Imogaze mjuk kapsel 240 mg 30 st
Läkemedel

Imogaze mjuk kapsel 240 mg 30 st

Simetikon

Webbpris

65:-

Jämförpris:

2:17/st

Butikspris

87:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Motverkar gasbesvär
 • Löser upp gas som orsakar uppblåsthet/uppsvälldhet
 • Från 15 år. Kontakta sjukvården om du inte är bättre eller bra inom 10 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Vid gasbesvär i mag-tarmkanalen. Imogaze löser upp den gas i magtarmkanalen som orsakar uppblåsthet. Behandlar symtomet väderspänning (flatulens). Gör att magen känns mindre uppsvälld. Från 15 år. Kan användas av gravida och ammande.
 • Apotekets varuid

  15976
 • EAN

  07046260872158
 • Varunummer

  087215
 • Verksamt ämne

  Simetikon
 • Kategori

 • Målgrupp

 • Beredningsform

 • Den aktiva substansen är simetikon. Varje kapsel innehåller 240 mg simetikon. Övriga innehållsämnen är gelatin och glycerol.

 • En kapsel efter varje huvudmåltid. Svälj kapseln med ett stort glas vatten. Ta inte fler än 3 kapslar om dagen. Ta inte kapslarna under mer än 10 dagar i följd. Ge inte Imogaze till barn under 15 år.
 • Källa: 

  FASS
 • IMOGAZE

  240 mg mjuk kapsel

  Simetikon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningarna från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre inom 10 dagar eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Imogaze är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Imogaze
  3. Hur du tar Imogaze
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Imogaze ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Imogaze är och vad det används för

  Imogaze verkar genom att lösa upp den gas i magtarmkanalen som orsakar uppblåsthet/uppsvälldhet. Den används till vuxna och ungdomar från 15 års ålder för att behandla symtom av gasbesvär i magtarmkanalen (flatulens) som gör att din mage känns uppsvälld.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Imogaze

  Använd inte Imogaze

  Om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Du bör rådgöra med din läkare om:

  • dina gasbevär inte lättar efter 10 dagars behandling.

  • du har förstoppning som inte vill ge med sig/bli bättre.

  • dina symtom försämras eller om nya symtom uppstår.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Imogaze kan användas under graviditet och amning eftersom upptaget av simetikon i kroppen (systemisk exponering) är försumbart.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Imogaze har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  3. Hur du tar Imogaze

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos är:


  Om du är 15 år eller äldre: En kapsel efter varje huvudmåltid. Svälj kapseln med ett stort glas vatten. Ta inte fler än 3 kapslar om dagen. Ta inte kapslarna under mer än 10 dagar i följd.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

  Användning för barn och ungdomar under 15 år

  Ge inte Imogaze till barn under 15 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Imogaze

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Imogaze

  Ta en kapsel efter nästa huvudmåltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda kapseln.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Imogaze orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Imogaze och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


  Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Magsmärta, illamående, kräkningar och förstoppning

  • Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, angioödem, svullnad av ansikte, läppar, svalg och tunga eller andningssvårigheter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Imogaze ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg. dat./EXP:” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är simetikon. Varje kapsel innehåller 240 mg simetikon.

  • Övriga innehållsämnen är gelatin och glycerol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Imogaze är en genomskinlig mjuk gelatinkapsel. Varje förpackning innehåller 10, 20 eller 30 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, Solna

  Tel: 08-503 385 00

  E-mail: Consumer-se@kenvue.com


  Tillverkare

  Catalent France Beinheim S.A.

  74, Rue Principale

  67930 Beinheim

  Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-12-12