Nasin nässpray 0,5 mg/ml 7,5 ml
Läkemedel

Nasin nässpray 0,5 mg/ml 7,5 ml

Oximetazolin

Webbpris

31:-

Butikspris

46:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning
 • Avsvällande nässpray. Effekt inom några minuter
 • För vuxna och barn från 10 år. Ska inte användas mer än 10 dagar i följd
 • Källa: 

  FASS
 • Nasin

  0,25 mg/ml nässpray, lösning 0,5 mg/ml nässpray, lösning

  oximetazolinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nasin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasin
  3. Hur du tar Nasin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nasin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nasin är och vad det används för

  Nasin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.


  Nasin har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter och varar upp till 12 timmar.


  Oximetazolinhydroklorid som finns i Nasin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasin

  Ta inte Nasin

  • om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har kronisk inflammation i näsan med mycket torra näsgångar (rhinitis sicca eller atrofisk rinit).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nasin om du:

  • har hjärt-kärlsjukdomar (t.ex. kärlkramp)

  • har högt blodtryck

  • har diabetes

  • har en godartad tumör i binjuren (feokromocytom) som producerar stora mängder adrenalin och noradrenalin

  • har svårigheter att urinera och/eller har förstorad prostata

  • har ökat tryck i ögonen (grön starr med trång kammarvinkel)

  • har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

  • använder läkemedel mot depression (tricyliska eller tetracykliska antidepressiva medel (t.ex. amitryptilin, imipramin) eller monoaminoxidashämmare) eller om du har använt sådana läkemedel under de två senaste veckorna.

  Barn och ungdomar

  Använd ej till barn under 2 år.

  Andra läkemedel och Nasin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

  • Tri- och tetracycliska antidepressiva (mot depression, t.ex. amitryptilin, imipramin). Om du tar eller har tagit dessa läkemedel under de senaste två veckorna kan ditt blodtryck ökas kraftigt (hypertensiv kris).

  • Monoaminoxidashämmare (mot depression). Om du tar eller har tagit dessa läkemedel under de senaste två veckorna kan ditt blodtryck ökas kraftigt (hypertensiv kris).

  • Betablockerare (mot högt blodtryck). Oximetazolin som finns i Nasin kan förändra effekten av vissa betablockerare.

  • Läkemedel med adrenalinliknande effekt (t.ex. efedrin, pseudoefedrin) eftersom de kan förstärka effekten av Nasin.

  Nasin innehåller bensalkoniumklorid

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  På grund av att det inte finns tillräckligt med information om användning av denna produkt under graviditet ska Nasin, som en försiktighetsåtgärd, bara användas efter inrådan av läkare.


  Amning

  Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nasin passerar över i modersmjölk.


  Fertilitet

  Nasin har inga kända effekter på fertilitet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Nasin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Nasin innehåller bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller 5 mikrogram bensalkoniumklorid per sprayning. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

  3. Hur du tar Nasin

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Nässpray 0,25 mg/ml:

  Barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

  Barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.


  Nässpray 0,5 mg/ml:

  Vuxna och barn från 10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.


  Nasin ska inte användas mer än 10 dagar i följd och den rekommenderade doseringen ska inte överstigas. Vid användning under lång tid eller vid överdosering kan Nasin ge nästäppa.

  Bruksanvisning

  Första gången du använder sprayen eller när du inte använt den under en längre tid, måste du ladda pumpen. Håll flaskan rakt upp och spraya några gånger i luften tills det blir en jämn dusch.

  Håll flaskan rakt upp med stöd av tummen på undersidan. Låt spetsen sticka upp mellan pek- och långfinger.

  1. Snyt ur näsan.
   Ta av skyddshuven.

  2. Håll sprayflaskan som bilden visar.

  3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

  4. Sätt på skyddshuven igen.

  Då det kan vara svårt att tömma flaskan helt är den fylld med något mer än 7,5 ml.

  På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd.

  Om du har tagit för stor mängd av Nasin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Nasin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
  nysningar, torrhet i mun och hals.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
  oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.


  Vid användning under lång tid kan Nasin ge nästäppa.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Nasin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras med skyddshuven påsatt.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

   1 ml innehåller:
   Nasin nässpray 0,25 mg/ml: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid. 
   Nasin nässpray 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasflaska med näsadapter av plast, 7,5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Perrigo Sverige AB

  Box 7009

  164 07 Kista


  Tillverkare:

  Farmaclair

  440 Avenue du Général de Gaulle

  14200 Hérouville-Saint-Clair

  Frankrike


  eller


  Richard Bittner AG

  Ossiacherstraße7

  9560 Feldkirchen

  Österrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-08-21