Klorhexidin Fresenius Kabi kutan lösning för sårdesinfektion 0,5 mg/ml 250 ml
Läkemedel

Klorhexidin Fresenius Kabi kutan lösning för sårdesinfektion 0,5 mg/ml 250 ml

Klorhexidin

Webbpris

52:-

Butikspris

61:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för sårdesinfektion
 • Dödar eller hämmar tillväxten av bakterier
 • För utvärtes bruk
 • Källa: 

  FASS
 • Klorhexidin Fresenius Kabi

  0,5 mg/ml, kutan lösning

  klorhexidindiacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
  3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för

  Klorhexidin är avsett för sårdesinfektion, desinfektion av slemhinnor i samband med förlossning och desinfektion av urinrörsmynningen före insättning av kateter.


  Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

  Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi

  • om du är allergisk mot klorhexidindiacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • i örat,

  • i leder eller senskidorna,

  • i hjärnan eller hjärnhinnorna.

  Varningar och försiktighet

  Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.

  Barn

  Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidin Fresenius Kabi kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker.

  3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

  Tvättlösning för utvärtes bruk. Effekten kan reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet), hudirritation i form av kontaktdermatit och urtikaria (nässelutslag).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): kemiska brännskador hos nyfödda.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar. Om man önskar använda kroppsvarm lösning kan flaskan förvaras i värmeskåp (+40°C) upp till 1 vecka.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorhexidindiacetat

  • Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra och vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Plastflaska (polyeten): 125 ml, 250 ml, 1000 ml.

  Mikrospol för engångsbruk (polypropen): 20x30 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd:

  Fresenius Kabi AB

  751 74 Uppsala


  Tillverkare:

  Fresenius Kabi Norge AS,

  Halden, Norge

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-06-11