Laxiriva Pulver till oral lösning 50 dospåsar
Läkemedel

Laxiriva Pulver till oral lösning 50 dospåsar

Kaliumklorid, Makrogol, Natriumklorid, Natriumvätekarbonat

Webbpris

249:-

Butikspris

285:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid tillfällig förstoppning
 • Avföringen blir mjukare och lättare att få ut
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om symtomen kvarstår mer än 14 dagar eller om barn har problem med förstoppning
 • Apotekets varuid

  45071
 • EAN

  7046261038171
 • Varunummer

  103817
 • Verksamt ämne

  Kaliumklorid, Makrogol, Natriumklorid, Natriumvätekarbonat
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • Källa: 

  FASS
 • Laxiriva

  makrogol 3350/natriumklorid/natriumvätekarbonat/kaliumklorid pulver till oral lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Laxiriva är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Laxiriva
  3. Hur du använder Laxiriva
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Laxiriva ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Laxiriva är och vad det används för

  Laxiriva är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar och äldre. Det rekommenderas inte för barn under 12 år.


  Makrogol 3350 (en av de aktiva substanserna i läkemedlet) gör din avföring mjukare, gör det lättare att ha avföring och lindrar förstoppning. Salterna som ingår i produkten hjälper till att upprätthålla normal natrium-, kalium- och vätskebalans medan behandlingen pågår.


  Makrogol 3350 som finns i Laxiriva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Laxiriva

  Använd inte Laxiriva

  • om du är allergisk mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om din tarmvägg är perforerad (ett sår i tarmväggen).

  • om du har tarmstopp (s.k. tarmobstruktion, ileus).

  • om du har någon svår inflammatorisk tarmsjukdom, som t.ex. ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon.

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Varningar och försiktighet

  Om du utvecklar biverkningar som svullnad, andnöd, trötthet, uttorkning (symtomen inkluderar ökad törst, muntorrhet och svaghet) eller hjärtproblem, bör du sluta ta Laxiriva och kontakta din läkare omedelbart.


  Om du upplever plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning medan du tar Laxiriva för tarmrengöring ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukvård.

  Barn

  Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Laxiriva

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av vissa läkemedel, t.ex. epilepsimediciner, kan vara svagare än normalt i samband med en behandling med Laxiriva. Därför ska andra läkemedel inte tas via munnen inom en timme före och en timme efter att du har tagit detta läkemedel.


  Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Laxiriva motverka effekten av förtjockningsmedlet.

  Graviditet och amning

  Laxiriva kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Laxiriva innehåller natrium, sorbitol och kalium

  Detta läkemedel innehåller 188 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,4 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

  Vid användning för behandling av förstoppning innehåller den högsta rekommenderade dagliga dosen av detta läkemedel 564 mg natrium (finns i bordssalt). Detta motsvarar 28,2 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium.

  Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov är 3 dospåsar eller fler dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


  Detta läkemedel innehåller 0,6 mmol (eller 24,4 mg) kalium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kaliumfattig kost.


  Citron- och limearomen i detta läkemedel innehåller 0,8 mg sorbitol (E420) per dospåse.

  3. Hur du använder Laxiriva

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Förstoppning

  En dos av Laxiriva är en dospåse som ska lösas upp i 125 ml (ett halvt glas) vatten. Ta denna dos 1–3 gånger dagligen enligt förstoppningens svårighetsgrad.

  Behandlingen med detta läkemedel varar vanligen i cirka 2 veckor. Om du behöver ta detta läkemedel en längre tid, uppsök läkare. Om förstoppningen orsakas av en sjukdom, t.ex. Parkinsons sjukdom eller multipel skleros, eller om du tar läkemedel som orsakar förstoppning, kan läkaren rekommendera att du tar detta läkemedel längre än 2 veckor. Om du behöver ta detta läkemedel under en längre tid, uppsök läkare. Vid långtidsbehandling kan dosen vanligen minskas till 1 eller 2 dospåsar dagligen.


  Att blanda lösningen
  Öppna en dospåse och häll ut innehållet i ett dricksglas. Häll i ca 125 ml (ett halvt glas) vatten. Rör om ordentligt tills allt pulver löst sig och lösningen är klar eller en aning grumlig, och drick sedan lösningen.


  Detta läkemedel ska tas via munnen.

  Användning för barn

  Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Laxiriva

  Detta kan ge svåra magsmärtor och uppsvälldhet, kräkningar (illamående) eller diarré. Kraftig diarré kan leda till vätskebrist. Om detta sker ska du sluta ta detta läkemedel och dricka rikligt med vätska. Om du är orolig, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Laxiriva

  Ta dosen då så fort du kommer ihåg det.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta Laxiriva och kontakta läkare omedelbart:

  • tecken på allergi, som hudutslag, klåda, hudrodnad, andnöd, andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

  • tecken på förändringar i kroppens vätske- eller elektrolytbalans, som svullnad (främst i vristerna), känsla av svaghet, uttorkning, ökande trötthet eller ökad törst i kombination med huvudvärk. Dessa symtom kan vara ett tecken på att kaliumnivåerna i blodet är högre eller lägre än normalt.

  Övriga biverkningar är:

  • svullna händer, fötter eller vrister

  • huvudvärk

  • matsmältningsbesvär, magont eller kurrande mage

  • uppsvälldhet, väderspänningar, illamående eller kräkningar

  • ömhet kring ändtarmsöppningen

  • diarré (när du börjar ta detta läkemedel).

  • förändring i kroppens vätske- eller elektrolytnivåer (låg nivå av natrium).

  Dessa biverkningar lindras vanligen om du minskar dosen av Laxiriva.


  Förekomstfrekvenserna av dessa biverkningar är inte kända (kan inte beräknas från tillgängliga data).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Laxiriva ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 25°C.


  Färdigberedd lösning med Laxiriva kan förvaras övertäckt i kylskåp (2°C–8°C). Lösningen ska användas inom 24 timmar. Eventuellt kvarvarande lösning ska kasseras då 24 timmar förflutit efter att pulvret lösts upp.


  Använd inte detta läkemedel om du märker att någon av dospåsarna är skadad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna i en dospåse är:


  makrogol 3350 13,125 g

  natriumklorid 350,7 mg

  natriumvätekarbonat 178,5 mg

  kaliumklorid 46,6 mg


  Övriga innehållsämnen är kolloidal vattenfri kiseldioxid, sackarinnatrium, apelsinarom (apelsinaromen innehåller: aromämnen och arompreparat, maltodextrin, akaciagummi[E414], alfa-tokoferol [E307]) samt citron- och limearom (citron- och limearomen innehåller: naturlig citronolja, naturligt citronarompulver, limearompulver, maltodextrin, mannitol [E421], glukonolakton [E575], sorbitol [E420], akaciagummi [E414], kolloidal vattenfri kiseldioxid [E551]).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Laxiriva är ett vitt kristallint pulver.


  Dospåsen består av PAP/ALU/PE.


  Varje dospåse innehåller 13,8 g pulver och tillhandahålls i pappkartonger med 2, 6, 8, 10, 20, 30 eller 50 påsar.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


  Tillverkare

  Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-02-14