Livostin nässpray 50 µg/dos 15 ml
Läkemedel

Livostin nässpray 50 µg/dos 15 ml

Webbpris

149:-

Butikspris

159:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Antihistamin nässpray för att lindra täppt näsa, klåda och rinnsnuva vid allergi
 • Snabb effekt inom 15 minuter och långvarig lindring
 • För vuxna. Kan användas av barn efter sjukvårdens rekommendation
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Livostin nässpray är ett receptfritt läkemedel som ger snabb effekt mot allergin (15 minuter) som dessutom är långvarig. Livostin nässpray lindrar täppt näsa, klåda och rinnsnuva och kan användas vid pälsdjurs-, kvalster- och pollenallergi. Livostin nässpray kan användas av gravida och ammande. Livostin finns även som ögondroppar.
 • Levocabastin. hydrochlorid. resp. Levocabastin. 50 microg, Benzalkon. chloride., Dinatr. edetas, Propylenglycol., Dinatr. phosph., Natr. dihydrogen-phosph., Hypromellos., Polysorbat. 80, aq. purif.

 • Vanlig dos för vuxna och barn är 2 puffar i vardera näsborren 2 gånger dagligen. Fortsätt behandlingen så länge du har besvär av din allergi i näsan. Hos barn ska besvären först diagnostiseras av en läkare för att säkerställa att de beror på allergi
 • Källa: 

  FASS
 • Livostin

  50 mikrogram/dos, nässpray, suspension

  levokabastin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria Livostin nässpray måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Livostin nässpray är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin nässpray
  3. Hur du använder Livostin nässpray
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Livostin nässpray ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Livostin nässpray är och vad det används för

  Livostin nässpray är en antihistamin som används vid allergisk snuva, sk rinit, som kan ge täppt näsa, klåda och/eller rinnande snuva. Livostin nässpray används vid allergi orsakad av pollen eller andra luftburna allergener från exempelvis pälsdjur, damm eller mögel/svampsporer.


  Livostin nässpray blockerar effekten av histamin i näsan. Histamin är det ämne som frisätts i kroppen vid allergiska reaktioner och det kan t ex ge rinnsnuva, nästäppa och klåda i näsan. Livostin börjar ge effekt inom 15 minuter.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin nässpray

  Använd inte Livostin nässpray

  • om du är allergisk (överkänslig) mot levokabastin eller mot något av övriga innehållsämnen i Livostin nässpray.

  Varningar och försiktighet

  • om du har nedsatt njurfunktion bör du rådgöra med läkare innan du använder Livostin nässpray.

  Andra läkemedel och Livostin nässpray

  Det avsvällande medlet oxymetazolin kan tillfälligt ge en något minskad effekt av Livostin nässpray.

  Graviditet och amning

  Livostin nässpray kan användas vid graviditet och amning

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om trötthet uppträder rekommenderas försiktighet.

  Livostin nässpray innehåller propylenglykol och bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller ca 5 mg propylenglykol per puff vilket motsvarar 50 mg/ml.


  Livostin nässpray innehåller ca 15 mikrogram bensalkoniumklorid per puff, vilket motsvarar 0,15 mg/ml. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

  3. Hur du använder Livostin nässpray

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna och barn är 2 puffar i vardera näsborren 2 gånger dagligen. Fortsätt behandlingen så länge du har besvär av din allergi i näsan.

  Läkare kan ordinera annan dosering. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.


  Hos barn ska besvären först diagnostiseras av en läkare för att säkerställa att de beror på allergi.


  Bruksanvisning

  1. Snyt ur näsan.

  2. Skaka flaskan och tag av skyddshuven.

  3. Före första användning pumpas ett par gånger i luften tills en fin dusch erhålls.

  4. Håll sprayflaskan som på bilden. Böj huvudet lätt framåt. Håll för ena näsborren och för in sprayen i den andra näsborren.

  5. Spraya 2 gånger och drag samtidigt in lite luft genom näsan. Upprepa i andra näsborren.

  Livostin bild 1

  Om du använt för stor mängd av Livostin nässpray

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Livostin nässpray orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  En mycket vanlig biverkan (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) är huvudvärk.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är illamående, trötthet, smärta, bihåleinflammation, yrsel, sömnighet, halsont, näsblödning och hosta.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är ögonlockssvullnad, allmän sjukdomskänsla samt irritation, smärta och torrhet i nässlemhinnan i samband med användning av nässprayen. Hjärtklappning. Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner), andningssvårighet, kramp i luftrören, nästäppa och besvär i näsan.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är ökad hjärtfrekvens, brännande känsla och obehag i samband med användning av nässprayen samt svullen nässlemhinna.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Svår överkänslighetsreaktion (anafylaxi).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Livostin nässpray ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är levokabastinhydroklorid, motsvarande 50 mikrogram levokabastin/dos.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, polysorbat 80, natriumdivätefosfat, dinatriumvätefosfat, dinatriumedetat, hypromellos, konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit suspension.


  Receptfri: 150 doser (15 ml plastflaska med ett spraymunstycke)

  Receptbelagd: 2 plastflaskor á 15 ml med 150 doser i varje.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-11-17