Livicort Nässpray 32 µg/dos 120 doser
Livicort Nässpray 32 µg/dos 120 doser
Läkemedel

Livicort Nässpray 32 µg/dos 120 doser

Budesonid

Webbpris

99:-

Jämförpris:

0:82/dos

Butikspris

133:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid rinnsnuva, nästäppa, klåda och nysningar orsakade av allergi mot pollen
 • Inflammationsdämpande nässpray. Full effekt efter 7-14 dagar
 • Från 6 år. Kontakta sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Livicort® nässpray dämpar inflammation och lindrar allergiska näsbesvär som rinnsnuva, nysningar och nästäppa. Livicort® kan användas vid t.ex. pollenallergi. Använd nässprayen dagligen under den del av allergisäsongen du har besvär (i max 3 mån.). När full effekt uppnås kan doseringen minskas till minsta mängd som behövs för att kontrollera de allergiska näsbesvären.
 • Den aktiva substansen är budesonid. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, vattenfri glukos, Polysorbat 80, dinatriumedetat, kaliumsorbat (E 202), saltsyra, renat vatten.

 • Vuxna och barn från 6 år: Startdos är 2 sprayningar i vardera näsborre morgon och kväll. När full effekt uppnåtts: 2 sprayningar i varje näsborre enbart på morgonen. Ytterligare dosminskning kan prövas. Se detaljer i bipacksedeln.
 • Källa: 

  FASS
 • Livicort

  32 mikrogram/dos nässpray

  budesonid

  kaliumsorbat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Livicort är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Livicort
  3. Hur du använder Livicort
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Livicort ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Livicort är och vad det används för

  Livicort är ett kortisonpreparat som minskar inflammation och allergiska reaktioner i näsan.


  Livicort används för att lindra rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller klåda i näsan orsakad av allergi mot till exempel pollen (så kallad hösnuva).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Livicort

  Använd inte Livicort

  om du är allergisk mot budesonid eller mot något av övriga innehållsämnen i Livicort (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börja använda Livicort om du:

  • får kraftiga eller frekventa näsblödningar.

  • nyligen har haft sår i näsan, näsoperation eller en skada i näsan som inte har läkt ordentligt.

  • har en svamp- eller virusinfektion (t.ex. herpes) i luftvägarna.

  • har lungtuberkulos. 

  • har grön starr (förhöjt tryck inne i ögat) eller det finns en historik av grön starr i familjen.

  • har problem med levern.

  Tala med läkare om du upplever något av följande medan du använder Livicort:

  • dimsyn eller andra synrubbningar.

  Vid behandling med höga doser under en längre tid kan Livicort påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen. Detta kan ge biverkningar såsom binjurehämning (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  Barn och ungdomar

  Behandling med kortisoninnehållande läkemedel kan leda till långsammare längdtillväxt. Långtidseffekterna av nässpray med kortison på barn är inte klarlagda. Det rekommenderas att längden hos barn och ungdomar som får långvarig behandling med kortikosteroider kontrolleras regelbundet. Vid misstanke om att längdtillväxten avtar skall behandlingen utvärderas med tanke på nyttan av behandlingen i förhållande till risken för tillväxthämning.

  Andra läkemedel och Livicort

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du:

  • använder andra läkemedel som innehåller kortison (inkluderande kräm mot eksem, astmainhalator, tabletter, injektioner, nässpray, ögon- eller näsdroppar).

  • tar läkemedel för att behandla svampinfektioner (såsom itrakonazol eller ketoconazol).

  • tar antibiotika (såsom klaritromycin eller telitromycin).

  • tar läkemedel mot HIV (såsom sakvinavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir eller läkemedel som innehåller kobicistat).

  • precis har slutat ta kortisontabletter såsom prednisolon eller kortisoninjektioner.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Erfarenhet av användning under graviditet tyder inte på någon ökad risk för missbildningar. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Livicort under graviditet.


  Budesonid passerar över i modersmjölk. Vid terapeutiska doser av Livicort bedöms dock risken för effekter på barn som ammas vara osannolik. Livicort kan användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Livicort påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

  Livicort innehåller kaliumsorbat

  Kaliumsorbat kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

  3. Hur du använder Livicort

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn från 6 år: Den rekommenderade startdosen är 8 sprayningar per dygn. 2 sprayningar i varje näsborre morgon och kväll eller 4 sprayningar i varje näsborre på morgonen.


  Om du har hösnuva bör du starta behandlingen med Livicort några dagar innan allergisäsongen börjar. Full effekt får du vanligtvis inom några dagar, men du kan känna viss lindring redan efter några timmar.


  När du har fått full effekt kan doseringen minskas till minsta mängd som behövs för att kontrollera dina allergiska näsbesvär. Börja med att minska dosen till hälften genom att ta 2 sprayningar i varje näsborre enbart på morgonen. Ytterligare dosminskning kan prövas. 1 sprayning i varje näsborre på morgonen kan vara tillräckligt.

  Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.


  Får du ingen effekt inom 14 dagar - kontakta läkare.


  Använd inte Livicort i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.


  Om du fått Livicort på recept bestämmer läkaren dosen så att den passar för dig. Följ läkarens ordination noggrant.


  Om du är täppt i näsan, kan du använda avsvällande näsdroppar under de 2‑3 första dagarna av behandlingen.


  Om allergisymtomen från ögonen besvärar dig kan läkare eller apotekspersonal rekommendera annan medicin för att lindra symtomen.


  Barn under 12 år bör endast använda det här läkemedlet under uppsikt av vuxen för att säkerställa att dosen administreras korrekt.


  Användaranvisning

  Bild 1


  Innan du använder en ny flaska med Livicort nässpray ska du ladda pumpen genom att skaka flaskan och spraya i luften (5 till 10 gånger) tills det blir en jämn dusch.

  Om du inte använder nässprayen dagligen måste pumpen laddas på samma sätt igen, men det räcker nu att spraya en gång i luften.


  1. Snyt ur näsan.

  Skaka flaskan.

  Ta av plasthatten.


  2. Håll sprayflaskan som bilderna visar.


  3. För in spetsen i ena näsborren, riktad mot sidan av näsan och bort från mitten av näsan (nässkiljeväggen). Spraya nödvändigt antal doser. Gör på samma sätt i den andra näsborren. Notera: Du behöver inte inhalera samtidigt som du sprayar.


  Rikta spetsen mot sidan av näsan.


  4. Rengör applikatorn med en ren näsduk och sätt på plasthatten igen. 

  Överskrid inte doseringen!


  Undvik att Livicort kommer i kontakt med ögonen. Skölj omedelbart med vatten om du får det i ögonen.


  Rengöring:

  Det är lämpligt att någon gång rengöra de övre plastdelarna. Ta av plasthatten. Lyft bort applikatorn. Spola plasthatten och applikatorn i ljummet vatten. Låt delarna lufttorka och sätt dem åter på plats.


  Försök inte rengöra applikatorn genom att föra in en nål eller annat vasst föremål.

  Om du använt för stor mängd av Livicort

  Om du använt för mycket Livicort vid något enstaka tillfälle bör du inte få några obehagliga effekter. Vid eventuella frågor om du fått i dig för stor dos läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom apotekspersonal eller läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har rekommenderat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.

  Om du har glömt att ta Livicort

  Om du glömmer att ta en dos av Livicort, ta den så snart du minns. Om det är nära tidpunkten för att ta nästa dos ska du inte ta den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Livicort och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem), detta är en mindre vanlig biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

  • feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (allvarlig allergisk reaktion), detta är en sällsynt biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

  Övriga biverkningar

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Irritation i näsan, näsblod.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Omedelbara eller fördröjda överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, hudklåda, nässelfeber, inflammation i huden, muskelspasmer.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sår i näsan, hål i väggen som separerar näsborrarna (nässkiljeväggen), förändrad röst (heshet), blåmärken, binjurehämning (kan ge symtom såsom aptitlöshet, buksmärtor, viktminskning, illamående, huvudvärk eller kräkningar) eller dimsyn.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom) eller hudrodnad.


  Sällsynta biverkningar hos barn och ungdomar

  Förlångsammad längdtillväxt har rapporterats hos barn som får behandling med kortikosteroider via näsan. Läkaren bör regelbundet kontrollera längdtillväxten hos barn och ungdomar som får långtidsbehandling med kortikosteroider.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Livicort ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30 ºC. Får ej frysas.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är budesonid 32 mikrogram/dos.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, vattenfri glukos, polysorbat 80, dinatriumedetat, konserveringsmedel kaliumsorbat
   (E 202) 0,06 mg, saltsyra för pH-justering och vatten.

  Övriga innehållsämnen finns med för att ge nässprayen rätt egenskaper.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Bruna glasflaskor försedda med en spraypump och näsapplikator.


  Förpackningsstorlek:

  120 doser respektive 3x120 doser


  Eftersom det kan vara svårt att tömma flaskan helt, är den överfylld. På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd, det vill säga 120 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, Solna

  Tel: 08-503 385 00

  Consumer-se@kenvue.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-03-13