Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Kutan lösning 5 mg/ml 250 ml
Läkemedel

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi Kutan lösning 5 mg/ml 250 ml

Klorhexidin

Webbpris

99:-

Butikspris

109:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För desinfektion av huden t.ex. före injektioner eller provtagning och kirurgiska ingrepp
 • Dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier
 • Följ anvisningar från sjukvården vid användning
 • Källa: 

  FASS
 • Klorhexidinsprit Fresenius Kabi

  5 mg/ml, kutan lösning

  klorhexidindiglukonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
  3. Hur du använder Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Klorhexidinsprit Fresenius Kabi ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är och vad det används för

  Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp, samt pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål.

  Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidinsprit Fresenius Kabi

  Använd inte Klorhexidinsprit Fresenius Kabi

  • om du är allergisk mot klorhexidindiglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • i örat,

  • i leder eller senskidor,

  • i hjärnan eller hjärnhinnorna.

  Varningar och försiktighet

  Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.


  Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är lättantändligt. En yta som behandlats med produkten måste vara helt torr innan utrustning som kan orsaka gnistor används.

  Barn

  Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidinsprit Fresenius Kabi kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs. Se även Klorhexidinsprit Fresenius Kabi innehåller etanol.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker.

  Klorhexidinsprit Fresenius Kabi innehåller etanol

  Detta läkemedel innehåller 563 mg alkohol (etanol) per ml motsvarande 56,3% (w/v). Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud. Hos nyfödda (för tidigt födda barn och barn som är yngre än 4 veckor) kan höga koncentrationer av etanol orsaka allvarliga hudreaktioner och alkoholförgiftning på grund av betydande upptag genom outvecklad hud (särskilt under täckförband).

  3. Hur du använder Klorhexidinsprit Fresenius Kabi

  Pre-operativ handdesinfektion: Desinfektion av händer och underarmar i minst 30 sekunder efter föreskriven handtvätt.


  Desinfektion före perforering av huden: Desinficera hudytan och låt lösningen torka innan huden perforeras. Särskild försiktighet ska iakttas vid punktion av organ som är speciellt känsliga för infektioner. Verkningstiden är ½-2 minuter.


  Pre-operativ huddesinfektion: Operationsytan måste grundligt desinficeras i 2 minuter och hudytan måste torka före operationen.


  Effekten kan reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet), hudirritation i form av kontaktdermatit och urtikaria (nässelutslag).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): kemiska brännskador hos nyfödda.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Klorhexidinsprit Fresenius Kabi ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Används före utgångsdatum som finns på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat

  • Övriga innehållsämnen är etanol och vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Plastflaska (polyeten): 125 ml, 250 ml, 1000 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd:

  Fresenius Kabi AB

  751 74 Uppsala


  Tillverkare:

  Fresenius Kabi Norge AS

  Halden, Norge

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-05-11