Miniderm Duo Kräm 20mg/g+200mg/g Burk med pump, 500g
Läkemedel

Miniderm Duo Kräm 20mg/g+200mg/g Burk med pump, 500g

Glycerol, Urea

Webbpris

362:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av torr hud
 • Mjukgörande hudkräm med glycerol och karbamid som återfuktar och stärker hudbarriären
 • För alla åldrar. Kontakta sjukvården om du inte blir bättre
 • Karbamid (urea), Glycerol, Butylenglykol, Hydrogenerad rapsolja, "Dexpantenol ", Medellångkedjiga triglycerider, Cetostearylalkohol, Dimetikon (E900), Fast paraffin (E905), Glycerolmonostearat (E471), Makrogolstearat (E431), Triacetin (E1518), Karbomer, Renat vatten

 • Smörjs in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.
 • Källa: 

  FASS
 • Miniderm Duo

  20 mg/g + 200 mg/g kräm

  Karbamid, glycerol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Miniderm Duo är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Miniderm Duo
  3. Hur du använder Miniderm Duo
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Miniderm Duo ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Miniderm Duo är och vad det används för

  Miniderm Duo är en mjukgörande och skyddande kräm som innehåller karbamid och glycerol.


  Miniderm Duo används för mjukgörande behandling av torr hud hos vuxna, ungdomar och barn i alla åldrar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Miniderm Duo

  Använd inte Miniderm Duo

  - om du är allergisk mot karbamid, glycerol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Miniderm Duo kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Miniderm Duo påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner

  Miniderm Duo innehåller cetostearylalkohol

  Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  3. Hur du använder Miniderm Duo

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna, ungdomar och barn

  Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.


  Det finns ingen känd risk för överdosering om du tar för mycket Miniderm Duo.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): övergående sveda, klåda, stickande känsla och hudrodnad.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Miniderm Duo ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25ºC.

  Krämen ska användas inom sex månader efter öppnande.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är karbamid och glycerol.

  • Övriga innehållsämnen är butylenglykol (E 1502), hydrogenerad rapsolja, dexpantenol, medellångkedjiga triglycerider, cetostearylalkohol, dimetikon (E 900), fast paraffin (E 905), glycerolmonostearat (E 471), makrogolstearat (E 431), triacetin (E 1518), karbomer, vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Miniderm Duo är en vit kräm.


  Förpackningsstorlekar

  100 g plasttub med snäpplock av plast.

  500 g plastburk med pump av plast och stål.

  600 g dubbelförpackning innehållandes en 500 g plastburk med pump av plast och stål + en 100 g plasttub med snäpplock av plast.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige


  Tillverkare

  Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien.

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-11-25