Loratadin ABECE Tablett 10 mg 30 st
Loratadin ABECE Tablett 10 mg 30 st
Läkemedel

Loratadin ABECE Tablett 10 mg 30 st

Loratadin

Webbpris

34:-

Butikspris

40:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot tillfällig allergi med besvär i näsa och ögon orsakad av till exempel pollen, gräs, pälsdjur, kvalster och damm
 • Antihistamin. Tabletten är delbar
 • Från 6 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre inom 7 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Loratadin ABECE

  10 mg tablett

  loratadin

  laktos och natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Loratadin ABECE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ABECE
  3. Hur du använder Loratadin ABECE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Loratadin ABECE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Loratadin ABECE är och vad det används för

  Loratadin Abece innehåller den aktiva substansen loratadin, som tillhör gruppen antihistaminer och används av vuxna och barn över 6 år (med en kroppsvikt över 30 kg) för behandling av allergiska besvär i näsa och ögon. De allergiska besvären kan orsakas av bl.a. pollen, kvalster eller damm.


  Loratadin Abece verkar genom att lindra allergiska symtom, som beror på frisättning av histamin, såsom nysningar, nästäppa, rinnande eller kliande näsa och sveda eller klåda i ögonen.


  Loratadin som finns i Loratadin Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdsvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ABECE

  Använd inte Loratadin ABECE

  • om du är allergisk mot loratadin eller mot något annat innehållsämne i Loratadin Abece (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonla innan du använder om Loratadin Abece

  - Om du har nedsatt leverfunktion.

  - Om du ska genomföra ett allergitest, ska behandlingen med Loratadin Abece avbrytas minst 48 timmar före testet eftersom testresultatet kan påverkas.


  Vissa användare kan bli torra i munnen av behandlingen, vilket kan innebära risk för tandskador vid långtidsbehandling. Därför bör tänderna noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger dagligen.

  Andra läkemedel och Loratadin ABECE

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Om flera läkemedel används samtidigt kan de ha inverkan på varandras effekt. Nedbrytningen av Loratadin Abece är beroende av några av kroppens enzymer. Andra läkemedel som påverkar dessa enzymer kan påverka effekten av Loratadin Abece och öka risken för biverkningar.

  Loratadin ABECE med mat, dryck och alkohol

  Loratadin Abece har inte visat sig öka effekten av alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Loratadin Abece bör inte användas under graviditet.


  Amning

  Loratadin Abece bör inte användas under amning, eftersom Loratadin Abece utsöndras i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Enstaka personer kan uppleva trötthet eller yrsel av Loratadin Abece, vilket kan påverka deras förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Loratadin ABECE innehåller laktos och natrium

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

  3. Hur du använder Loratadin ABECE

  Använd alltod detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tabletterna bör intas tillsammans med ett glas vätska, med eller utan mat.

  Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


  Vuxna och barn över 6 år med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett dagligen.


  Loratadin Abece ska inte ges till barn under 6 år utan läkarkontakt. Kontakta läkare om symtomen försämras eller om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling.


  Loratadin Abece ska användas i högst 3 månader i följd, om inte läkare föreskrivit annat. Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen, om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.

  Användning för barn:

  Loratadin Abece ska inte ges till barn med en kroppsvikt under 30 kg.

  Om du använt för stor mängd av Loratadin ABECE

  Om du har fått i dig för stor mängd Loratadin Abece eller om ett barn av misstag fått i sig läkemedlet, ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning


  Symptom på överdosering: sömnighet, snabb hjärtrytm och huvudvärk.

  Om du har glömt att använda Loratadin ABECE

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte får dem.

  Sluta att ta Loratadin Abece och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

  • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • Svårigheter att svälja

  • Andningssvårigheter

  • Nässelutslag

  Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion och kan förekomma i mycket sällsynta fall (hos upp till 1 av 10 000 användare).


  De vanligaste rapporterade biverkningarna hos vuxna och barn över 12 år är:

  - dåsighet

  - huvudvärk

  - ökad aptit

  - sömnproblem.


  De vanligaste rapporterade biverkningarna hos barn i åldern 2 till 12 år är:

  - huvudvärk

  - nervositet

  - sömnproblem.


  Följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) har också setts efter marknadsföringen av loratadin:

  • yrsel

  • kramper

  • oregelbunden eller snabb hjärtrytm

  • illamående

  • muntorrhet

  • orolig mage

  • leverproblem

  • håravfall

  • hudutslag

  • trötthet.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • viktökning


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Loratadin ABECE ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistret efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är: Loratadin 10 mg

  • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat och kolloidal vattenfri kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Loratadin Abece är en vit till benvit rund tablett med en skåra på ena sidan och märkt ”L” på den andra sidan. Tablettens diameter är 6 mm.

  Förpackninsgstorlekar: 7, 10, 14, 28 och 30 tabletter

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att markandsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd

  Tillverkare

  MEIJI PHARMA SPAIN S.A.

  Avda de Madrid, 94

  Alcala de Henares,

  Madrid, 28802

  Spanien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-08-30