Locobase LPL Kräm 200mg/g+45mg/g 100 g
Läkemedel

Locobase LPL Kräm 200mg/g+45mg/g 100 g

Mjölksyra, Propylenglykol

Webbpris

139:-

Butikspris

179:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling vid förtjockad, torr och hård hud
 • Hudkräm med vattenbindande, mjukgörande och avfjällande egenskaper
 • Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 3 veckor
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Locobase LPL är en hudkräm med vattenbindande och avfjällande egenskaper. Används som avfjällande och mjukgörande behandling vid förtjockad, torr och hård hud. Locobase LPL kan användas under graviditet. De akktiva substanserna är propylenglykol 200 mg/g och mjölksyra 45 mg/g.
 • Propylenglykol, mjölksyra, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra (E330), vattenfritt natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

 • Undvik att använda Locobase LPL i hörselgångarna. Undvik att få krämen i ögonen, i öppna sår eller på svårt skadad hud exempelvis brännskadad hud. Om det vid misstag skulle ske, skölj med rikligt med vatten.
 • Källa: 

  FASS
 • Locobase LPL

  200 mg/g + 45 mg/g kräm

  Propylenglykol/mjölksyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom tre veckor.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Locobase LPL är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Locobase LPL
  3. Hur du använder Locobase LPL
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Locobase LPL ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Locobase LPL är och vad det används för

  Locobase LPL är en kräm som har vattenbindande och avfjällande egenskaper.


  Används som avfjällande och mjukgörande behandling vid förtjockad, torr och hård hud.


  Används vid iktyos när du tidigare fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling. Om du ser nya avvikande förändringar i din hud bör du kontakta din läkare.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Locobase LPL

  Använd inte Locobase LPL

  Om du är allergisk (överkänslig) mot mjölksyra, propylenglykol eller mot något av övriga innehållsämnen.

  Varningar och försiktighet

  • Undvik att använda Locobase LPL i hörselgångarna.

  • Undvik att få krämen i ögonen, i öppna sår eller på svårt skadad hud exempelvis brännskadad hud. Om det vid misstag skulle ske, skölj med rikligt med vatten.

  Andra läkemedel och Locobase LPL

  Tala om för din läkare om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Locobase LPL kan användas under graviditet.


  För att barnet inte i onödan ska inta propylenglykol och mjölksyra bör Locobase LPL inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Användning av Locobase LPL påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Locobase LPL innehåller cetostearylalkohol och metylparahydroxibensoat

  Locobase LPL innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) samt metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

  3. Hur du använder Locobase LPL

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Om läkare ej föreskriver annan dosering:

  Vuxna och barn: Krämen påstrykes 1‑2 gånger dagligen på den förtjockade, torra och/eller hårda huden, helst omedelbart efter bad eller dusch.


  Om dina symtom inte förbättras eller förvärras inom tre veckor bör du kontakta läkare.


  För bästa utpumpningseffekt stöt burken då och då mot ett fast underlag före användning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Locobase LPL orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  hudirritation i form av värmekänsla och sveda.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  allergiska reaktioner.

  5. Hur Locobase LPL ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC, i skydd mot kyla.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är propylenglykol 200 mg/g och mjölksyra 45 mg/g.

  Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra (E330), vattenfritt natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E 218) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Locobase LPL är en vit kräm och tillhandahålles i 100 g tub och 490 g plastburk med doseringspump.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Karo Pharma AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  Temmler Italia S.r.l.

  Via Delle Industrie, 2

  20061 Carugate (MI)

  Italien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-10-07.