Movicol Pulver till oral lösning i dospåse 50 st
Läkemedel

Movicol Pulver till oral lösning i dospåse 50 st

Webbpris

319:-

Jämförpris:

6:38/st

Butikspris

329:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av tillfällig förstoppning
 • Tillför vätska som mjukar upp avföringen. Med smak av lime och citron
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 14 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Movicol

  pulver till oral lösning, dospåse

  Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumvätekarbonat, Kaliumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Movicol är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Movicol
  3. Hur du tar Movicol
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Movicol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Movicol är och vad det används för

  Namnet på denna medicin är Movicol dospåse, pulver för oral lösning. Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Det rekommenderas ej för barn under 12 år.


  Movicol hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Movicol kan även efter ordination av läkare användas vid långtidsbehandling och vid mycket svår förstoppning, så kallat fekalom.


  Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Movicol

  Ta inte Movicol om läkare talat om för dig att du lider av följande:

  • förträngningar i tarmen (tarmobstruktioner, ileus)

  • sår i tarmväggen

  • svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t ex ulcerös colit, Crohn´s sjukdom eller toxisk megacolon

  • om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Varningar och försiktighet

  När du tar Movicol ska du fortsätta att dricka mycket. Vätskan i Movicol ska inte ersätta ditt normala vätskeintag.


  Hjärtproblem:

  Följ de speciella instruktionerna i avsnitt 3 om du blivit ordinerad Movicol av läkare mot väldigt svår förstoppning, så kallat fekalom.

  Andra läkemedel och Movicol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Movicol.

  Du ska inte ta några andra läkemedel via munnen tillsammans med Movicol, en timme innan eller en timme efter intag av Movicol.


  Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Movicol motverka effekten av förtjockningsmedlet.

  Graviditet och amning

  Movicol kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du tar Movicol.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Movicol påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Movicol innehåller natrium

  Tala med din läkare eller apotekspersonal om du behöver 3 eller flera doser dagligen under en längre period, särskilt om du har fått råd att följa en diet med lågt saltinnehåll (natrium).


  Movicol innehåller 186,87 mg natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,3% av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

  3. Hur du tar Movicol

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Detta läkemedel  kan intas när som helst med eller utan mat.


  Lös upp innehållet av en dospåse i 125 ml (1/2 glas) vatten och drick det sedan.


  Förstoppning:

  En dos Movicol är 1 dospåse upplöst i 125 ml (1/2 glas) vatten.

  Ta denna 1-3 gånger dagligen beroende på hur svår din förstoppning är.


  Fekalom:

  Innan du tar Movicol för behandling av fekalom ska det fastställas att du har denna diagnos. 8 dospåsar Movicol per dag är nödvändigt för behandling av fekalom. Varje dospåse löses upp i 125 ml (1/2 glas) vatten. De 8 dospåsarna skall tas inom 6 timmar i upp till 3 dagar om det är nödvändigt. Om du har ett hjärtproblem, ta ej mer än 2 dospåsar per timme.


  Bruksanvisning

  Öppna dospåsen och häll innehållet i ett glas. Fyll på med cirka 125 ml eller ungefär ett halvt glas med vatten. Rör om tills allt pulver har löst upp sig och vätskan är klar eller lätt grumlig och drick. Om du tar Movicol för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 dospåsar i en liter vatten.


  Längd på behandling:


  Förstoppning:

  Behandlingstiden med Movicol vid tillfällig förstoppning är normalt cirka 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Om din förstoppning orsakas av en sjukdom till exempel Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), eller om du använder mediciner som orsakar förstoppning så kan din läkare rekommendera att du använder Movicol längre än 2 veckor. Om du behöver ta Movicol längre än 2 veckor tala med läkare.

  Vid långtidsbehandling kan dosen oftast sänkas till 1 eller 2 dospåsar dagligen.


  Fekalom:

  Behandling med Movicol kan vara upp till 3 dagar.

  Om du har tagit för stor mängd av Movicol:

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Du kan få diarré. Upphör behandlingen med Movicol till diarrén avtar, och fortsätt sedan med en lägre dos. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du har glömt att ta Movicol

  Ta dosen så fort du kommer ihåg att ta den.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare omedelbart och sluta använd Movicol om du:

  • Får en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals.

  Andra biverkningar är:

  Allergiska reaktioner som kan orsaka hudutslag, klåda, hudrodnad eller nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar, huvudvärk och höga eller låga kaliumhalter i blodet.


  Ibland kan du få magbesvär, ont i magen eller magbuller. Du kan också känna dig uppsvälld, lida av gaser, känna dig illamående eller kräkas. Du kan också uppleva ömhet kring ändtarmsöppningen och kan få lindrig diarré när du börjar använda Movicol. Dessa biverkningar blir generellt bättre om du minskar mängden Movicol du använder.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Movicol ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Om du har blandat till lösningen, men inte kan dricka den direkt så kan den täckas över och förvaras i kylen (2 °C - 8 °C). Lösning som inte använts inom 6 timmar skall slängas bort.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Varje 13,8 grams dospåse Movicol innehåller följande:

  Makrogol

  13,125 g

  Natriumklorid

  0,3507 g

  Natriumvätekarbonat

  0,1785 g

  Kaliumklorid

  0,0466 g

  Movicol innehåller lime- och citronarom och acesulfamkalium (E950) som sötningsmedel. Lime- och citronarom innehåller följande ingredienser: akaciagummi, maltodextrin, limeolja, citronolja, citral, citronsyra och vatten.


  När innehållet av en dospåse är upplöst i 125 ml vatten så innehåller lösningen:

  Natrium

  65 mmol/l

  Klorid

  53 mmol/l

  Kalium

  5,4 mmol/l

  Vätekarbonat

  17 mmol/l

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Movicol är tillgänglig som både rektangulär dospåse och rörformad (stick-pack) dospåse. 

  Movicol är ett vitt pulver.

  Movicol finns tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

  Receptfria: 8, 20 eller 50 dospåsar.

  Receptbelagda: 2, 6, 10, 30, 60 eller 100 dospåsar.

  Eventuellt kommer inte alla dospåsar och förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Norgine Healthcare BV

  Antonio Vivaldistraat 150

  1083 HP Amsterdam

  Nederländerna


  Tillverkare

  Norgine Ltd.

  New Road

  Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ

  Storbritannien


  eller


  Laboratoires Macors

  Rue des Caillottes

  Zi De La Plaine Des Isles

  89000 Auxerre

  Frankrike


  eller


  Sophartex

  21 rue du Pressoir

  28500 Vernouillet

  Frankrike


  eller


  Norgine BV

  Antonio Vivaldistraat 150

  1083 HP Amsterdam

  Nederländerna


  eller


  Recipharm Höganäs AB

  Sporthallsvägen 6

  263 35 Höganäs

  Sverige


  eller


  Delpharm Orleans

  5 avenue de Concyr

  ORLEANS CEDEX 2

  45071

  Frankrike


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

  Österrike

  MOVICOL-Pulver

  Belgien

  MOVICOL

  Danmark

  MOVICOL

  Finland

  MOVICOL

  Frankrike

  MOVICOL

  Tyskland

  MOVICOL V

  Island

  MOVICOL

  Irland

  MOVICOL

  Italien

  MOVICOL 13,8 g polvere per soluzione orale

  Luxemburg

  MOVICOL

  Malta

  MOVICOL

  Nederländerna

  MOVICOLON

  Norge

  MOVICOL

  Portugal

  MOVICOL

  Spanien

  MOVICOL

  Sverige

  Movicol

  Förenade kungariket

  MOVICOL
  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-04-19