumör i binjuremärgen (feokromocytom)

  • magsår eller sår i tolvfingertarmen

  • inflammation i matstrupen

  • har haft epilepsi eller kramper

  Risken med fortsatt rökning utgör dock alltid en större fara än användning av Nicorette.

  Tuggummit kan fastna i tandproteser och tandbryggor och i enstaka fall förorsaka skador på dessa.

  Barn och ungdomar

  Ungdomar 12-17 år ska endast använda Nicorette tuggummin om de fått det på recept av hälso- och sjukvårdspersonal.

  Nicorette tuggummin ska inte användas av barn under 12 år.

  Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan hos barn framkalla allvarliga förgiftningssymtom och kan ha dödlig utgång. Därför är det viktigt att Nicorette alltid förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Andra läkemedel och Nicorette

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar läkemedel som innehåller

  • teofyllin för att behandla astma

  • takrin mot Alzheimers sjukdom

  • klozapin mot schizofreni

  • ropinirol för att behandla Parkinsons sjukdom

  Användning av Nicorettetuggummin med mat och dryck

  Man bör inte äta eller dricka med tuggummit i munnen. Samtidigt användande av kaffe, juicer eller läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Dessa drycker bör undvikas 15 minuter innan tuggummit används.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan försämra fostrets tillväxt. Rökning kan också medföra att barnet föds för tidigt eller leda till missfall. Det bästa är om du kan sluta röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Nicorette endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller sjukvårdspersonal som är specialiserad på rökavvänjning.


  Nicorette tuggummin ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om din sjukvårdspersonal har rekommenderat dig att använda Nicorette ska tuggummit tas direkt efter amning.


  Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Nikotinets effekter på fertilitet är okända.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

  Nicorette Mentolmint innehåller

  • xylitol, som kan ha en laxerande effekt. Kalorivärde: 2,4 kcal/g xylitol, vilket motsvarar 1,5 kcal respektive 1,4 kcal per tuggummi (Nicorette Mentolmint 2 mg respektive 4 mg).

  • butylhydroxitoluen (E321) från tugummibasen, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

  • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tuggummi, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

  3. Hur du använder Nicorette

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

  Medicinskt tuggummi 2 mg: kan användas ensamt eller i kombination med Nicorette depotplåster.

  Medicinskt tuggummi 4 mg: används ensamt.


  Det är viktigt med rätt tuggteknik. Nicorette ska tuggas långsamt och med pauser under vilka man låter tuggummit vila i munnen innan man fortsätter tugga. I annat fall riskerar du att få halsbränna och hicka.


  Nikotineffekterna inträder först efter några minuter. Därför kan man inte vänta sig samma snabba tillfredsställelse som vid rökning. Faran för förgiftning är liten om man skulle råka svälja tuggummit eftersom nikotinet då löses ut långsamt och ofullständigt.


  Behandling med enbart Nicorette tuggummin

  Tuggummistyrka ska väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Om du röker mer än 20 cigaretter per dag eller om du tidigare misslyckats med Nicorette 2 mg bör 4 mg väljas. I övriga fall ska 2 mg användas.


  Instruktionerna om hur Nicorette tuggummin ska tas beror på om du:

  1. slutar röka tvärt

  2. slutar röka med nedtrappning (rökreduktion)

  a) Tvärt rökstopp


  Nicorette tuggummin bör tas då cigaretter normalt skulle ha rökts eller om rökbegär uppstår. I början av behandlingen kan 1 tuggummi tas varje till varannan timme. Tillräckligt många tuggummin bör tas varje dag. Doseringen är individuell utifrån ditt nikotinberoende. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt. För att maximera chanserna att lyckas är det viktigt att inte underdosera. Högst 24 tuggummin per dag bör användas.


  Behandlingstiden är individuell. I normalfallet bör behandlingen pågå i minst 3 månader. Därefter minskas nikotindosen successivt. Behandlingen bör avslutas när dosen minskat till 1-2 tuggummin per dag.

  Regelbunden användning av Nicorette tuggummin längre än 12 månader rekommenderas normalt inte.

  I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning.

  Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.


  b) Rökstopp med nedtrappning (rökreduktion)


  Nicorette tuggummin används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller i syfte att minska rökningen så mycket som möjligt. Om en minskning av antalet cigaretter per dag inte har uppnåtts efter 6 veckor bör professionell hjälp sökas. Försök att sluta röka bör göras så snart du känner sig beredd, dock inte senare än 6 månader efter behandlingsstart. Följ anvisningarna om tvärt rökstopp ovan. Om det inte är möjligt att göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingsstart sök då professionell hjälp (t ex ”Sluta-röka-linjen” tel nr 020-84 00 00).


  Regelbunden användning av Nicorette tuggummin längre än 12 månader rekommenderas normalt inte.

  I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning.

  Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.


  Behandling med Nicorette 2 mg tuggummin i kombination med Nicorette depotplåster

  Om du har ett högt nikotinberoende, upplever att nikotinbegär uppstår trots användning av nikotinläkemedel eller om du har misslyckats vid behandling med enbart ett nikotinläkemedel, kan du använda Nicorette depotplåster tillsammans med Nicorette 2 mg tuggummin för snabb lindring av nikotinbegäret.


  OBS! Läs bipacksedeln för Nicorette depotplåster (finns bifogad i den förpackningen) före användning.


  Inledande kombinationsbehandling

  Du ska sluta röka helt under kombinationsbehandlingen.


  Ett 25 mg/16 timmars depotplåster appliceras på morgonen och tas av vid sänggåendet under 8 veckor.


  Använd Nicorette 2 mg tuggummin tillsammans med plåstret enligt följande:


  Tag ett tuggummi då du känner röksug trots att du använder Nicorette plåster. Vanlig dos är 5-6 tuggummin per dag. Använd högst 24 tuggummin per dag.


  Efter 8 veckor minskar du gradvis nikotindosen enligt ett av följande två alternativ:


  Avvänjning från nikotinläkemedel- alternativ 1

  Efter de första 8 veckorna använder du plåster med lägre styrka:


  1 plåster 15 mg/16 timmar dagligen under 2 veckor följt av 1 plåster 10 mg/16 timmar dagligen under ytterligare 2 veckor.


  Använd samtidigt lika många tuggummin (2 mg) som under den inledande behandlingen.


  Därefter minskar du gradvis antalet tuggummin. Använd inte tuggummin längre än 12 månader från behandlingens början.


  Avvänjning från nikotinläkemedel - alternativ 2

  Avbryt användningen av plåster efter de första 8 veckorna. Därefter minskar du gradvis antalet tuggummi. Använd inte tuggummin längre än 12 månader från behandlingens början.


  Kombinationsbehandlingens förlopp i tabellform

  Tidsperiod

  Plåster

  Tuggummi 2 mg

  Vecka 1-8

  1 plåster 25 mg/16 timmar dagligen

  Vid behov.

  Vanlig dos är 5-6 tuggummin per dag (max 24)

  Avvänjning från nikotinläkemedel – alternativ 1

  Vecka 9-10

  1 plåster 15 mg/16 timmar dagligen

  Fortsätt använda tuggummin vid behov

  Vecka 11-12

  1 plåster 10 mg/16 timmar dagligen

  Fortsätt använda tuggummin vid behov

  Upp till 12 månader

  ---

  Reducera antalet tuggummin successivt

  Avvänjning från nikotinläkemedel – alternativ 2

  Upp till 12 månader

  ---

  Fortsätt reducera antalet tuggummin successivt


  Om du har tagit för stor mängd av Nicorette

  Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Nicorette tuggummin.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan hos barn framkalla allvarliga förgiftningssymtom och kan ha dödlig utgång.


  Symtom på överdosering är illamående, kräkning, ökad salivutsöndring, magsmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag och oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och allmänna kramper.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Symtom i samband med att sluta röka (abstinensbesvär)

  Vissa av de biverkningar som du upplever när du slutar röka kan vara abstinensbesvär, som uppkommer på grund av minskat nikotinintag.


  Dessa symtom omfattar:

  • Irritation, aggression, otålighet eller frustration

  • Oroskänsla, rastlöshet eller svårighet att koncentrera sig

  • Uppvaknande på nätterna eller sömnstörningar

  • Ökad aptit eller viktökning

  • Nedstämdhet

  • Röksug

  • Sänkt hjärtfrekvens

  • Blödande tandkött eller sår i munnen

  • Yrsel eller svimningskänsla

  • Hosta, ont i halsen, täppt eller rinnande näsa

  • Förstoppning


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Nicorette kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna beror i allmänhet på hur stor dos du tar.


  Irritation i mun och svalg kan upplevas, men de flesta användare anpassar sig till detta vid kontinuerlig användning.


  Om du märker att du har några av följande allvarliga och sällsynta biverkningar, sluta ta Nicorette och kontakta omedelbart läkare.

  Symtom på angioödem (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • svullnad i ansiktet, tunga eller svalg

  • svårt att svälja

  • nässelfeber, hudutslag och svårt att andas


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Huvudvärk

  • Hosta, halsirritation

  • Hicka, illamående


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Lokala effekter såsom brännande känsla, inflammation i munnen, förändrad smakupplevelse

  • Muntorrhet eller ökad salivutsöndring

  • Magbesvär eller smärta i magen

  • Kräkningar, gasbildning eller diarré

  • Trötthet

  • Överkänslighet (allergi)

  • Stickande känsla


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Täppt näsa, nysningar

  • Andning med väsande ljud (bronkospasm), andningssvårigheter (dyspné), trånghetskänsla i halsen

  • Rodnad i huden (blodvallning), ökad svettning

  • Stickningar i munnen, inflammation i tungan, skada på munslemhinnan, röstförändringar, smärta i mun och svalg, rapningar

  • Hjärtklappning (en avvikande upplevelse av dina hjärtslag), ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck

  • Hudutslag (inklusive nässelutslag)och/eller klåda

  • Onormala drömmar

  • Obehag och smärta i bröstet

  • Svaghetskänsla, sjukdomskänsla

  • Värk i käkmuskeln


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Svårighet att svälja, minskad känslighet i munnen

  • Kväljningar

  • Onormal hjärtrytm (förmaksflimmer)


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Dimsyn, ökad tårproduktion (tårflöde)

  • Torrhet i halsen, obehag i magen, smärta i läpparna

  • Hudrodnad

  • Allergisk reaktion med svullnad i ansikte och mun (angioödem eller anafylaxi)

  • Spänd käke

  • Epileptiskt anfall (kan innebära kramper)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Nicorette ska förvaras

  Förvara detta läkemedel  utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Nicorette Mentolmint 2 mg

  • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 2 mg nikotin i form av nikotinresinat.

  • Övriga innehållsämnen är: 591,5 mg xylitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumvätekarbonat, natriumkarbonat (vattenfri), magnesiumoxid (lätt), acesulfamkalium, smakämnen (pepparmyntolja, levomentol, mintarom), hypromellos, sukralos, polysorbat 80, pregelatiniserad stärkelse (majs), titandioxid (E 171), karnaubavax och talk.

  Nicorette Mentolmint 4 mg

  • Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 4 mg nikotin i form av nikotinresinat.

  • Övriga innehållsämnen är: 579,5 mg xylitol, tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen E 321), natriumkarbonat (vattenfri), magnesiumoxid (lätt), acesulfamkalium, smakämnen (pepparmyntolja, levomentol, mintarom), hypromellos, sukralos, polysorbat 80, pregelatiniserad stärkelse (majs), titandioxid (E 171), kinolingult aluminiumlack (E 104), karnaubavax och talk

  • Se avsnitt 2 ” Nicorette Mentolmint 2 mg och 4 mg innehåller” för mer information.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

  4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm


  2 mg

  Nicorette Mentolmint: 10, 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204, 210 st i blisterförpackning


  4 mg

  Nicorette Mentolmint: 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204, 210 st i blisterförpackning


  Alla förpackningar innehåller bipacksedel.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  McNeil Sweden AB, Solna

  Tel.: 08 – 503 385 00

  Consumer-se@kenvue.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-08-23