Natriumkromoglikat ABECE Ögondroppar 20 mg/ml 10 ml
Läkemedel

Natriumkromoglikat ABECE Ögondroppar 20 mg/ml 10 ml

Kromoglicinsyra

Webbpris

69:-

Butikspris

85:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Ögondroppar som behandlar kliande, rinnande eller röda ögon vid allergi
 • Verkar både förebyggande och när problemen börjat. Utan konserveringsmedel, kan användas med kontaktlinser.
 • För vuxna och barn, även gravida och ammande. Kontakta sjukvården om du inte blir bättre inom ett par dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Natriumkromoglikat ABECE

  20 mg/ml ögondropar

  natriumkromoglikat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Kontakta läkare om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar eller bara berör det ena ögat.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Natriumkromoglikat ABECE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumkromoglikat ABECE
  3. Hur du använder Natriumkromoglikat ABECE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Natriumkromoglikat ABECE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Natriumkromoglikat ABECE är och vad det används för

  Verksamt ämne är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor. Det lindrar och förhindrar allergiska ögonbesvär.


  Natriumkromoglikat Abece ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär (allergisk konjunktivit) med t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumkromoglikat ABECE

  Använd inte Natriumkromoglikat ABECE

  - om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare kontaktas. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Natriumkromoglikat Abece .

  Andra läkemedel och Natriumkromoglikat ABECE

  Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användandet av de olika dropparna.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Natriumkromoglikat Abece kan användas under graviditet och vid amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Efter att ha droppat i ögat kan synen påverkas tillfälligt. Kör därför inte bil eller hantera farliga maskiner förrän synförmågan återvänt helt.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Hur du använder Natriumkromoglikat ABECE

  Vanlig dosering är:

  1–2 droppar i vardera ögat 4 gånger om dagen för vuxna och barn.


  Eventuell annan dos enligt läkares föreskrift.


  Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen, vid initial receptfri egenbehandling dock i högst 30 dagar. Kontakta läkare om inte förbättring skett inom ett par dagar.


  Bruksanvisning

  1. Ta bort plasthatten från flaskan.

  2. Se till att pipen på flaskan inte kommer i kontakt med ögat, ögonfransarna eller något främmande föremål som kan förorena innehållet.

  3. Fatta flaskan med tummen på kanten vid pipen och pekfinger och långfinger i botten. Dropparna trycks fram genom att botten på flaskan trycks in i flaskan.

  4. Luta huvudet lätt bakåt och dra ut nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket.

  5. Släpp det nedre ögonlocket, blinka några gånger och slut ögat 1 - 2 minuter, så att läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.

  6. Gör på samma sätt i det andra ögat.


  Ögondroppsflaskan är personlig.


  Natriumkromoglikat Abece kan användas av personer som bär mjuka kontaktlinser, då det inte innehåller konserveringsmedel.

  Om du använt för stor mängd av Natriumkromoglikat ABECE

  Uppgift saknas om biverkningar som skulle bero på överdosering.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Natriumkromoglikat ABECE

  Ta inte dubbel dos för att kompensera ett glömt doseringstillfälle.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (fler än 1 av 100 användare): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).

  Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Natriumkromoglikat ABECE ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackning och innerförpackningen efter Utg.dat. på ytterkartongen och efter EXP på etiketten på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Ögondropparna är hållbara 12 veckor efter det att flaskan öppnats första gången. Notera gärna datumet för öppnandet på etiketten.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • natriumkromoglikat

  • natriumedetat, sorbitol, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Natriumkromoglikat Abece är en klar, genomskinlig lösning.

  Produkten finns i förpackningar om 10 ml och 3x10 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare

  Ursapharm Arzneimittel GmbH

  Industriestraße 35
  66129 Saarbrücken

  Tyskland

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2019-12-11