Kestine frystorkad tablett 10 mg 10 st
Läkemedel

Kestine frystorkad tablett 10 mg 10 st

Ebastin

Webbpris

59:-

Butikspris

79:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot tillfälliga allergiska besvär orsakade av t.ex. pollen, pälsdjur, kvalster och damm
 • Tabletten ska smälta på tungan, tas ej med vatten. Kan användas vid överkänslighet mot myggbett
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte blir bättre efter 14 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Kestine

  10 mg frystorkad tablett

  Ebastin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kestine är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kestine
  3. Hur du använder Kestine
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kestine ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kestine är och vad det används för

  Kestine är ett antihistamin, vilket motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för allergiframkallande ämnen och som bland annat utlöser rinnsnuva, nästäppa och nysningar samt ögonbesvär såsom röda, rinnande och kliande ögon. Hos känsliga personer kan histamin även orsaka besvärande klåda och hudutslag efter myggbett.


  Kestine används vid tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt rinnsnuva, nästäppa och nysningar. De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Kestine kan också användas av personer som är känsliga för myggbett, vid tillfällig vistelse i myggrika områden.


  Ebastin som finns i Kestine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kestine

  Använd inte Kestine

  • om du är allergisk mot ebastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Kestine kan orsaka muntorrhet. Vid långtidsbehandling är det därför viktigt med god munhygien (tänderna bör rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen) för att förebygga risken för karies.

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med en läkare innan behandlingen med Kestine påbörjas.

  Andra läkemedel och Kestine

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Kestine kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller något av följande verksamma ämnen:

  • ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svamp),

  • erytromycin (antibiotika),

  • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Det är okänt om ebastin går över i modersmjölk. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa personer kan reagera med dåsighet och yrsel på denna typ av läkemedel.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Kestine innehåller aspartam

  Detta läkemedel innehåller 1 mg aspartam per frystorkad tablett.


  Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

  3. Hur du använder Kestine

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 frystorkad tablett à 10 mg smältes på tungan en gång om dagen på morgonen i samband med frukost i högst 14 dagar. Vid svårare allergiska symtom kan dosen ökas till 2 frystorkade tabletter à 10 mg dagligen. Kestine ska inte ges till barn under 12 år.

  Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion bör inte ta mer än 1 frystorkad tablett à 10 mg per dag.

  Vill du använda Kestine längre tid än 14 dagar bör du kontakta läkare för att utesluta en allvarligare orsak till besvären.


  Effekten av Kestine kommer inom 1 timme och varar i 24 timmar efter intagen dos. Pälsdjursallergiker bör ta Kestine 1 timme innan besök i hem med pälsdjur. Vid klåda orsakad av myggbett får man bästa effekt om Kestine tas innan man blivit myggbiten. Störst effekt får personer som är extra känsliga för myggbett. Effekten på klåda varar mindre än 2 timmar, och påverkar därför inte den senare fasen av klåda efter myggbett.


  Användaranvisning:

  1. Ta inte ur den frystorkade tabletten från blisterförpackningen förrän du ska använda läkemedlet.

  2. Du ska inte trycka ut den frystorkade tabletten genom folien på blisterförpackningen. Strax före användning öppnas blisterförpackningen med torra händer genom att försiktigt lyfta på den delen av foliekanten som inte är förseglad på en av blisterbubblorna (Figur 1).

  3. Dra i folien för att avlägsna denna (Figur 2).

  4. Tryck försiktigt den frystorkade tabletten uppåt utan att vidröra den (Figur 3).

  5. Ta försiktigt ut den frystorkade tabletten (Figur 4).

  6. Använd den frystorkade tabletten omedelbart efter att blisterförpackningen öppnats. Placera den frystorkade tabletten på tungan där den snabbt kommer att smälta, och svälj ner den med saliven. Drick inte vatten eller annan vätska.

  Bilden visar hur man hanterar läkemedlet

  Om du använt för stor mängd av Kestine

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Kestine

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Kestine och sök omedelbart akut läkarvård om du får symtom såsom:

  klåda, kliande utslag, svårigheter att svälja, andnöd, lågt blodtryck och svullnad av ansikte, tunga och svalg. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion, som rapporterats i sällsynta fall.


  Även följande biverkningar har rapporterats:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • dåsighet

  • muntorrhet

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • nervositet,

  • sömnlöshet

  • yrsel,

  • nedsatt känsel,

  • smakförändringar

  • hjärtklappning,

  • onormal hjärtrytm

  • buksmärtor,

  • kräkningar,

  • illamående,

  • matsmältningsproblem

  • leverpåverkan,

  • onormala leverfunktionstester

  • nässelutslag,

  • hudutslag,

  • hudinflammation

  • menstruationsrubbningar

  • vätskeansamling (ödem)

  • trötthet

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • viktökning

  • ökad aptit


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Kestine ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. (Exp. på blistret). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ebastin. 1 frystorkad tablett innehåller 10 mg ebastin.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är gelatin, mannitol, aspartam (E 951) 1 mg och mint (smakämne).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rund, vit frystorkad tablett.

  Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Almirall S. A., Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spanien


  Tillverkare

  Industrias Farmacéuticas Almirall S.A., Ctra. Nal. II, Km. 593, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spanien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-03-18.