Microlax rektallösning tub 4x5 ml
Microlax rektallösning tub 4x5 ml
Läkemedel

Microlax rektallösning tub 4x5 ml

Webbpris

63:-

Butikspris

85:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid tillfällig förstoppning
 • Snabbverkande mikrolavemang som mjukar upp hård avföring i ändtarmen. Effekt inom 5-15 minuter
 • För vuxna och barn. Kontakta sjukvården om du inte blir bättre
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Microlax rektallösning, är ett snabbverkande mikrolavemang som används mot tillfällig förstoppning lokalt i ändtarmen. Snabb lindring vid förstoppning, verkar inom 5-15 minuter. Lätt att använda, tubens hals är smal. Kan användas till alla åldrar*.
 • 1 ml innehåller: Natriumcitrat 90 mg Natriumlaurylsulfoacetat 9 mg Sorbitol, glycerol, sorbinsyra (E 200), vatten

 • Vuxna och barn: Innehållet i en tub sprutas in i ändtarmen. Annan dos enligt läkares föreskrift. Läs bruksanvisningen i bipacksedeln noggrant.
 • Källa: 

  FASS
 • Microlax

  rektallösning

  natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Microlax är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Microlax
  3. Hur du använder Microlax
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Microlax ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Microlax är och vad det används för

  Microlax innehåller natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat. Microlax är ett snabbverkande mikrolavemang som mjukar upp hård avföring utan att irritera tarmen.


  Microlax används vid tillfällig förstoppning. Microlax används även för tömning av tarmen före undersökning av ändtarmen (rektoskopi).

  Du måste tala med din läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Microlax

  Använd inte Microlax

  • om du är allergisk mot natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Om ingen förbättring sker ska läkare kontaktas. Undvik långvarig användning.

  Andra läkemedel och Microlax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Microlax kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamt ämne:

  • Natriumpolystyrensulfonat (används vid höga kaliumnivåer i blodet)

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Microlax kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Microlax har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

  Microlax innehåller sorbinsyra

  Microlax innehåller sorbinsyra som kan ge lokala hudreaktioner, (t.ex. kontakteksem).

  3. Hur du använder Microlax

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och barn: Innehållet i en tub sprutas in i ändtarmen. Annan dos enligt läkares föreskrift.


  Bruksanvisning


  Bild 1

  Bild 1

  1.

  Vrid av förslutningen (se Bild 1).

  2.

  Fukta spetsen med en droppe av tubens innehåll.

  3.

  För in tubspetsen helt i ändtarmsöppningen. Obs! På barn under 3 år förs tubspetsen in endast till cirka halva sin längd (se markering).


  Bild 2

  Bild 2

  4.

  Töm tuben fullständigt genom att trycka på tubens skuldra (se Bild 2).

  5.

  Drag ut tuben fortfarande hopklämd.


  Vanligen erhålls effekt redan inom 5-15 minuter.

  Om du använt för stor mängd av Microlax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Enstaka fall av allergiska reaktioner inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg, lågt blodtryck eller kramp i luftrören har rapporterats. Sluta ta läkemedlet och sök omedelbart upp läkare om dessa symtom uppträder.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): buksmärta, obehag från ändtarmen. Överkänslighetsreaktioner (t.ex. nässelutslag).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Microlax ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är natriumcitrat 90 mg/ml och natriumlaurylsulfoacetat 9 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, glycerol, sorbinsyra (E200), renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  1 tub innehåller 5 ml lösning.

  Vit plasttub med tubspets samt avvridbar förslutning 4x5 ml,

  12x5 ml, 50x5 ml och 200x5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08 -503 385 00

  Consumer-se@kenvue.com


  Tillverkare

  Delpharm Orléans

  5 Avenue de Concyr,

  45071 Orléans Cedex 2, Frankrike


  eller


  JNTL Consumer Health (France) SAS

  Domaine de Maigremont,

  F27100 Val de Reuil, Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-08-18