Flutikason Teva nässpray 50 µg/dos 60 doser
Läkemedel

Flutikason Teva nässpray 50 µg/dos 60 doser

Flutikasonpropionat

Webbpris

99:-

Butikspris

109:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot snuva och nästäppa orsakad av allergi samt vasomotorisk snuva
 • Kortison. Motverkar inflammation. Full effekt efter några dagars användning
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre efter 14 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Flutikason Teva

  50 mikrogram/dos nässpray, suspension

  flutikasonpropionat

  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Flutikason Teva är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutikason Teva
  3. Hur du använder Flutikason Teva
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Flutikason Teva ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Flutikason Teva är och vad det används för

  Flutikason Teva är ett kortisonpreparat, som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser.
  Flutikason Teva används mot snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Flutikason Teva kan också användas vid rinnsnuva, nästäppa och nysningar utan allergisk orsak (s k vasomotorisk snuva), men inte vid vanlig förkylningssnuva.


  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


  Flutikasonpropionat som finns i Flutikason Teva kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutikason Teva

  Använd inte Flutikason Teva

  Om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Flutikason Teva har inte omedelbar effekt utan full effekt uppnås först efter några dagars regelbunden användning. Vid hösnuva bör behandlingen om möjligt sättas in innan pollensäsongen börjar.
  Vid allergiska symtom från ögonen eller under de första dagarna när du använder Flutikason Teva kan kompletterande behandling behövas.


  Om du redan använder kortison (för inhalation, tabletter eller kräm/salva) för t ex astma eller eksem, ska du inte använda Flutikason Teva utan att rådfråga din läkare.


  Tala med din läkare innan du börjar använda Flutikason Teva om du har någon av följande sjukdomar:

  • svamp- eller herpesinfektion i näsan

  • om du har feber eller infektion i näsan eller bihålorna

  • nyligen blivit opererad i näsan eller har skadat näsan eller har sår i näsan

  • lungtuberkulos

  • svår leversjukdom

  Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar under tiden du använder Flutikason Teva.

  Andra läkemedel och Flutikason Teva

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Om Flutikason Teva används samtidigt med vissa andra läkemedel kan risken för biverkningar öka. Detta gäller t.ex. vid användning av:

  • ketokonazol och itrakonazol (mot svampinfektioner)

  • erytromycin (antibiotika)

  • ritonavir och kobistat (mot hiv).

  Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns begränsad erfarenhet av användning av Flutikason Teva under graviditet.


  Amning
  Det är okänt om Flutikason Teva går över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Studier saknas huruvida Flutikason Teva påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Det är dock osannolikt att flutikasonpropionat har någon sådan påverkan.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Flutikason Teva innehåller bensalkoniumklorid

  Flutikason Teva innehåller 40 mikrogram bensalkoniumkloridlösning i varje dos.

  Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

  3. Hur du använder Flutikason Teva

  Endast för användning i näsan.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering till vuxna och barn från 12 år: 1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen under högst 3 månader. Denna dosering ska inte överskridas.


  Börja med 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen, helst på morgonen. När du förbättrats och symtomen är under kontroll minskas dosen till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång per dag.


  Flutikason Teva ger ofta lindring efter några timmar, men full effekt erhålls först efter några dagars regelbunden användning.


  Om du inte har förbättrats efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare.
  Kontakta även läkare om läkemedlet behöver användas dagligen i mer än 3 månader.
  Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.


  Skaka nässprayen före användning.


  Kontakt med ögonen bör undvikas.


  Se ”Bruksanvisning” i slutet av denna bipacksedel.


  Användning till barn

  Används inte till barn under 12 år utan läkares anvisning.

  Om du använt för stor mängd av Flutikason Teva

  Det är viktigt att du tar dosen såsom det står i bipacksedeln eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Flutikason Teva:

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Flutikason Teva och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  • blodtrycksfall

  Dessa symtom kan vara tecken på allvarliga överkänslighetsreaktioner såsom angioödem och anafylaxi som är mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • nysningar genast efter sprayning

  • lätt blodblandat nässekret.

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • torrhet/irritation i näsa och svalg

  • huvudvärk

  • obehaglig lukt eller smak av läkemedlet

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • sår i näsan, hål i nässkiljeväggen. Orsaken till dessa biverkningar är oklar.

  • glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat, katarakt (grå starr)

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • dimsyn


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Flutikason Teva ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 °C. Flaskan ska användas inom 3 månader från första öppnandet.
  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är: flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos.

  • Övriga innehållsämnen är: vattenfri glukos, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, fenyletylalkohol, bensalkoniumkloridlösning, polysorbat 80, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Brungul glasflaska med dospump. Förpackningar om 60 (receptfri), 120, 150 och 360 (3x120) doser.
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Teva Sweden AB
  Box 1070
  251 10 Helsingborg


  Tillverkare
  TEVA Czech Industries s.r.o.
  Opava-Komàrov
  Tjeckien


  Bruksanvisning

  Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Flutikason Teva.


  Förberedelse av nässprayen:

  Innan du använder en ny flaska med Flutikason Teva nässpray eller om sprayen inte har använts på en vecka, ska du ladda pumpen genom att skaka flaskan och spraya i luften tills en jämn dusch erhålls.
  Håll flaskan ifrån dig när du testsprayar i luften.

  Skaka flaskan

  Ta av den genomskinliga hatten.

  Håll sprayflaskan som på bilden

  Bilden visar hur man håller sprayflaskan.

  Låt den vila på tummen och placera långfingret och pekfingret på var sin sida om flaskans spets.
  Pumpa genom att med långfingret och pekfingret pressa nedåt mot tummen. Upprepa några gånger.

  Användning av nässprayen:

  Snyt ur näsan.

  Skaka flaskan och ta av den genomskinliga hatten.
  Håll sprayflaskan som på bilden

  Bilden visar hur man håller sprayflaskan vid administrering.

  Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena näsborren.
  För in flaskans spets i andra näsborren och pumpa en gång.
  Andas samtidigt lätt in genom näsborren.
  Andas därefter ut genom munnen, innan sprayningen eventuellt upprepas en gång.
  Upprepa proceduren i andra näsborren.

  Torka av näsapplikatorn och sätt på plasthatten igen.


  Överskrid inte doseringen!


  Rengöring:
  Rengör den vita plastdelen (näsapplikatorn) minst en gång i veckan. Rengör den oftare om den täpps till.
  Peta inte med nål eller annat vasst föremål i näsapplikatorn.

  Tag av den genomskinliga hatten.

  Tag av näsapplikatorn från flaskan som på bilden.

  Bilden visar hur man tar av näsapplikatorn från flaskan

  Spola näsapplikatorn och hatten under rinnande varmt vatten.

  Skaka av vattnet och låt lufttorka.

  Sätt tillbaka näsapplikatorn och hatten på flaskan.

  Om näsapplikatorn ”pluggar igen” kan den ligga i varmt vatten en stund. Skölj sedan med kallt vatten och låt lufttorka. Sätt tillbaka delarna.

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-04