Ipren gel 5% 50 g
Ipren gel 5% 50 g
Ipren gel 5% 50 g
Ipren gel 5% 50 g
Ipren gel 5% 50 g
Läkemedel

Ipren gel 5% 50 g

Ibuprofen

Webbpris

65:-

Butikspris

79:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador
 • Smärtstillande och inflammationsdämpande gel för utvärtes bruk
 • Från 16 år. Behandla inte mer än 1 vecka utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Lindrar där det gör ont. Ipren® gel används vid tillfällig lätt till måttlig smärta i muskler och leder orsakad av till exempel sportskador eller överansträngning. Ipren® gel lindrar smärta och dämpar inflammation, en vanlig orsak till smärta. Utvärtes bruk.
 • Den aktiva substansen är ibuprofen. Övriga innehållsämnen: Hydroxietylcellulosa, natriumhydroxid, isopropylalkohol, bensylalkohol och renat vatten.

 • Vuxna och ungdomar från 16 år: Gelen appliceras på det smärtande eller inflammerade området tre gånger per dygn. Använd inte mer gel än vad som behövs för att täcka det skadade området, vanligen räcker det med 9-10 gram gel per dygn (motsvarar ca 18-20 cm gelsträng), dock högst 15 gram per dygn. Massera in gelen i huden under några minuter. Tvätta händerna efteråt. Max en veckas behandling. Får endast användas för utvärtes bruk. Ska inte användas på sjukligt förändrad hud.
 • Källa: 

  FASS
 • Ipren

  5% gel

  ibuprofen

  bensylalkohol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 vecka.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ipren är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren
  3. Hur du använder Ipren
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ipren ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ipren är och vad det används för

  Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

  Vid lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t.ex. sportskador

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren

  Använd inte Ipren

  • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation

  • om du tidigare har fått hudreaktioner efter behandling med läkemedel som innehåller ibuprofen eller något av de andra innehållsämnena i gelen eller om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet skall gelen inte användas

  • om du är i de sista tre månaderna av graviditeten

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ipren.


  • Ipren 5% gel ska inte användas av barn och ungdomar under 16 år.


  • Vid vattkoppor bör inte Ipren användas.


  • Ska inte användas om du är överkänslig (t.ex. om du fått astma) mot acetylsalicylsyra. Har du magsår bör du rådfråga läkare innan du använder Ipren.


  • Före behandling med Ipren bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft sjukdomar med nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion.


  • ­Får inte användas på skadad eller infekterad hud.


  • Gelen får inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon.


  • ­Använd inte Ipren gel under tätt åtsittande förband.


  • ­Undvik direkt solljus, även solarium, på behandlat område under behandlingen och minst två veckor efter avslutad behandling.

  • Sluta använda Ipren vid första tecken på hudutslag eller andra tecken på allergi och kontakta läkare, se avsnitt 4.

  • Allvarliga hudreaktioner, inklusive exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats i samband med behandling med ibuprofen. Sluta använda Ipren och sök omedelbart läkarvård om du upplever några symtom som är relaterade till allvarliga hudreaktioner.

  • ­Risken för biverkningar ökar med behandlingstiden. Därför ska behandlingen inte överskrida 1 vecka.

  • Ipren kan, som många antiinflammatoriska medel (s k NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som önskar bli gravida. Påverkan är tillfällig, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

  Andra läkemedel och Ipren

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Använd inte Ipren om du är i de tre sista månaderna av graviditeten. Du ska inte använda Ipren under graviditetens sex första månader om det inte är absolut nödvändigt och sker på din läkares inrådan. Om du behöver behandling under den här perioden ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt.


  Orala former (t.ex. tabletter) av Ipren kan ha negativa effekter på ditt ofödda barn. Det är inte känt om samma risk gäller för Ipren gel när det används på huden.


  Amning

  Ipren går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ipren under amning.


  Fertilitet

  Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

  Ipren innehåller bensylalkohol

  Ipren gel innehåller 10 mg bensylalkohol per g. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

  3. Hur du använder Ipren

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ipren gel ska endast användas för utvärtes bruk.


  Vuxna och ungdomar från 16 år:

  Gelen appliceras på det smärtande eller inflammerade området tre gånger per dygn. Använd inte mer gel än vad som behövs för att täcka det skadade området, vanligen räcker det med 9-10 gram gel per dygn (motsvarar ca 18-20 cm gelsträng), dock högst 15 gram per dygn . Massera in gelen i huden under några minuter. Tvätta händerna efteråt.


   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  Om du har använt för stor mängd av Ipren

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Ipren

  Om du har glömt att använda Ipren gel, applicera nästa dos när du kommer ihåg det och fortsätt sedan som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Ipren och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Behandlingen bör avbrytas och läkare kontaktas om utslag eller andra biverkningar uppträder.


  Minde vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Hudrodnad

  • Klåda, eksem


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Blåsor

  • Nässelutslag. 


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Svullnad av ansikte, läppar, tunga/och eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter så kallat angioödem.

  • Njurpåverkan.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Tydligt avgränsade, rodnade utslag med eller utan blåsor som återkommer på samma plats på hud eller slemhinna vid upprepad användning av ibuprofen, även lindrig klåda kan förekomma (fixt läkemedelsutslag)

  • Huden blir ljuskänslig


  I enstaka fall har allergiliknande reaktioner med symtom som t.ex. försvårad andning, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall rapporterats. Enstaka fall av njurpåverkan har rapporterats.

             

  I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Ipren ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Efter användandet skall skruvlocket åter skruvas på tuben.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ibuprofen. Ett gram gel innehåller 50 mg ibuprofen.

  • Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, natriumhydroxid, isopropylalkohol, bensylalkohol och renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ipren gel är en genomskinlig, färglös, mjuk gel.

  Ipren gel finns i tuber om 50 g och 100 g.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08-503 385 00

  Consumer-se@kenvue.com


  Tillverkare 

  Farmasierra Manufacturing S.L.

  Ctra de Irún, Km 26,200

  28700 San Sebastián de los Reyes

  Madrid

  Spain

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-05-24