LHP kräm 1% 10 g
Läkemedel

LHP kräm 1% 10 g

Väteperoxid

Webbpris

59:-

Butikspris

79:-
Vissa utvärtes läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att motverka att mindre ytliga sår blir infekterade
 • Antiseptisk kräm
 • Kontakta sjukvård om såret inte börjat läker inom 2 veckor
 • Apotekets varuid

  12018
 • EAN

  7320862272074
 • Varunummer

  227207
 • Verksamt ämne

  Väteperoxid
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Stryk ett tunt lager LHP kräm på såret 1-2 gånger dagligen. Du kan täcka såret med en kompress eller plåster om det behövs. Krämen kan lätt tvättas av med enbart vatten.
 • Källa: 

  FASS
 • LHP

  1% kräm

  väteperoxid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om såret inte börjat läka inom 2 veckor.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad LHP är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder LHP
  3. Hur du använder LHP
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur LHP ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad LHP är och vad det används för

  LHP är en antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t.ex. skrubbsår, skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Därmed motverkas en infektion i såret.

  2. Vad du behöver veta innan du använder LHP

  Använd inte LHP

  - om du är allergisk mot väteperoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Undvik kontakt med ögonen.

  Andra läkemedel och LHP

  Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat. Väteperoxiden i LHP bryts ner av dessa ämnen och LHP blir då verkningslöst.

  Effekten av samtidig behandling med andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

  Graviditet och amning

  Krämen kan användas vid graviditet.

  Krämen kan användas vid amning, men bör inte appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amningen.


  Körförmåga och användning av maskiner

  LHP har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

  LHP innehåller propylenglykol

  Propylenglykol kan ge hudirritation.


  3. Hur du använder LHP

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Stryk ett tunt lager LHP kräm på såret 1-2 gånger dagligen. Du kan täcka såret med en kompress eller plåster om det behövs. Krämen kan lätt tvättas av med enbart vatten.

  Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor. Har såret inte börjat läka under den tiden, bör du rådfråga sköterska eller läkare.

  Om du använt för stor mängd av LHP

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Krämen kan ge kortvarig sveda.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur LHP ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är väteperoxid. 1 g kräm innehåller 10 mg väteperoxid.

  • Övriga innehållsämnen är glyceryllaurat, glycerylmyristat, vattenfri citronsyra, propylenglykol, makrogolstearat, dinatriumedetat (dihydrat), natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, salicylsyra, svavelsyra och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit kräm.

  Förpackningsstorlek: 1 plasttub à 10 g kräm

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bioglan AB

  Box 50310

  202 13 Malmö

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-09-25