Nasacort nässpray suspension 55 µg/dos 120 doser
Nasacort nässpray suspension 55 µg/dos 120 doser
Läkemedel

Nasacort nässpray suspension 55 µg/dos 120 doser

Triamcinolonacetonid

Webbpris

149:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för behandling av symtom vid allergisk rinit orsakat av exempelvis. pälsdjur och pollen
 • Effektivt endast vid regelbunden användning.
 • Från 18 år. Kontakta sjukvård om du inte blivit bättre efter 14 dagar. Används inte mer än 3 månader i följd
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Nasacort® nässpray är en antiinflammatorisk nässpray som lindrar allergiska symtom i näsan, såsom nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva, t ex vid pollenallergi. Effekten kommer efter en till tre dagar. Nasacort® är utan doft och smak. Nasacort innehåller det aktiva ämnet triamcinolon.
 • Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid. En spraydos innehåller 55 mikrogram triamcinolonacetonid. Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium (dispersibel cellulosa) polysorbat 80 renat vatten vattenfri glukos bensalkoniumklorid 50% (vikt/volym) lösning dinatriumedetat saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering)

 • Läkemedlet ges som nässpray för att behandla symtom från näsan vid allergisk rinit hos vuxna och barn från 2 års ålder. Detta läkemedel är endast effektivt om det tas regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart. Vuxna och barn (över 12 år) : Den vanliga startdosen är 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen. När allergibesvären är under kontroll kan dosen minskas till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen. Barn (6 till 12 år) : Den vanliga dosen är 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen. Om besvären inte försvinner kan dosen ökas till 2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen. Dosen kan sedan sänkas igen till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen. Barn (2 till 5 år): Den vanliga dosen är 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen. En vuxen ska hjälpa ett litet barn med användningen av detta läkemedel.
 • Källa: 

  FASS
 • Nasacort

  55 mikrogram/dos nässpray, suspension

  Triamcinolonacetonid

  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nasacort är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasacort
  3. Hur du använder Nasacort
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nasacort ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nasacort är och vad det används för

  Nasacort innehåller ett ämne som heter triamcinolonacetonid. Detta ämne tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Läkemedlet används för att behandla allergiska symtom från näsan och ges som nässpray.


  Symtom på allergi från näsan inkluderar nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva. Dessa symtom kan orsakas av olika slags pollen under olika delar av året. Denna typ av allergi kallas ”säsongsbunden allergisk rinit”, eller hösnuva.


  Detta läkemedel är endast effektivt om det tas regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart. Vissa personer är hjälpta den första behandlingsdagen, medan det kan dröja 3 till 4 dagar för andra innan besvären minskar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Nasacort

  Använd inte Nasacort

  • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).
   Tecken på en allergisk reaktion på Nasacort inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nasacort:

  • om du har någon infektion i näsan eller svalget som inte behandlas. Om du får en svampinfektion medan du använder Nasacort, sluta använda sprayen tills infektionen har behandlats.

  • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada eller ett sår i näsan.

  • om du har överförts från behandling med steroider som injektion eller tabletter till Nasacort spray.

  • om du har haft glaukom (grön starr) eller katarakt (grå starr).


  Om du är osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

  Barn och ungdomar

  Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda detta läkemedel.

  Andra läkemedel och Nasacort

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Nasacort kan nämligen påverka effekten av andra läkemedel. Likaså kan andra läkemedel påverka effekten av Nasacort.

  Vissa läkemedel kan öka effekterna av Nasacort och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Nasacort har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

  Nasacort innehåller bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller 15 mikrogram bensalkoniumklorid i varje spraydos.

  Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation eller svullnad i näsan, speciellt om det används under lång tid.


  Systemiska effekter

  När kortikosteroider, inklusive triamcinolonacetonid, används under långa perioder eller i höga doser under långa perioder, kan biverkningar uppstå på grund av att läkemedlet absorberas i kroppen (t.ex. kan den normala produktionen av steroidhormoner påverkas). Dessa biverkningar är mycket mindre sannolikt att uppstå med kortikosteroidnässpray än med kortikosteroider som tas via munnen (t.ex. tabletter). Tala med din läkare om du upplever några biverkningar.

  3. Hur du använder Nasacort

  Nasacort är endast avsedd för användning i näsan.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkemedlet har endast effekt om det tas regelbundet. Det kan dröja 3 till 4 dagar innan du märker att symtomen lindras.


  Hur mycket Nasacort du ska ta

  Vuxna (18 år och äldre): Den vanliga startdosen är 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen. När allergibesvären är under kontroll kan dosen minskas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen.


  Om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare.

  Kontakta även läkare om läkemedlet behöver användas dagligen i mer än 3 månader.


  Hur sprayen ska användas

  Innan du använder din nässpray, snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.

  1. Färdigställ flaskan

  • Avlägsna skyddslocket genom att dra det uppåt.

  • Skaka flaskan lätt före användning.

  Dra upp skyddslock

  2. Om du använder sprayflaskan för första gången

  • Håll flaskan upprätt.

  • Rikta sprayen bort från dig medan du gör detta.

  • Fyll dospumpen med spray genom att trycka ner munstycket. Detta kallas aktivering.

  • Tryck ner och släpp upp munstycket 5 gånger.

  • Gör detta tills du får en fin spraydusch.

  • Sprayflaskan är nu färdig att användas.

  Spraya

  3. Användning av sprayen

  • Håll för ena näsborren med fingret.

  • Håll flaskan upprätt och för in munstycket så långt upp i den andra näsborren som möjligt, utan att det känns obehagligt.

  • Andas in lätt genom näsan med munnen stängd.

  • När du gör detta, tryck ner munstycket för att få ut en spraydos.

  Sprayposition

  4. Andas därefter ut genom munnen.

  5.Upprepa steg 3 och 4 om du måste spraya igen i samma näsborre och i den andra näsborren.

  6. Efter användning av sprayen

  • För att hålla munstycket rent, torka av det noggrant med en ren servett eller näsduk efter varje användning.

  • Sätt tillbaka skyddslocket på munstycket.


  Om nässprayen inte har använts på minst två veckor:

  • För att fylla munstycket med spray behöver dospumpen aktiveras igen.

  • Rikta munstycket bort från dig medan du gör detta.

  • För att aktivera, spraya i luften en gång före användning.

  • Skaka alltid flaskan lätt före användning.

  Beskrivning av delar

  Rengöring av sprayflaskan
  Om sprayen inte fungerar, kan munstycket vara tilltäppt. Försök aldrig rensa det eller förstora det lilla sprayhålet med en nål eller något annat vasst föremål. Det kan förstöra spraymekanismen.

  Rensa inte sprayhål

  Nässprayen bör rengöras minst en gång i veckan. Om den sätter igen kan den rengöras oftare.


  Bruksanvisning för rengöring av sprayflaskan:

  • Ta bort skyddslocket.

  • Dra försiktigt av enbart munstycket.

   Dra av munstycket

  • Blötlägg skyddslocket och munstycket i varmt vatten under några minuter.

  • Skölj under rinnande kallt kranvatten.

   Skölj under kranvatten

  • Skaka av överflödigt vatten.

  • Lufttorka.

  • Sätt tillbaka munstycket.

  • Aktivera sprayen så att en fin spraydusch bildas.

  • Använd som vanligt.

  Om du har använt för stor mängd av Nasacort

  Det är viktigt att du tar dosen som det anges på etiketten på förpackningen eller som din läkare har sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.


  En överdos orsakar troligen inga problem. Om du däremot har intagit hela flaskans innehåll genom munnen, kan du få mag- eller tarmbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Nasacort

  Om du har glömt att ta Nasacort, ta det så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar ta Nasacort

  Om du slutar ta detta läkemedel, kan symtomen återkomma inom några dagar.


  Om du upplever några biverkningar (utsättningssymtom) efter att du plötsligt slutat med detta läkemedel efter långvarig användning, tala med din läkare. Se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar" för mer information.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Avbryt behandlingen och uppsök omedelbart läkare eller sjukhus om:

  • Du har en allergisk reaktion på Nasacort. Symtomen (har rapporterats) inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Rinnande näsa, huvudvärk, halsont och/eller hosta

  • Näsblödningar

  • Inflammation/irritation i andningsvägarna (bronkit)

  • Halsbränna eller dålig matsmältning

  • Influensaliknande symtom (feber, muskelvärk, kraftlöshet och/eller trötthet)

  • Problem med tänderna


  Andra biverkningar (har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Irriterade och torra nässlemhinnor

  • Bihålor kan vara svullna eller tilltäppta

  • Nysningar

  • Förändring av smak och lukt

  • Illamående

  • Sömnproblem, yrsel eller trötthet

  • Andnöd (dyspné)

  • Sänkning av kortisolnivån i blodet (laboratorievärde)

  • Grumling av linsen i ögat (katarakt), förhöjt tryck inuti ögat (glaukom)

  • Dimsyn


  Plötsligt utsättande av kortikosteroider efter långvarig användning kan resultera i utsättningssymtom som ledvärk, muskelsmärtor, skakningar, viktminskning, ångest, rinnande näsa och blödning från näsan. Dessa symtom är dock extremt sällsynta för kortikosteroidnässprayer och mycket mindre sannolikt att uppstå med kortikosteroidnässprayer än med kortikosteroider som tas via munnen (t.ex. tabletter).

  Hos vissa personer kan Nasacort skada den mittersta delen av insidan i näsan (nässkiljeväggen). Diskutera detta med läkare eller apotekspersonal om du är orolig.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Nasacort ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat./EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras vid högst 25 °C.

  • Efter att Nasacort öppnats första gången ska förpackningen med 30 doser användas inom 1 månad och förpackningen med 120 doser inom 2 månader.

  • Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid. En spraydos innehåller 55 mikrogram triamcinolonacetonid.
  Övriga innehållsämnen är:

  • mikrokristallin cellulosa

  • och karmellosnatrium (dispersibel cellulosa)

  • polysorbat 80

  • renat vatten

  • vattenfri glukos

  • bensalkoniumklorid 50% (vikt/volym) lösning

  • dinatriumedetat

  • saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  läkemedlets utseende


  Nasacort är en suspension för nässpray. Den levereras i en vit plastflaska med en dospump, för att Nasacort ska kunna sprayas i dina näsborrar genom munstycket. Flaskan har ett skyddslock för att hålla munstycket rent och för att inte sprayen ska utlösas av misstag.


  Sprayflaskan innehåller minst 120 spraydoser (16,5 g suspension med 9,075 mg triamcinolonacetonid) eller minst 30 spraydoser (6,5 g suspension med 3,575 mg triamcinolonacetonid).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning i Sverige:

  Opella Healthcare France SAS

  157 avenue Charles de Gaulle

  92200 Neuilly-sur-Seine

  Frankrike


  Tillverkare:
  Recipharm HC Limited,
  London Road, Holmes Chapel

  Cheshire, CW4 88E

  Storbritannien

  eller


  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

  30-36, avenue Gustave Eiffel 37100 Tours

  Frankrike


  Lokal företrädare

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-11