Kan Jang Oral lösning Flaska 500ml
Läkemedel

Kan Jang Oral lösning Flaska 500ml

Webbpris

289:-

Butikspris

349:-
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid förkylning
 • Med smak av lakrits. Doseringsmått ingår
 • Från 12 år. Ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta sjukvård om du inte blivit bättre efter 10 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • De aktiva beståndsdelarna i Kan Jang är malabarnöt, röd solhatt och rysk rot. Kan Jang kan användas i upp till 10 dagar och bör tas så snart som möjligt efter att symtomen börjat.
 • Apotekets varuid

  36264
 • EAN

  7392213370005
 • Varunummer

  100512
 • Verksamt ämne

  Echinacea purpurea (röd solhatt) rot; tjockt extrakt (25-70:1); etanol 55 %, Eleutherococcus senticocus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (17-30:1); 1. etanol 70 % 2. vatten, Justicia adhatoda (malabarnöt) blad; tjockt extrakt (35-50:1); vatten
 • Kategori

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • 1 ml innehåller: 9 mg extrakt av Echinacea purpurea (L.) Moench radix (röd solhatt) motsvarande 23-63 mg torkad rot från röd solhatt. 14 mg extrakt av Justicia adhatoda L. folium (malabarnöt), motsvarande 49-70 mg torkat blad från malabarnöt. 2 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. radix (rysk rot), motsvarande 34-60 mg torkad rot från rysk rot. Hjälpämnen: Renat vatten, sorbitol, lakritsrotsextrakt, hustenkräuterarom (innehållande propylenglykol, stjärnanisolja, fänkålsolja, eukalyptusolja, åkermyntsolja och timjanolja), metylparahydroxibensoat (E218), ingefäraextrakt, pepparmyntolja, polysorbat 80, eukalyptusolja, propylparahydroxibensoat (E216),och kaliumsorbat.

 • Vuxna, äldre och barn över 12 år: 15 ml 2 gånger dagligen. Får ej ges till barn under 12 år. Ta inte Kan Jang om du är allergisk mot korgblommiga växter (t.ex. röd solhatt, gråbo), har någon systemisk sjukdom, nedsatt immunförsvar eller högt blodtryck. Rekommenderas ej till atopiker, gravida eller ammande. Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2-8 ºC).
 • Källa: 

  FASS
 • Kan Jang

  oral lösning

  Extrakt av röd solhatt, malabarnöt och rysk rot

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kan Jang är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Kan Jang
  3. Hur du tar Kan Jang
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kan Jang ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kan Jang är och vad det används för

  Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


  Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Kan Jang

  Ta inte Kan Jang

  • om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, maskros, malört).

  • om du är allergisk (överkänslig) mot rysk rot eller malabarnöt eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Kan Jang kan påverka immunförsvaret och bör därför inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar immunförsvaret, såsom cytostatika och andra cellhämmande läkemedel. Du bör undvika att använda Kan Jang om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret, t ex någon autoimmun sjukdom såsom reumatoid artrit (RA), sytemisk lupus erytematosus (SLE) och multipel skleros (MS), eller om du har tuberkulos, sarkoidos eller leukemi. Du bör inte heller använda Kan Jang om du ska genomgå eller har genomgått organtransplanation.

  • Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om dina symtom blir värre eller om du får hög feber.

  • Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

  • Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling.

  Barn

  Kan Jang rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad.

  Andra läkemedel och Kan Jang

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Kan Jang.

  Graviditet, amning och fertilitet

  I brist på tillräckliga data bör Kan Jang inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kan Jang har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonalom du är osäker.

  Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och sorbitol

  Lösningen innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Lösningen innehåller 260 mg sorbitol (E 420) per ml. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

  3. Hur du tar Kan Jang

  Använd alltid Kan Jang exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


  Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

  15 ml 2 gånger dagligen.


  Barn under 12 år:

  Rekommenderas inte till barn under 12 år.


  Behandlingstid:

  Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder.

  Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

  Om du använt för stor mängd av Kan Jang

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Kan Jang orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner förekomma i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken förefaller högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva.


  Mag- och tarmbesvär kan förekomma.

  Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi (hjärtklappning) och huvudvärk kan förekomma.


  Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Kan Jang ska förvaras

  Förvaras vid högst 25°C.

  Öppnad flaska förvaras högst 4 månader i kylskåp (2°C-8°C).


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna per ml är:

  9 mg extrakt av Echinacea purpurea (röd solhatt), rot, motsvarande 23-63 mg torkad rot.

  14 mg extrakt av Justicia adhatoda (malabarnöt), blad, motsvarande 49-70 mg torkat blad.

  2 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (rysk rot), rot, motsvarande 34-60 mg torkad rot.


  Övriga innehållsämnen är:

  renat vatten, sorbitol (E 420), lakritsrotextrakt, hustenkräuterarom (innehållande propylenglykol, stjärnanisolja, fänkålsolja, eukalyptusolja, åkermyntsolja och timjanolja), metylparahydroxibensoat (E 218), ingefäraextrakt, pepparmyntolja, polysorbat 80, eukalyptusolja, propylparahydroxibensoat (E 216), natriumbensoat (E 211) och kaliumsorbat (E 202).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lösningen är mörkbrun med smak av lakrits.


  Glasflaska innehållande 100, 200, 300 och 500 ml. Med droppinsats, skruvlock och måttbägare.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Svenska Örtmedicinska Institutet AB

  Kövlingevägen 21

  312 50 Vallberga

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-04-01