Nasonex nässpray suspension 50 µg/dos 60 doser
Läkemedel

Nasonex nässpray suspension 50 µg/dos 60 doser

Mometasonfuroat

Webbpris

99:-

Jämförpris:

1:65/dos

Butikspris

129:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av tillfällig allergisk snuva, så som pollenallergi, pälsdjursallergi eller kvalsterallergi
 • Minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa
 • Från 18 år. Kontakta sjukvård om du inte blivit bättre efter 14 dagar. Används inte mer än 3 månader i följd
 • Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning innehåller 50 mikrogram mometasonfuroat, som monohydrat. Övriga innehållsämnen är dispersibel cellulosa, glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, renat vatten.

 • Dosering till vuxna från 18 år är 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering. 1. Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet. 2. Snyt dig försiktigt. 3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren. Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt. 4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna. Rikta pipen bort från nässkiljeväggen. Korsvis sprayning underlättar detta, dvs spraya med vänster hand i höger näsborre och höger hand i vänster näsborre. 5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har. 6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen. 7. Upprepa ör den andra näsborren. Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.
 • Källa: 

  FASS
 • Nasonex

  50 mikrogram/dos nässpray, suspension

  mometasonfuroat

  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel är receptfritt. Nasonex måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nasonex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasonex
  3. Hur du använder Nasonex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nasonex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nasonex är och vad det används för

  Vad är Nasonex?

  Nasonex nässpray innehåller mometasonfuroat, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.


  Vad används Nasonex för?

  Nasonex används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.


  Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Nasonex minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasonex

  Använd inte Nasonex

  • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Nasonex vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.

  • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nasonex

  • om du har eller någon gång har haft tuberkulos.

  • om du har någon annan infektion.

  • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion.

  • om du har cystisk fibros.


  Tala med din läkare, under tiden du använder Nasonex

  • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner.

  • om du får en infektion i näsa eller hals.

  • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.

  • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.


  När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


  Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

  Andra läkemedel och Nasonex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Nasonex. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.


  Vissa läkemedel kan öka effekterna av Nasonex och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

  Graviditet och amning

  Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Nasonex hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns ingen känd information om effekten av Nasonex påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Nasonex innehåller bensalkoniumklorid

  Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation eller svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

  3. Hur du använder Nasonex

  Dosering till vuxna från 18 år är 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering.


  Hos vissa patienter kan Nasonex börja lindra symtom inom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du tidigare haft svåra besvär av hösnuva kan behandlingen behöva påbörjas några dagar innan pollensäsongen börjar.


  Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Nasonex i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.


  Observera att Nasonex endast ska ges till barn på ordination av läkare.


  Hur du förbereder din nässpray för användning

  Din Nasonex nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätta tillbaka det efter användningen.


  Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

  1. Skaka flaskan försiktigt.

  2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan. Gör inte hål i pipen.

  3. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

  Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.


  Så här använder du din nässpray

  1. Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet (Figur 1).

  2. Snyt dig försiktigt.

  3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren som visas (Figur 2). Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.

  4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.

  5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

  6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

  7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren (Figur 3).


  Figur 1Figur2Figur 3


  Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.


  Hur du rengör din nässpray

  • Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt.

  • Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt.

  • Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.

  • Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.

  • Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats.

  • Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet.

  • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.

  Om du använt för stor mängd av Nasonex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner.

  Om du har glömt att använda Nasonex

  Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Nasonex

  Hos vissa patienter kan Nasonex börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Nasonex och kontakta omedelbart läkare om du får symptom såsom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag

  • väsande andning eller andningssvårigheter.


  När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


  Andra biverkningar

  De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Nasonex eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:


  Vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  • nysningar

  • näsblödning

  • näs- eller halsirritation

  • sår i näsan

  • luftvägsinfektion.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar

  • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna

  • förändring av smak och lukt

  • svårighet att andas och/eller väsande andning

  • dimsyn.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Nasonex ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

  • Använd flaskan inom 2 månader efter första öppnandet.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter " Utg.dat ". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning innehåller 50 mikrogram mometasonfuroat, som monohydrat.

  • Övriga innehållsämnen är dispersibel cellulosa, glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, renat vatten.

  • Detta läkemedel innehåller 0,02 mg bensalkoniumklorid per sprayning.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nasonex är en nässpray, suspension.

  En flaska innehåller 60 doser eller 140 doser.

  Förpackningar: 1 flaska med 60 doser eller 140 doser.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  N.V. Organon

  Kloosterstraat 6

  5349 AB Oss

  Nederländerna


  Tillverkare:

  Organon Heist bv

  Industriepark 30

  2220 Heist-op-den-Berg,

  Belgien


  Information lämnas av:

  Bayer AB

  Box 606

  169 26 Solna

  Tel: 08 – 580 223 00

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-04-18