Mildison Lipid 1% kräm 30 g
Läkemedel

Mildison Lipid 1% kräm 30 g

Webbpris

53:-

Butikspris

69:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Behandlar lindrigt eksem orsakat av till exmpel tvål, kosmetika, insektsbett eller stark solsveda
 • Mild steroid med antiinflammatorisk och klådstillande effekt
 • Från 2 år. Används inte mer än 1 vecka utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Mildison Lipid är ett milt verkande (grupp I) kortisonpreparat för utvärtes bruk i form av en fet kräm. Mildison Lipid används för behandling av akuta och kroniska eksem.
 • Hyrdokortison, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, metylparahydroxibensoat (E218), vattenfritt natriumcitrat, vattenfri citronsyra, renat vatten

 • Undvik beröring av ögonen vid behandling. Stora kroppsytor på barn bör inte behandlas utan att läkare rådfrågas först.
 • Källa: 

  FASS
 • Mildison Lipid

  1% kräm

  hydrokortison

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats efter en vecka.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Mildison Lipid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Mildison Lipid
  3. Hur du använder Mildison Lipid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Mildison Lipid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Mildison Lipid är och vad det används för

  Mildison Lipid innehåller hydrokortison som är ett milt verkande (grupp I) kortisonpreparat (mild steroid) för utvärtes bruk i form av en fet kräm.

  Mildison Lipid används vid lindriga eksem förorsakat av tex

  tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Mildison Lipid

  Använd inte Mildison Lipid:

  • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid infektioner förorsakade av bakterier, svampar eller parasiter. I dessa fall ska huden även behandlas med annat läkemedel. Rådgör med läkare.

  Varningar och försiktighet

  • Undvik att få krämen i ögonen. Tvätta händerna efter att du har använt krämen, utom då behandlingen är avsedd för dina händer.

  • Får inte användas i sår eller runt ögonen.

  • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

  Användning alltför ofta, på alltför stora områden eller på felaktigt sätt under längre tid kan orsaka en utsättningsreaktion när behandlingen avslutas.

  Om du upplever ett återfall av din hudsjukdom en kort tid efter att din behandling har avslutats, rådfråga läkare innan du börjar använda krämen igen. Om dina hudbesvär har försvunnit och sedan återkommer med rodnad som sträcker sig utanför det tidigare behandlingsområdet och du upplever en brännande känsla, ska du kontakta läkare innan behandlingen påbörjas igen.


  Barn

  • Stora kroppsytor på barn bör inte behandlas utan att läkare rådfrågas först.

  • Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.


  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

  Passerar över i modersmjölk, men påverkan på det ammande barnet är osannolik.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker.

  Mildison Lipid innehåller bensylalkohol, cetostearylalkohol och propylparahydroxibensoat

  Detta läkemedel innehåller 7,5 mg bensylalkohol per gram kräm. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation. Detta läkemedel innehåller även cetostearylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem) och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

  3. Hur du använder Mildison Lipid

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Ett tunt lager Mildison Lipid påstrykes de angripna hudområdena 2 gånger dagligen.

  Efter den första förbättringen kan dosen minskas till 1 gång dagligen eller 2-3 gånger i veckan och alterneras med en mjukgörande kräm utan hydrokortison.


  Om du använder Mildison Lipid alltför ofta, på alltför stora områden eller på annat sätt än anvisat under en längre period kan detta orsaka en utsättningsreaktion, särskilt om du avbryter behandlingen plötsligt (se avsnitt 2 och 4). Rådfråga läkare om du är osäker.


  Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats efter en vecka.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Mildison Lipid orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

  • hudirritation

  • kontaktallergi (med klåda, rodnad och irritation).

  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • hudförtunning,

  • utvidgning av små blodkärl i huden,

  • små blödningar i huden,

  • bristningar i huden,

  • akne,

  • inflammation i huden runt munnen,

  • pigmentförändringar,

  • hudinflammation

  • eksem.

  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • påverkan på binjurebarkens funktion.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • dimsyn

  • steroidutsättningsreaktion. användning alltför ofta, på alltför stora områden eller på annat sätt än anvisat under längre perioder kan orsaka en utsättningsreaktion när behandlingen avbryts, med ett eller flera av följande symtom: hudrodnad som kan spridas utanför det ursprungligen berörda hudområdet, brännande eller stickande känsla, intensiv klåda, fjällning, vätskande öppna sår.

  5. Hur Mildison Lipid ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, lättflytande paraffin, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, vattenfri citronsyra (E 330), vattenfritt natriumcitrat (E 331), bensylalkohol, propylparahydroxibensoat (E 216) och renat vatten.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mildison Lipid är en vit kräm.

  Krämen finns i tuber à 15 g (receptfri) och 30 g (receptfri).

  Innehavare av godkännande för försäljning


  Karo Pharma AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm

  Sverige

  medinfo@karopharma.com


  Tillverkare

  Temmler Italia S.r.l.

  Via Delle Industrie, 2

  20061 Carugate (MI)

  Italien

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2023-05-26