Minifom orala droppar 100 mg/ml 100 ml
Läkemedel

Minifom orala droppar 100 mg/ml 100 ml

Simetikon

Webbpris

265:-
Den här produkten är en kylvara vilket påverkar leveranssätten.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid spädbarnskolik
 • Underlättar gasens passage genom tarmen. Full effekt efter ett par dagars behandling
 • Kontakta sjukvården om Ingen förbättring ses inom 2-3 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Minifom

  100 mg/ml orala droppar

  simetikon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 2-3 dagar eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Minifom är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Minifom
  3. Hur du tar Minifom
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Minifom ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Minifom är och vad det används för

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.


  Minifom används vid spädbarnskolik. Gasansamlingar i mag-tarmkanalen anses vara en av huvudorsakerna till spädbarnskolik. Minifom lindrar kolikbesvären genom att bryta ner skum och bubblor som orsakas av nedsvald luft. Minifom verkar direkt på gasansamlingarna i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen.

  Full effekt av Minifom fås först efter ett par dygns behandling.


  Minifom används också för att bryta ner det störande skummet i magsäck och tjocktarm så att man får fri sikt vid gastroskopi (undersökning av magsäcken med ett speciellt instrument) och dubbelkontraströntgen (en speciell röntgenmetod) av magsäck och tjocktarm.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Minifom

  Ta inte Minifom:

  • om du är allergisk mot simetikon (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Minifom

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker vid användning under graviditet.

  Minifom passerar inte över till modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Minifom har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och maskiner.

  Minifom innehåller metylparahydroxibensoat och etylparahydroxibensoat

  Minifom orala droppar innehåller metylparahydroxibensoat och etylparahydroxibensoat (konserveringsmedel) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

  3. Hur du tar Minifom

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Skaka flaskan före användning.


  Rekommenderad dos för spädbarn är 10 droppar, ges med en sked före varje måltid (10 droppar = 0,3 ml). Om det inte blir någon förbättring inom 2-3 dagar bör läkare kontaktas. Annan dos enligt läkares föreskrift.


  Vid gastroskopi tas Minifom på sjukhuset där sjukvårdspersonal kan lämna närmare

  information.

  Om du har tagit för stor mängd av Minifom

  Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • mag-tarmproblem


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Minifom ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid 2-8°C (i kylskåp). Flaskan kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till 1 månad.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 ml innehåller:

  • Verksamt ämne: Simetikon 100 mg (motsvarande dimetikon 94 mg och kolloidal kiseldioxid till 100 mg).

  • Övriga innehållsämnen: kaliumsorbat (konserveringsmedel E 202), metylparahydroxibensoat och etylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218 och E214), glycerol, karmellosnatrium, glycerolmonostearat, polysorbat 60, citronsyra, vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Orala droppar 30 ml

  Orala droppar 100 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ACO HUD NORDIC AB

  Box 622

  194 26 Upplands Väsby


  Tillverkare:

  Takeda Nycomed AS, Elverum, Norge

  Solbærvegen 5

  2409 Elverum


  Orifarm Manufacturing Poland Sp.z.o.o.Łyszkowice

  Ul. sięstwa Łowickiego 12,

  Łyszkowice 99-420, Polen

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-04-26