Kolsuspension oral suspension 150 mg/ml 100 ml
Läkemedel

Kolsuspension oral suspension 150 mg/ml 100 ml

Kol aktivt

Webbpris

149:-

Butikspris

179:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Verksamt vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud
 • Innehåller aktivt kol som förhindrar att skadliga ämnen upptas i kroppen
 • Vid förgiftningar ska kontakt alltid tas med sjukvården eller Giftinformationscentralen tel. 112
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Aktivt kol mot akut förgiftning. Oral suspension - färdigblandat och drickbart. Aktivt kol binder till sig giftiga ämnen såsom läkemedel, växt och  svampgifter.
 • Apotekets varuid

  13731
 • EAN

  7046261328524
 • Varunummer

  132852
 • Verksamt ämne

  Kol aktivt
 • Kategori

 • Målgrupp

 • Aktivt kol

 • Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med Giftinformationscentralen, tel.112. Läs bipacksedeln före användning. Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Källa: 

  FASS
 • Kolsuspension

  150mg/ml oral suspension

  aktivt kol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kolsuspension är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension
  3. Hur du tar Kolsuspension
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kolsuspension ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kolsuspension är och vad det används för

  Kolsuspension innehåller aktivt kol. Kolet binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Verksamt vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension

  Ta inte Kolsuspension

  • om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Kolsuspension är overksamt vid lut- och syraförgiftningar.

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kolsuspension.

  Andra läkemedel och Kolsuspension

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

  Graviditet, amning

  Inga kända risker vid användning under graviditet.

  Inga kända effekter på det ammade barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kolsuspension har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner.

  Kolsuspension innehåller

  • 0,2 vol% etanol (alkohol) d.v.s upp till 0,17 g per dos för en vuxen, motsvarande 4,3 ml öl eller 1,8 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

  • sorbitol (E420), som är en sorts socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.

  • propylhydroxibensoat (E216), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)

  • metylhydroxibensoat (E218), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)

  3. Hur du tar Kolsuspension

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos vid akut förgiftning och förgiftningstillbud: Vid akuta förgiftningar skall kol ges snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits, helst inom 5-10 minuter. Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10. 15 ml Kolsuspension motsvarar 2,25 g kol.


  Riktlinjer för dosering:

  Barn: ca 70 ml (motsvarar ¾ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.

  Vuxna: ca 150 ml (motsvarar 1½ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.


  Konsistensen blir mer lättflytande om flaskan skakas innan medlet tas.

  Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen tel 112.

  Om du har tagit för stor mängd av Kolsuspension

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Förstoppning. Vid stora intag av sorbitol kan diarréer uppkomma.

  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Kolsuspension ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aktivt kol 150 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är sorbitol 120 mg/ml (sötningsmedel E420), magnesiumaluminiumsilikat, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), etanol (96%) 1,2 mg/ml och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kolsuspension är en svart tjockflytande oral suspension.

  Kolsuspension förpackas i en 100 ml plastflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Circius Pharma AB

  Södra Långebergsgatan 34-36

  436 32 Askim

  Tel: 031-818400

  e-post: info@circiuspharma.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-12-10