Hibiscrub kutan lösning 40 mg/ml 250 ml
Läkemedel

Hibiscrub kutan lösning 40 mg/ml 250 ml

Klorhexidin

Webbpris

109:-

Butikspris

143:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att desinficerande huden t.ex. inför operation
 • Bidrar till att förhindra infektioner genom att hämma tillväxt av bakterier
 • För utvärtes bruk
 • Apotekets varuid

  12291
 • EAN

  05055186406363
 • Varunummer

  596023
 • Verksamt ämne

  Klorhexidin
 • Kategori

 • Källa: 

  FASS
 • Hibiscrub

  40 mg/ml kutan lösning

  klorhexidindiglukonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hibiscrub är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Hibiscrub
  3. Hur du använder Hibiscrub
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hibiscrub ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hibiscrub är och vad det används för

  Hibiscrub är ett antiseptiskt hudrengöringsmedel, vilket betyder att det dödar eller hämmar tillväxten av många bakterier, och på så sätt bidrar till att förhindra infektioner.

  Hibiscrub används för att desinficera huden och bidrar därigenom till att förhindra infektioner.

  Klorhexidindiglukonat som finns i Hibiscrub kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

  Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Hibiscrub

  Använd inte Hibiscrub

  - om du är allergisk mot klorhexidinglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - vid djupa sår i huvudet.

  - i öronen.

  - på skadad hud.

  - på slemhinnor.


  Ska av sjukvårdspersonal inte heller användas i leder, på senor eller ryggraden, hjärnan eller hjärnhinnan.

  Ska av sjukvårdspersonal inte användas för desinfektion av kirurgiska instrument.


  Varningar och försiktighet

  Om Hibiscrub blir kvar på huden länge pga. otillräcklig rengöring efter operation eller om en stor yta behandlats, kan det leda till att man blir överkänslig mot klorhexidinglykonat (se även avsnitt 4).

  Denna risk är ökad hos unga patienter eller patienter med skadad hud och Hibiscrub ska därför endast användas på oskadad hud. Sjukvårdspersonalen rengör huden efter operationen.

  Om lösningen kommer in i ögonen, skölj grundligt med vatten.

  Hibiscrub är endast avsett för användning på huden och får inte sväljas. Om Hibiscrub blandas med annan tvål eller kommer i kontakt med kork kan dess effekt försvagas.

  Vid Hibiscrub-stänk på tyger ska tvättmedel med hypoklorit inte användas eftersom brun missfärgning kan uppstå. Oxiderande blekmedel ska användas i stället. Hibiscrub är lättantändligt.

  En yta som behandlats med produkten måste vara helt torr innan utrustning som kan orsaka gnistor används, t.ex. vid s.k. diatermi (punktvis upphettning av vävnad med elektricitet).

  Barn

  Används med försiktighet på nyfödda barn, särskilt de som är födda för tidigt. Hibiscrub kan orsaka kemiska brännskador på huden.

  Hibiscrub innehåller isopropylalkohol

  Detta läkemedel innehåller 40 mg isopropylalkohol per milliliter (4% w/v). Torrhet, irritation, rodnad eller brännande känsla i huden kan förekomma. Allergisk kontaktdermatit eller kontaktallergier är mycket sällsynta.

  3. Hur du använder Hibiscrub

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Dosering

  Hibiscrub ska inte spädas före användning.


  Desinficerande handtvätt före operation: Skölj händer och underarmar under rinnande vatten, tag cirka 5 ml Hibiscrub och tvätta händer och underarmar omsorgsfullt i 1 minut. Skölj väl. Rengör naglar och nagelband.

  Före operation förnyad tvättning i 2 minuter. Skölj noga i minst 30 sekunder. Vid sköljning, håll händerna så att vattnet rinner från händerna mot armbågarna. Torka händer och armar med en steril handduk eller låt lufttorka.


  Helkroppstvätt före operation: Tvättning kvällen före operation samt operationsdagen. Torka med en ren handduk. Byt till rena kläder efter varje tvättning.
  Om du använt för stor mängd av Hibiscrub

  Om t. ex. du eller ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Kontakteksem, nässelutslag.

  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Allergiska reaktioner, anafylaktiska reaktioner.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Kemiska brännskador hos nyfödda barn.

  Fördröjda överkänslighetsreaktioner i huden såsom röda, upphöjda utslag (makulopapulösa utslag) och klåda


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Hibiscrub ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat. 1 ml kutan lösning innehåller 40 mg klorhexidindiglukonat.

  - Övriga innehållsämnen är poloxamer, kokamidopropylaminoxid, isopropylalkohol, d-glukonolakton, glycerol, makrogolglycerolkokoat, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, färglös till svagt gul vätska med alkohollukt.

  Plastflaskor av HDPE med plastlock av polypropen, 250 ml och 500 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Mölnlycke Health Care AB

  Gamlestadsvägen 3C

  415 02 Göteborg

  Sverige


  Tillverkare

  Société de Production Pharmaceutique et d'Hygiène (SPPH) 7 Impasse des Boussenots 21800 Quetigny Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-02-24